تعالی دانشگاه‌های سازمانی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

امروزه دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شوند، تحت تأثیر رویدادها و شرایط جهانی قرار گرفته اند و به عنوان نهادهایی برای حذف فاصله موجود بین دانشگاه و جوامع هدف خود برآمده اند و به شکل دانشگاه های سازمانی درآمده اند از این رو این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگوی تعالی دانشگاه‌های نظامی به عنوان یکی از انواع دانشگاه های سازمانی انجام‌شده و ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به‌صورت موردی/زمینه‌ای و با رویکرد اکتشافی انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه آموزش و مدیریت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، داده‌های لازم با مرورنظامند ادبیات و تشکیل دو گروه‌ کانونی جمع‌آوری و با روش کیفی و کمی (توصیفی) تحلیل و در نهایت با متدولوژی الگو‌سازی ساختاری تفسیری، الگویی برای تعالی دانشگاه‌های نظامی ارائه گردید. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از 8 معیار کلی و 6 سطح استخراج شده است که نشان دهنده اهمیت معیارهایی چون فرهنگ ایرانی اسلامی، مدیریت اسلامی، برنامه‌ریزی راهبردی بصیرت محور به عنوان پرنفوذترین معیارها در عملکرد دانشگاه‌های نظامی است که بر سایر معیارهای عملکردی مدل تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Excellence in Organizational Universities: Interpretative Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • A farhadi 1
  • M Yousefi 2
1 air university
2 Director of the Center for the Development of Technology Units
چکیده [English]

Today, universities, which are reflecting the advancement and development of human capital, are influenced by global events and conditions, and as institutions for removing the gap between the university and its target communities, they have become organizational universities. Therefore, this research is aimed at designing and explaining the excellence pattern of military universities, as one of a variety of organizational universities. The study is applied in terms of the purpose and has been conducted in a case/field based on an exploratory approach. The statistical population of the study is the experts in the field of education and management, which were selected through a non-probability purposive sampling. In this research, the necessary data were collected by reviewing the literature and forming the two focal groups; and the data were analyzed by qualitative and quantitative (descriptive) method analysis; and finally, with a structured interpretive modeling methodology, a model for the excellence of the military universities was presented. The results of the study have been extracted in a model consisting of 8 general criteria and 6 levels that indicate the importance of criteria such as Iranian Islamic culture, Islamic management, and vision-oriented strategic planning, as the most influential criteria in the performance of military universities, which influence other performance criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence
  • Organizational Universities
  • Interpretative Structural Modeling
  • Focal group
آذر، عادل و همکاران. (1392)، تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله "تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

آذری، علیرضا و زمانی مزده، مهدی. (1393)، الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.

حسین پور، رضا و آراسته، حمیدرضا. (1389)، بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 57، 83-89.

دادرس، محمدحسین و ولی­وند زمانی، حسین. (1391)، ارزیابی عملکرد نظام پژوهش‌های غیر صنعتی آجا، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 48(12)، 12-40.

رستمی، محمد. (1391)، طراحی الگوی انتخاب مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های دانش­بنیان. موردمطالعه: پارک‌های علم و فناوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع).

رشیدزاده، فتح‌الله. (1391)، ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 45، 11-42.

سید نقوی، میرعلی و همکاران. (1397)، الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(2)، 26-11.

قورچیان، نادرقلی و همکاران. (1388)، طراحی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (5)، 101-115.

مولائی، زهرا؛ اصیلی، غلامرضا و قدیریان، عباسعلی. (1388)، دانشگاه سازمانی؛ آموزشگاه استراتژی سازمانی. مجله تدبیر. 204، 16-21.

نوری، فیروز و پیدایی، میر مهرداد. (1389)، آسیب‌شناسی آموزش کارکنان در سازمان‌ها، تهران، انتشارات سیمای دانش.

الوندی، محسن. (1386)، تعالی سازمانی فراگیر، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

Andrea Bonaccorsi. (2017). The solitude of stars. An analysis of the distributed excellence model of European universities,Journal of Informetrics, 11(2), 435-454.

Balabonien, I. and Vecerskiene. (2014). The peculiarities of performance measurement in universities, 19th International Scientific Conference; Economics and Management, ICEM, 23-25.

Baldrige Excellence Framework (2015), National Institute of Standards and Technology (NIST(

Contino, A. M. (2015). Exploring rapid E-learning standards and qualifications in a corporate university: A case study (Order No. 3731972). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global.

Damsa, Crina. (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning.

EFQM Excellence Model, European Foundation for Quality Management.

Faisal, M. Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers, Business Process Management, 12(4), 535-552.

Hides, Michael, (2006). Implementation organizational excellence models self assessment in UK higher education sector – lessons learned from other sectors. TQM magazing, 16(3),194-201.

Jose tari, J. (2007). EFQM model self assessment using a questionnaire approach in university administrative services. TQM magazing, 19(6), 604-616.

LONgbottom, D. (2008). The need for education and training in the use of the organizational excellence models for quality management in UK higher education institutions. Quality Assurance in education, 10(1), 26-36.

Nadaf, Z. (2016). Achieving Excellence in Higher Education.. International Journal of Scientific Research2394-4242.

Neely, A. Gregory, M. & Platts, K. (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations and Production Management, 25(12), 1228–1263.

Newell, M. D. (2013). The corporate university and training: Return on investment(Order No. 3558971). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global.

Striteska, M, & Spickova, M. (2012). Review and Comparison of Performance Measurement Systems. The Journal of Organizational Management Studies, 1–13.

Susilawati, A. (2013) Develop a Framework of Performance Measurement and Improvement System for Lean Manufacturing Activity, International Journal of Lean Thinking, 4(1), 50-64.

Van Heerden Von Solms. (2006). Self-Assessment as component of a continuous performance improvement strategy and quality assurance in education, training and development within the South African department of defense, University of south Africa.

Wang, X. (2010). Performance measurement in universities, Senior Research Associate, Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, The Netherlands.

Warfield, J. W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modelling, IEEE transcript on systems, Men and Cybernetics, 4(1), 51-81.