طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می‌باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع‌انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ترین تحقیق‌ها در گام اول با محقق مشارکت نمودند و در گام دوم هر 13 نفر به عنوان اعضای پانل چک لیست‌های تدوین شده به وسیله محقق را به منظور تعیین مهمترین شاخص‌های استراتژی‌های منابع‌انسانی ارزیابی نمودند. اعضای جامعه‌ی هدف در بخش کمی‌نیز شامل 128 نفر از افسران سازمان نیروی دریایی ارتش بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل پژوهش در بخش کیفی از روش ارزیابی انتقادی بر اساس مقیاس 50 امتیازی و تحلیل دلفی استفاده شد و در بخش کمی‌از برازش مدل به وسیله‌ی نرم افزار آموس استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش کیفی 3 مولفه اصلی شامل استراتژی‌های ساختاری، ارزشی و فراسازمانی و 9 مولفه فرعی و 29 شاخص را تایید نمودند و در بخش کمی‌نتایج مشخص ساخت مدل طراحی شده بخوبی از نظر معیار‌های آماری مورد تایید است و ارتباط تمامی‌مولفه‌های اصلی و فرعی در دامنه 96/1 تا 96/1- مورد تایید هستند. بر اساس این نتایج مشخص گردید، مدل طراحی شده می‌تواند به عنوان استراتژی‌های آتی توسعه منابع‌انسانی مورد استفاده‌ی سازمان نیروی دریایی ارتش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of HR Development Strategies Model of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad yazdan shenas 1
  • Mehraban Hadi Paykani 2
  • Azar gholizadeh 2
1 managment department, managment faculty, Imam khomaini university, Nowshahr, Mazandaran, Iran.
2 management faculty islamic azad university
چکیده [English]

The purpose of this research is Design of HR Strategies Development Strategies Model of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran. The research is mix methodology. The members of the statistical community in the qualitative section were 13 human resource management personnel of the Naval Army, 10 of whom participated in the Critical Appraisal Skills Program (CASP) in order to determine the most relevant research in the first step with the researcher In the second step, every 13 people evaluated the panel as checklist by the researcher to determine the most important indicators of human resources strategies. The members of the statistical community in the small part also included 128 Army Navy managers who were selected through simple random sampling. In order to analyze the research in the qualitative section, a Critical Appraisal Skills Program was used based on the scale of 50 points and Delphi Analysis. In the quantitative part, the fit of the model was used by Amos software. The results of the research in the qualitative section confirmed the three main components including structural, value and Extra-organization strategies, and 9 sub-components and 29 indicators. In the small part of the results, the design of the designed model is well-established in terms of statistical criteria and the relevance of all the main components and sub-components in the range of 1.96 to -1.96 is confirmed. Based on these results, the designed model can be used as the future HRD strategies used by the Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Structural Strategies"
  • "Value Strategies"
  • "Extra-organizational strategies"
  • "Army Naval Organization"
اعرابی، سیدمحمد.، هدایتی، سیدهاشم (1388). ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ مورد ایران فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی، شماره 6، صص 145-127.

امین، فرشته؛ حقانی، مهدیه.، ایزدی یزدان آبادی، محسن (1394). بررسی تأثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع‌انسانی بر شاخص‌های عملکردی و رضایت کارکنان. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی، سال هفتم، شماره 2، پاییز، 105-127.

آرمسترانگ، مایکل (1389). راهبردهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفق، انتشارات فردا.

بکر، برایان؛ هوزلید، مارک و اولریش، دیو (1388). ارزیابی متوازن منابع انسانی. ترجمه مسعود بینش، افشین دبیری و رضا قرائیپور، مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

زاهدی، شمس السادات.، رفیعی، محمود (1390). بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع‌انسانی و استراتژی تصمیم گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی: پژوهشی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت جهاد، کشاورزی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 4، 5-24.

زاهدی، شمس السادات.، رفیعی، محمود (1390). بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع‌انسانی و استراتژی تصمیم گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی: پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، پاییز، شماره 13، 5-24.

سبحانی نژاد، مهدی، افشار، عبداله و زارعی، زهرا (1393). مدیریت استراتژیک منابع‌انسانی و تبیین اهداف و آثار آن. مجله دانش ارزیابی، شماره 1، صص 5-17.

سید نقوی، میر علی.، خانباشی، محمد.، صلواتی، محسن (1396). همسویی راهبرد عام منابع‌انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع‌انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 1، شماره پیاپی 27، بهار، 183-206.

صلواتی، محسن (1393). بررسی همسویی استراتژی‌های سازمان (کسب و کار) و استراتژی‌های منابع‌انسانی در صنایع غذایی. به راهنمایی میرعلی سیدنقوی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری (مقطع کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت منابع‌انسانی).

عباسی، عباس.، مصلح شیرازی، علی نقی.، حسینی، فرشته (1396). تدوین استراتژی منابع‌انسانی در همآهنگی با استراتژی کسب و کار، فرهنگ و ساختار سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 2، پیاپی 28، 21-46.

فرهادی، علی.، موسی خانی، مرتضی.، طبری، مجتبی (1395). طراحی مدل استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش‌های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال هشتم، شماره‌ی 16، نیمه دوم، 13-41.

فیاضی، بی بی مرجان (1389. الگوی هماهنگی استراتژی‌های منابع‌انسانی با عملکرد. به راهنمایی سیدمحمد اعرابی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری (مقطع دکتری، رشتۀ مدیریت منابع‌انسانی).

محمدی، ابوالفضل.، فرهی، علی.، سلطانی، محمد رضا.، تاروردی پور، خدایار (1394). طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع‌انسانی یکی از سازمان‌های نیروی‌های مسلح، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، شماری 1، 187-212.

نقوی، میر علی.، خانباشی، محمد.، صلواتی، محسن (1396). همسویی راهبرد عام منابع‌انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع‌انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی، دوره 9، شماره 1، پیاپی 27، 183-206.

نیک نشان، شفایق.، نوروزی، رضا علی.، نصر اصفهانی، احمد رضا (1389). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 16، شماره 62، بهار، 121-160.

ویلن، توماسال و‌هانگر، جیدیوید (1389). مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار. ترجمه سید محمد اعرابی و‌هاشم آقازاده، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

Armstrang, M. & Baron, A (2005). Handbook of strategic HRM: The Key to Tm Proved Business Performance. London: CIPD.

Armstrong, M (2010). Armstrong’s essential human resource management practice a guide to people management. London: Kogan Page.

Bamberger, P. & Meshoulam, A (2000). The Role of Strategic Reference Points in Explaining the Nature and Consequences of Human Resource Strategy. Academy of Management Review, 21 (4), 926-958.

Baron, j. N. & Kreps, D. M (1999). Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York: John Wiley

Bin Othman, Rozhan and Poon, June M. L., (2000). What Shapes HRM? A Multivariate Examination, Employee Relations, Vol. 22, No.5.

Chang, A., Huang, W. J. & Chun, T (2005). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance. International Journal of Manpower, 26 (5), 434-449.

Christensen Hughes, Julia M (2012), "HRM and Universalism: is There one Best Way?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 14, No. 5.

Daniels, S.R., et al., Collective assessment of the human resources managementfield: Meta-analytic needs and theory development prospects for the future,Human Resource Management Review(2016),http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.09.002

De Vos, Ans., De Hauw, S. & Willemase (2013). Competency development in organizations: Building an integrative model through a qualitative study . Katholieke Universiteit Leuven. Retrieved from: http://econpapers.repec. org/paper/nerleuven/urn_3ahdl_3a123456789_2f325227.htm

Gerhart, B. and Fang, M (2005). «National Culture and Human Resource Management:Assumptions and Evidence». International Journal of HumanResource Management. 6 (6): 971-986.

Ghosh, P. & Geetika, M., (2007). Recruitment Strategies: Exploring the Dimensions in the Indian Software Industry. Asian Journal of Management Cases, 4(1).

Guest, D (1987). “Human resource management and industrial relations”, Journal of Management Studies, Vol. 24 No. 5, pp. 503-21.

Huang, T. C (2001). The Effects of Linkage Between Business and Human Resource Management Strategies. Personnel Review, 30 (2).

Huang, T.C (2001), ‘The Effects of Linkage between Business and Human Resource Management Strategies,’ Personnel Review, 30, 2, 132–151

Janson. M. (1997). Qualicative inquirly and research design;Chosing among five traditions,Thousand Oaks,CA, Sage.

Kelliher, Clare and Perrett, Gilly (2001). Business Strategy and Approaches to HRM – A Case Study of New Developments in the United Kingdom Restaurant Industry, Personnel Review, Vol. 30, No. 4.

Kim, S., Wright, P. M. & Su, Z (2010). Human Resource Management and firm Performance in China: A Critical Review. Asia Pacific Journal of Human esources, 48(1).

Luoma, Mikko (2003). Investigating the Link between Strategy and HRD, Personnel Review, Vol. 29, No. 6.

Miller, D (2006). Strategic human resource management stores. Journal of retailing and consumer services, 13, 19-106.

Satia, R and Radhakrishna, A (2015), Astuty on the Effect of human resource development on employment Relation, Journal of management research.

Shenhr, A. J., Milosevic D.,Dvir D., Thamhain H (2007). Linking Project Management to Business Strategy. Project Management Institute.

Shih, H. A., Chiang, Y. H (2015). Strategy Alignment Between HRM, KM, and Corporate Development. International Journal of Manpower. 26 (6).

Srivannaboon S, Milosevic DZ (2014). The process of translating business strategy in project actions. In: Slevin DP, Pinto JK, Cleland DI, editors. Innovations Project Management Research. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Yazhou. W., and Jian, L (2011). Empirical Research on Influence of Mission Statementson the Performance of Nonprofit Organization. Procedia Environmental Sciences, 11, 328-333.