بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی دانشگاه های نظامی (مطالعه موردی: دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی مراکز آموزش نیروی دریایی راهبردی آجا پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل داده است که در مجموع شامل 615 دانشجو و 80 استاد می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج حاصل، تمامی ابعاد مورد تأیید قرار گرفتند. لذا عامل شبکه های اجتماعی شامل پنج بعد اطلاع‌رسانی، تسهیل در ارتباطات، تداوم بحث های کلاسی، حمایت عاطفی و تشکیل گروه بوده که هر یک از ابعاد و بعد روند آموزشی از طریق پرسشنامه 22 سؤالی سنجش شدند. تعداد 111 پرسشنامه بدون نقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحلیل های لازم از تکنیک مدل‌سازی معادله ساختاری نسل دوم، حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% شبکه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر روند آموزشی دارند. همچنین از میان ابعاد پنج‌گانه شبکه های اجتماعی تداوم بحث های کلاسی بیشترین تأثیر و حمایت عاطفی کمترین تأثیر را بر روند آموزشی دارند. البته لازم به ذکر است که تأثیر تمامی ابعاد پنج‌گانه بر روند آموزشی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Investigate the Effect of Social Networks on Educational Process in military universities (Case Study: Students and Professors of university of Imam Khomeini- Nowshahr City)

نویسندگان [English]

  • s. a. pournasrani 1
  • J Ghahramani 2
1 naval
2 .
چکیده [English]

This research investigates the impact of social media on training trends in training centers of the strategic navy of the IRI. This research is applicable in terms of objective, descriptive-survey in terms of nature, and field research in terms of data collection. The statistical population of the research is all students and professors of Imam Khomeini University of navy force in Noushehr, which include 615 students and 80 professors. In order to collect data, the researcher-made questionnaire is used. The questionnaire validity is examined using experts' opinions and its reliability is explored using Chronbach's alpha and composite reliability. With respect to the results, all dimensions are confirmed. The social media factor is consist of 5 dimensions of awareness, facilitation in communication, class discussion sustainability, emotional support, and group forming, which were evaluated using 22 questions proposed in the questionnaire. Random sampling is used for distributing 120 questionnaires. 111 questionnaires were collected. The second generation Structural Equation Modeling using Partial Least Square approach is employed for data analysis. Findings show that in the significance level of 95% social media has the positive and significant impact on training trend. It was also determined that class discussion sustainability, and emotional support, have the highest and lowest effects on training trend, respectively. However, all social media dimensions have the significant and positive effect on training trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Training Trend
  • Awareness
  • Facilitation in Communication
  • Class discussion sustainability
آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ معینی­کیا، مهدی و خالق­خواه علی. (1394). نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در قابلیت­های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، علوم آموزشی، تابستان 94، 6 (2).

امامی ریزی، کبری (1395). تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (3)، 206- 213.

تقوایی یزدی، مریم و چیت­ساز، چهره. (1394). رابطه شبکه­های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(2)، 97-77.

جعفری غریبوند، راضیه. (1388). اثر شبکه حمایت­های اجتماعی و شیوه­های مقابله­ای بر رضایت­مندی تحصیلی دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی اهواز نیمسال دوم 1388، پایان­نامه دکتری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی­شاپور اهواز در رشته پزشکی عمومی.

چراغ ملایی، لیلا؛ کدیور، پروین و صرامی، غلامرضا. (1393). استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت­ها و چالش­ها، اندیشه­های نوین تربیتی، 10(3)، 51-29.

خدایاری، کلثوم؛ دانشور حسینی، فاطمه و سعیدی، حمیده. (1393). میزان و نوع استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد)، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 21(1)، 192-167.

داستانی، میثم؛ کرامتی، جواد؛ پورفاطمی، علی و اکرامی، علی. (1395). تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12(2)، 160-153.

رسولی، محمدرضا و مرادی، مریم. (1391). میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه­های اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 13(19)، 113- 140.

صراف­زاده، مریم و علوی، سهیلا. (1392). جایگاه شبکه­های اجتماعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی، تعامل انسان و اطلاعات، 1(1)، 56-44.

عیدی، اکبر؛ علی­پور، محمدرضا و عبدالهی، جواد. (1387). سنجش اثربخشی دوره­های آموزشی، مجله تدبیر، 200، 26 – 32.

کیان، مرجان؛ یعقوبی ملال، نیما و ریاحی­نیا، نصرت. (1394). واکاوی نقش و کاربرد شبکه­های اجتماعی مجازی برای دانشجویان، فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، 1(3)، 88-69.

مالمیر، مرتضی؛ زارع، محمد؛ فیض­آبادی، نرگس و ساریخانی، راحله. (1395). تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(33)، 272-265.

محمدی شهرودی، حامد؛ نعمتی، محمدحسین؛ صادقی، فرشته و طباخیان، لیلی. (1397). بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، 12، 28-12.

مرادی، رحیم؛ محمدی­مهر، مژگان؛ نجومی، فرشاد و خزائی، آذر. (1395). جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی، نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 4(1)، 52-41.

معینی­کیا، مهدی؛ زاهد بابلان، عادل؛ آریانی، ابراهیم و خالق­خواه، علی. (1394). بررسی اهداف و انگیزه­های دانشجویان از کاربست شبکه­های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)، رسانه، 26(4)، 130-105.

میرزایی، مریم؛ رحیمی، صالح و مرادی، محمود. (1396). بررسی نقش شبکه­های اجتماعی در تبادل­های علمی (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی)، کتابداری و اطلاع­رسانی، 19(1)، 130-108.

یعقوبی، جعفر؛ نجفلو، پریسا و محمدی، وحید. (1395). بررسی کاربردهای آموزشی شبکه­های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی استان زنجان، کنگره ملی آموزش عالی ایران، تهران، 5-1.

Chin, W.W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Eds.), Modern methods for business research, 295-236

Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19, 18-26.

Hamid, S., Waycott, J., Kurnia, S., & Chang, S. (2015). Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning. The Internet and Higher Education, 26, 1-9.

Junco, R., Elavsky, C. M., & Heiberger, G. (2013). Putting twitter to the test: Assessing outcomes for student collaboration, engagement and success. British Journal of Educational Technology, 44(2), 273-287.

Junco, R., Heiberger, G., & Loken, E. (2011). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of computer assisted learning, 27(2), 119-132.

Lim, J., & Richardson, J. C. (2016). Exploring the effects of students' social networking experience on social presence and perceptions of using SNSs for educational purposes. The Internet and Higher Education, 29, 31-39.

Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J., & Witty, J. V. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and higher education, 13(3), 134-140.

Saha, N., & Karpinski, A. C. (2018). The Influence of Social Media on International Students' Global Life Satisfaction and Academic Performance. In Student Engagement and Participation: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1255-1275). IGI Global.

Sanchez, R. A., Cortijo, V., & Javed, U. (2014). Students' perceptions of Facebook for academic purposes. Computers & Education, 70, 138-149.

Tess, P. A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual)–A literature review. Computers in Human Behavior, 29(5), A60-A68.

Yu, A. Y., Tian, S. W., Vogel, D., & Kwok, R. C. W. (2010). Can learning be virtually boosted? An investigation of online social networking impacts. Computers & Education, 55(4), 1494-1503.

Zaidieh, A. J. Y. (2012). The use of social networking in education: Challenges and opportunities. World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), 2(1), 18-21.