کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی در یک سازمان نظامی صورت گرفت.
روش: روش این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه الف) صاحب‌نظران و خُبرگان و ب) مدیران آموزشی کارآمد سازمان نظامی مورد مطالعه است. روش نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بود. بر اساس این روش نمونه‌گیری، حجم نمونه مبتنی بر اشباع نظری بود. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده گردید که با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج:یافته‌های این تحقیق نشان داد که مهمترین توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی از دیدگاه نخبگان و مدیران کارآمد سازمانی عبارت از منبع کنترل درونی، تفکرخلاقانه، تفکرواگرا، خلاقیت، تفکرسیستمی، تفکرتحلیلی، تفکرانتقادی، تفکرراهبردی، توانایی یادگیری مستمر، خودکارآمدی، ایمان، راهبردهای مقابله ای مسئله مدار، خودپنداره مثبت، خودآگاهی، هویت توفیق، ثبات هیجانی، مدیریت برخویشتن، همدلی است. آزمون دو جمله‌ای انجام شده بر روی داده های دلفی نیز نشان داد که همه مولفه های 18 گانه شناسایی شده در سطح 01/0 معنادار بوده و مورد تایید خبرگان هستند.
بحث: یافته های پژوهش حاضر، اهمیت یکی از مهمترین مولفه های روان‌شناختی موثر بر کارآمدی یعنی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی را به سیاست گزاران، مدیران و رهبران آموزشی و اساتید و مربیان بیان می کند. این تحقیق نشان داد که توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی میزان کارآمدی مدیران آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educational Managers Based on Cognitive and Motivational-Emotional Abilities (Case Study: Educational Managers of a Military Organization)

نویسندگان [English]

  • m Karami 1
  • k farahfakhsh 2
  • A Abbaspur 3
  • gh rezayat 4
1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)ی
چکیده [English]

From the experts’ point of view, the most important component among the psychological factors affecting efficiency, cognitive and motivational-emotional abilities should be considered. Therefore, this study aimed to identify the cognitive and motivational-emotional abilities that affect the effectiveness of educational managers in a military organization. This research can be considered as a type of applied research based on the purpose. The method of this research is qualitative in nature. The statistical population of this study consists of two groups: a) experts; and b) effective educational managers of the studied military organization. The sampling method was also targeted. According to this method, the sample size was based on theoretical saturation. The interview method was used to collect information and the data were analyzed using content analysis method. The findings of this research showed that the most important cognitive and motivational-emotional abilities that affect the effectiveness of educational managers from the viewpoint of experts and effective organizational managers are the source of internal control, creative thinking, divergent thinking, creativity, system thinking, analytical thinking, critical thinking, Strategic thinking, continuous learning ability, self-efficacy, faith, problem-oriented coping strategies, positive self-concept, self-awareness, success identity, emotional stability, empathy management. The Binomial test on Delphi data also showed that all of the 18 identified components were significant at 0.01 level and were verified by experts. The findings of this study indicate the importance of one of the most important psychological factors affecting effectiveness, namely cognitive and motivational-emotional abilities, to policy makers, managers and educational leaders and lecturers and trainers. These findings are consistent with some of the previous research and are inconsistent with some. This research showed that cognitive and motivational-emotional abilities play a significant role in predicting the effectiveness of educational managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Educational Managers
  • Cognitive Abilities
  • Motivational Emotional Abilities
  • Effective Psychological Factors
براری، فرزاد. (1384). بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهره‌وری مدیران شهرداری‌های شرق استان تهران. مجله مدیریت عمومی، شماره 13، 102-131

بزاز جزایری، سید احمد. (1377). مهارت‌های مدیریت تعارض. تدبیر، شماره 86

حمدی، اسدالله. (1381). بررسی برخورداری مدیران مدارس متوسطه شهرستان کامیاران از مهارت‌های مدیریت و رابطه آن با اثربخشی آنان از دیدگاه دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی

حبیبپور گودرزی، منصور. (1375). بررسی رابطه بین جو سازمانی با اثربخشی رفتاری مدیران در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهرستان بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

حسین زاده، امیر حسین. (1384). رابطه بین کارآفرینی مدیران و جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز. تدبیر شماره 47، 87-109

خاکسار، رضا. (1380). بررسی و مقایسه میزان تأثیر جو سازمانی مدرسه بر رفتار اثربخش مدیران دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهرستان اردبیل از دیدگاه دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت‌معلم

دیبایی صابر، محسن؛ عباسی، عفت؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ صفایی موحد، سعید (1395). تبیین مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 9، 109-124

رضایت، غلامحسین و صادق بیگی، منیژه (1397). تدوین الگوی شایستگی‌های دبیران دبیرستان‌های دولتی ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 65، 75-104

رنجبر، رحیم. (1377). ارزیابی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شرکت نفت بهران. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 2، 69-88

زمانی، احسان. (1383). مقایسه بهره‌وری مدیران با تحصیلات تخصصی در حیطه مدیریت با مدیران سایر رشته‌ها در دوره متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگاه دبیران. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، شماره 9، 12-28

ساعتچی، محمود. (1382). روانشناسی بهره‌وری: ابعاد کاربردی و روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران: موسسه تشر ویرایش پ

شارعی، شهرام. (1377). بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با اثربخشی آن‌ها از دیدگاه دبیران در مدارس متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس

شفیع آبادی، عبدالله. (1390- الف). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: رشد، چاپ بیستم

شفیع آبادی، عبدالله. (1391). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل: با تجدید نظر کلی و اضافات. تهران: رشد، چاپ اول

عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ تقی پور ظهیر، علی و رحیمیان، حمید (1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 23- 54

کاشفی، محمد. (1380). بررسی رابطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه دختران دولتی منطقه 14 شهر تهران. تدبیر، شماره 65، 190-210

کریم وند، صابر. (1383). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره‌وری آنان در آموزش و پرورش شهر تهران. مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره 12، 77-93

کجوری هرج، مجید. (1383). بررسی مقایسه‌ای رابطه بین مهارت‌های مدیریتی با اثربخشی مدیران در مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی و سایر مدیران در سطح آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

مشکی، محمد. (1385). بررسی رابطه عوامل شخصیتی مدیران با سبک‌های حل تعارض آن‌ها در مدارس دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

معین ریزی، اکرم. (1381). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران با اثربخشی آن‌ها از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت‌معلم.

قانینی، سعیده (1386). بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض مدیران سازمان بهزیستی شهر تهران با اثربخشی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

ناصری، جبرئیل. (1383). تأثیر نابهنگامی در کارایی و اثربخشی. تدبیر، شماره 151، 49- 53

هوس، ریچارد آل؛ جینت، رابرت سی و کورفی، گوردون جی. (2007). رهبری: استنتاج درس‌هایی از بافت سازمان. ترجمه غلام زاده، داریوش. (1390). تهران: ترمه

analoui, f. (1999). eight parameters of managerial effectiveness: study of senior managers in ghana. journal of management development, 18, 362-386.

analoui, f. (2002). what motivation senior manager? the case of romania. managerial psychology, 15, 234-326.

abdelati, w. f. (2004). productivity and productive efficiency of manufacturing firms in egypt. dissertation abstract PHD: princeton university.

anderson, j. a. (2006). leadership, personality and effectiveness. journal of socio-economics, 35, 1078.

arnold, j. (2005). work psychology. harlaw: prentice-hall.

avolio, b. j. (2004). Unlocking them ask: A lookat the process by which authentic leaders' impact follower attitudesand behaviors. journal of Leadership Quarterly, 15, 801-823.

Beatson, N. J; BERG, D. A. G; SMITH, J. K. (2018). The impact of mastery feedback on undergraduate students’ self-efficacy beliefs. The journal of Studies in Educational Evaluation, 59, 58-66

brief, a. p., & weiss, h. m. (2002). organizational behavior: affect in the workplace. journal of review of psychology, 53, 279-307.

barrick, m. r., & judge, t. a. (2001). personality and work. expanded tutorial conducted at the conference of the society of industrial and organizational psychology, (pp. 321-358). sandiego, CA.

barrick, m. r., mount, m. k., & judge, t. a. (2001). personality and performenceat the beginning of the new millennium. journal of international journal of selection and assessment , 9, 9-30.

bartel, a. p. (1994). productivity gains from the implemention of employee training programs. journal of industrial relation, 33, 4-19.

cafario, g. (2006). military officer education. In catario, handbook of the sociology of the military (pp. 189-214). boston: springer us.

clynn, m. a. (1998). situational and dispositional determinants of managers satisfaction. journal of business and psuchology, 13, 193.

chiu, s.-k. (2005). the linkage of job performance to goal setting, work motivation, team building, and organizational commitment in the high-teach industry in taiwan. dissertation abstract DBA: nova southeastern university.

Chan, X. W. et. (2016). Work–family enrichment and satisfaction: the mediating role of self-efficacy and work–life balance. The International Journal of Human Resource Management, 27, 1755- 1776

Chan, X. W. et. (2016). Self-efficacy and work engagement: test of a chain model. International Journal of Manpower, 38, 819-834

corona, v. p. (2011). Career Patterns in the U.S. Army Officer Corps. Public Organization Review, 11, 109-134.

eby, l. t., buttes, m., & lockwood, a. (2003). Predictors of success in the era of boundary less careers. Journal of Organizational Behavior, 24, 689-708.

engle, m. c. (2004). changges in job satisfaction and productivity between team-directed and single-leader work groups. dissertation abstract PHD : capella university.

emmerling, r., & goleman, d. (2003). emotional intelligence: issues and common mi sunderstandings . published in www eiconsortium.org.

goleman, d. (1995). emotional intelligence: why is can matter than IQ? newyork: bantam book.

guo, l., xiyuan, l., & qin, c. (2012). Investigating the Relationship between MBA Education and Professional Managers'Career Satisfaction--Mediating Function of Psychological Capital. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (pp. 227-231). wuhan-china: IEEE.

keats, p. a. (2010). Soldiers Working Internationally: Impacts of Masculinity, Military Culture, and Operational Stress on Cross-cultural Adaptation. International Journal for the Advancement of Counselling, 32, 290-303.

kirke, c. (2009). seeing through the sterotype: british culture an insider an thropology. In ssenschaften, armed forces, soldiers and civil-military relations (pp. 210-239). wiesbaden: springer.

kerr, r., garvin, j., heaton, n., & boyle, e. (2006). emotional intelligence and leadership effectiveness . journal of leadership and organizational development, 27, 265-279.

koys, d. j., & decotiis, t. a. (1991). inductive measures of psychological elimate. journal of human relations, 44, 265-285.

kopelman, r. e. (1986). managing productivity in organizations: a growing corporate emphasis. singapore: national productivity board.

hontala, m., feldt, t., hyvonen, k., & mauno, s. (2013). ethical organizational culture as a context for managers personal work goals. journal of business ethics, 111, 265-282.

hung, j. (1993). the relation of cognitive style, cognitive profile and thinking style among selected chinese and north- american adult student in higher education. dissertation abstract PHD, university of wyoming illionois , 189.

isom, s. a. (2004). relating job satisfaction to reserch productivity: tenured faculty in two colleges at a midwest research extensive university. university of minnesota : dissertation abstract PHD.

JoannaKopinska, V. (2018). The role of parental cognitive ageing in the intergenerational mobility of cognitive abilities. The journal of labour economic, 51, 38-47

joseph, r. (2005). a quantitative study of the strength of correlation between the characteristice of institutional and faculty vitality with research productivity of selected allied health faculty at public health sscience universities within the united states. dissertation abstract PHD: capella university.

jones, r. e., connors, e. s., mossey, m. e., hyatt, j. r., hansen, d. s., & endsley, m. b. (2011). Using fuzzy cognitive mapping techniques to model situation awareness for army infantry platoon leaders. Computational and Mathematical Organization Theory, 17, 272-295.

judge, t. a., bono, j. e., ilies, r., & werner, m. w. (2000). personality and leadership: a qualitative and quantitative review. journal of applied psychology, 87, 765-784.

judge, t. a., & bono, j. e. (2000). five- factor model of personality and transformational leadership. journal of applied psychology, 8, 751-705.

leung, m. y., liu, a. m., mkijij, k., & thomas, g. s. (2005). is there a relationship between construction confilects and participant's satisfaction? engineering construction and architetural. journal of management, 12, 149-167.

Luthans, f. b., Avolio, b. j., & Walunbwa, f. o. (2005). The psychological capital of Chinese workers Exploring the relationship with performance. journal of Management and Organization Review, 1, 249-271.

Milam, L. A; COHEN, G. L; MUELLER, C; SALLES, A. (2018). The Relationship Between Self-Efficacy and Well-Being Among Surgical Residents. The Journal of Surgical Education, 21, 28-36

martin, a. (2006). what is effective leadership today? . journal of chief executive, 16, 219-224.

martin, c. a., & bush, a. j. (2006). psychological climate, empowverment, leadership style, and custemer oriented selling: an analysis of the sales manager-sales person. journal of marketing science, 34, 420.

masten, a. s. (2013). Competence, Risk, and Resilience in Military Families: Conceptual Commentary. Clinical Child and Family Psychology Review, 16, 278-281.

mommersteege, p. m., denollet, j., kavelaars, a., geuze, e., & vermetten, e. (2011). Type D Personality, Temperament, and Mental Health in Military Personnel Awaiting Deployment. International Journal of Behavioral Medicine, 18, 131-138.

olu, o. a. (2006). a method of assessing leadership effectiveness introducing the essential behavioral leadership qualities approach. journal of performence improvement qurterly, 19, 25.

peter, t., & mandy, e. j. (2005). relationship of functional flexibility with individual and work factors. journal of bussiness and psychology, 20, 112.

Peterson, s., & Luthans, e. (2003). The Positive lmpact of Development of Hopeful Leaders. journal of Leadership and Organization Development, 24, 123.

provost, m. w. (2005). a study of four public higher education institutions in florida: the relationships between faculty and administrator goal congruence, faculty productivity and job satisfaction. florida atlantic university: dissertation absract PHD.

poxes, a. (2004). communication and organizational climate in the administration of NCAA intercollegiate athletic programs in the southeast united state. dissertation abstract PHD: the university of sothern mississipi.

taylor, a. h., & schatz, s. (2011). Measuring the Effectiveness of Stress Prevention Programs in Military Personnel. Lecture Notes in Computer Science , 636-646.

timmerman, t. a. (1997). a closer look at the personality characteristics of out placeed executives. journal of business and psychology, 12, 55-56.

smith, m. a., & canger, j. m. (2004). effects of supervisor big five personality on subordinate attitudes. journal of business and psychology, 18, 464-491.

stevens, d. j. (2005). the correlation of job satisfaction and worker productivity in the market data industry. dissertation abstract PHD: capella university.

suppa, a., & sandrozardini, a. (2011). The Implementation of a Performance Management System in the Italian Army. Communications in Computer and Information Science , 139-146.

zhang, l. f. (2005). does thinking for a balanced use of thinking styles enhance students' achievement? journal of personality and individual differences, 38, 1135-1147.