کاربست الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع و مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع، مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی به انجام رسیده ‌است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه‏یابی است. جامعه‏ی آماری پژوهش را مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و نمونه‏ی این مطالعه را 160 نفر از مدرسان رسمی و مدعو تشکیل داده اند که به شیوه‏ی نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نظر و آزمون سؤالات از پرسشنامه‏ی محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید مجرب و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (85/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون t تک گروهی و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته‏های این پژوهش نشان داده‏اند که از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع، مارپیچی) در حد قابل توجهی در برنامه‏ی درسی این دانشگاه بکار بسته شده است. همچنین، از دیدگاه آنها بین الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع‏های مجزا، وسیع و مارپیچی تفاوت معنی‏داری وجود دارد (05/0P). به طور کلی، الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور در هر سه سطح مجزا، وسیع و مارپیچی به صورت قاعده‏مند و مدون در برنامه‏ی درسی به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of subject-oriented (separate, broad, and spiral) content organization patterns from the perspective of the instructors of Imam Khomeini University of Marine Sciences (RA)

نویسنده [English]

  • K Khazaei
Chalous Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the extent of application of subject-oriented content organization (separate, broad, spiral) from the viewpoints of the instructors of Imam Khomeini University of Marine Sciences. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of method, descriptive is a field survey. The statistical population of the study was the instructors of Imam Khomeini Marine Science University and 160 students from formal and instructive instructors who were selected by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect the information and to test the questions. Validity of the questionnaire was confirmed by qualified professors and reliability using Cronbach's alpha (0.85). Data were analyzed using one-group t-test and SPSS software. The findings of this research have shown that from the perspective of the instructors of Imam Khomeini University of Marine Sciences, the subject-centered (separate, broad, spiral) content organization patterns have been significantly used in the curriculum. Also, there is a significant difference between the patterns of organizing the contents of separate, broad, and spiral subjects (P0.05). In general, the subject-oriented content organization patterns are applied at all three levels of distinct, broad, and spiral in a systematic and structured manner in the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject-centered content organization patterns
  • Separate patterns
  • Wide patterns
  • Spiral patterns. Imam Khomeini University of Marine Sciences
احمدی پروین و مهر محمدی، محمود، (1380)، برنامه‏های درسی تلفیقی رویکردی متفاوت با برنامه‏های درسی موضوع محوری / دیسیپلینی (شیوه سنتی)، فصلنامه‏ی علمی-‏ پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه الزهراء، 11 (39)، 45-63.

شکاری، عباس و خدادادی، مهدی، (1390)، کاربست اصول و معیار‏های سازمان‏دهی محتوای برنامه‏ی درسی تاریخ ایران و جهان در دوره‏ی متوسطه، مجله‏ی علمی پژوهشی «پژوهش‏های برنامه‏ی درسی» انجمن مطالعات برنامه‏ی درسی ایران، 1 (2)، 57-80.

طالب زاده نوبریان، محسن و فتحی واجارگاه، کورش، (1382)، مباحث تخصصی برنامه‏ریزی درسی، چاپ اول، تهران، نشر آییژ.

 فتحی واجارگاه، کورش، (1387)، اصول برنامه‏ریزی درسی، چاپ ششم، تهران، ایران زمین.

گوازی، آرش، (1387)، مطالعه‏ی تطبیقی‏ـ تحلیلی شیوه انتخاب و سازمان‏دهی محتوای برنامه‏ی درسی مطالعات اجتماعی و نحوه‏ی آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئد، فصلنامه‏ی نوآوری‏های آموزشی، 7 (25)، 87-95.

ملکی، حسن، (1376)، برنامه‏ریزی درسی (راهنمای عمل)، انتشارات مدرسه، چاپ اول.

میلر، جی، (1379)، نظریه‏های برنامه‏ی درسی، ترجمه‏ی محمود مهر محمدی، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها.

مهر محمدی، محمود، (1375)، بررسی تطبیقی نظام برنامه‏ریزی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، فصلنامه‏ی تعلیم و تربیت، 35 (3)، 122 - 95.

مؤمنی مهموئی،زارعیان، غلامرضا، (1389)، نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه‏ی درسی، مجله‏‎ی راهبرد‏های آموزش، 3 (2)، 67-72.

نوریان، محمد، (1389)، تحلیل برنامه‏های درسی دوره‏ی ابتدایی ایران، تهران، انتشارات گویش نو.

نادری، عزت‏ا... و سیف نراقی، مریم، (1368)، روش‏های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارات بذر.

هومن، حیدرعلی، (1370)، پایه‏های پژوهش در علوم رفتاری، تهران، چاپ دیبا.

 

Aboelela, S, Larson, E, & Bakken, S, (2016), Defining Interdisciplinary Research and Educational Trust, 42 (1), 329 – 346.

 Emerson, A & Williams, J, (2017), An innovative approach to encouraging spiral learning for third-year undergraduates, Psychology Teaching Review 18 (20), 67-73.

Gutek, G, (2015), Philosophical Alternatives in Education, (Columbus, Ohio: Charles Merrill).

Hall, G, (2016), Fundamentals of Curriculum Development, (New York: Harcourt Brace and World).

 Hunkins, F, (1980), Curriculum Development: Program Planning and Improvement, Merrill, Columbus, Ohio.

Lowy, M & Kennedy, C, (2015), A Task-cycling pedagogy using stimulated reflection and audio conferencing in foreign language learning, Language Learning & Technology, 8(2), 50-68.

Lowy, A, (1991), the International Encyclopedia of Curriculum.

Meyer, H, (1993), Unterrichts Methuen, 11, Praxis band, 5, Auflage, Cornelsen Verlag Scriptor, Frankfurt am Main, pp: 107.

Miller, J, (1943), The Educational Spectrum: Orientation to Curriculum.

Paivarinta, T & Munkvold, B, (2005), Enterprise content management: an integrated perspective on information management, in proceeding of the 38 Havaii international conferences onsystemsciences, Hawaii.

Roch, J, (2017), Fachsprachen, lesekurse und computer, Language for special purposes, reading courses, and the computer, Die Unterrichtspraxis, 1, 22 - 28.

Schuetze, U, (2010), Spiral Learning: An Introductory Course On Reading Lote Online, Canada, and University of Victoria.

Smith, B, Stanley, OShres, j & William, O, (2014), Fundamentals of Curriculum Development, (New York: Harcourt Brace and World).