توسعه آموزش های دریایی از طریق مهندسی فرهنگ سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

این مقاله به دنبال آن است که نقش وجوه وابسته به فرهنگ سازمانی از جمله مهندسی فرهنگ و به تبع آن مهندسی فرهنگ سازمانی، که از پیچیدگی و تنوع و تازگی نسبی برخوردارند را در آموزش و نقش حمایتی که مدیران در ارتقای سطح آن به عهده دارند، مورد پژوهش قرار دهد. در راستای انجام امر فوق، 129 نفر از کارکنان "دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر" به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب با روش تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ (0.851) مورد اعتبار سنجی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزار LISREL صورت پذیرفت. یافته های تحقیق مشخص نمود که مهندسی فرهنگ سازمانی و سطوح سه گانه آن و همچنین تمامی مولفه های مهندسی فرهنگ سازمانی، در توسعه آموزش های دریایی، دارای تاثیر مثبت و معنادار می باشند با توجه به یافته ها توصیه میگردد فرماندهان و مدیران "دانشگاه" به منظور توسعه هر چه بیشتر آموزش های دریایی راهکارها و تدابیری عاجل در راستای ارتقای سطح مسئولیت و افزایش سطح اعتماد به کارکنان در پذیرش مسئولیت های مهمتر بیندیشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Marine Education through Organizational Culture Engineering

نویسنده [English]

  • b farrokh seresht
alu chalous memberroffaclty
چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of the organizational culture-related aspects, including cultural engineering, and, consequently, organizational culture engineering, which are of relative complexity, variety and novelty, in the education and the supporting role that managers have in raising their level. To this end, 129 employees of Imam Khomeini Naval Sciences University of Nowshahr were selected as statistical sample and provided with questionnaires. Validity and reliability of the questionnaires were verified through confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient (0.851), respectively. Data analysis was carried out through structural equation analysis (path analysis) using LISREL software. The research findings indicated that organizational culture engineering and its three levels as well as all components of organizational culture engineering have a positive and significant effect on the development of naval training. According to the findings, it is recommended that, in order to further develop marine education, the commanders and managers of the university consider urgent solutions and measures to promote the level of responsibility and to increase the employees trust level in accepting more important responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Culture Engineering
  • Organizational Culture Engineering Levels
  • Development of Marine Education
  • University
افضلی، فرشته. (1396). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، چهارمین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

امین فر، مهدی. (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر میزان کارایی کارکنان از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت، اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

آرمسترانگ، مایکل. (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اعرابی، محمد و ایزدی، داود، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.

حمیدی فراهانی، همایون؛ کاوسی، اسماعیل و قهرمانپور، داریوش. (1392). مهندسی فرهنگ در سازمان‌های دولتی کشور در عصر جهانی شدن. مدیریت فرهنگی. مقاله 3، 4(10)، 59-86.

رابینز، استفن. (1378). رفتار سازمانی، پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.

شاین، ادگار. (1383). فرهنگ سازمانی، محجوب، محمدابراهیم، انتشارات فرا، تهران.

فرخ سرشت، بهزاد؛ چاوش باشی، فرزانه و بابایی، مهدی. (1396). مهندسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.

قیومی، عباسعلی و کاووسی، اسمائیل. (1378). مهندسی فرهنگ در سطح سازمان‌های ایرانی، مدیریت فرهنگی،2(1)، 31-44.

مارکوارت، مایکل. (1385). ایجاد سازمان‌های یادگیرنده، زالی، محمدرضا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

محمودی، سید میثم. (1396). مشخصه‌های فرهنگ سازمانی در چارچوب تفکر استراتژیک، اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام، موسسه آسو سیستم آرمون.

Arditi, D. Nayak, S. & Damci, A. (2017). Effect of organizational culture on delay in construction. International Journal of Project Management, 35, 136–147.

Husseina, N., Safiah, O., Fauziah, N. & Noormala, A. (2016). Learning Organization Culture, Organizational Performance and Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in Malaysia: A Preliminary Study, Procedia Economics and Finance, 37, 512 – 519.

Schein, EH (2010), Organizational Culture and Leadership. New York: John Wiley & Sons, 2010.

Shane P. D., Leela, R., Brienna, A. & Julia, L. (2016), Currents in Pharmacy Teaching and Learning citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy. Contents lists available at ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2017.12.017

Taylor, T. & Mcgrave, P. (2004). "Succession management practices in Australia organizations" International journal of Manpoewr, 25(8), 741-758

Yunlong Z., Von Zedtwitz, A., Assimakopoulos, M., Dimitris & Fernandes, K. (2016). The impact of organizational culture on concurrent engineering, design-for-safety, and product safety performance, Intern. Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.03.007.