تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

دوران تحصیل در دانشگاه علوم دریایی به عنوان یک دانشگاه نظامی برای برخی از دانشجویان با چالش-هایی همراه است که مستلزم سازگاری مجدد آنان می‌باشد. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سال 1396 به تعداد 200 نفر می باشد. با توجه به اینکه در دانشگاه علوم دریایی، دانشجویان به دوره تحصیلی و سال تحصیلی، به صورت همگن در سامانه آموزشی و تربیتی دانشگاه قرار می گیرند، محققین به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان 130نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی با 12 مؤلفه و در چهار بعد سازگاری آموزشی، سازگاری اجتماعی، سازگاری فردی – عاطفی و دلبستگی نظامی جمع آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه‌های پشتکار از بعد سازگاری آموزشی؛ احساس غربت و دلتنگی از بعد سازگاری اجتماعی؛ محیط اجتماعی از بعد سازگاری اجتماعی؛ دلبستگی عمومی و دلبستگی به محیط دانشگاه نظامی از بعد دلبستگی نظامی، پایین تر از میانگین نظری به دست آمده است. دانشجویانی که وارد دانشگاه علوم دریایی می شوند در سازگاری نظامی با محیط این دانشگاه با چالش مواجه هستند که نیاز است مسئولین تربیتی و آموزشی دانشگاه، برای محیط اجتماعی دانشگاه علوم دریایی، برنامه‌ریزی ویژه داشته باشند و تلاش نمایند دانشجویان دلبستگی بیشتری نسبت به محیط نظامی و شغل دریانوردی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of student Adjustment with the University of Marine Sciences

نویسندگان [English]

  • A Alipour 1
  • T Enayati 2
  • M.R Talei pur 3
2 Islamic Azad University
3 .
چکیده [English]

Studying at the University of Marine Sciences as a military campus for some students faces challenges that require their adaptation. This research studies the degree of compatibility of students with the environment of the University of Marine Sciences. This study is a descriptive survey. The statistical population of the study was 830 students in the University of Marine Sciences in 2017. , the researchers selected by stratified sampling method and using the Cochran formula 130 subjects as the statistical sample. They were The data were collected through a questionnaire of students' compatibility with the environment of the University of Marine Science with 12 components and in four dimensions of educational compatibility, social adjustment, individual-emotional compatibility and military attachment. Data analysis was done using one-sample t-test. Findings of the research indicate that the components of perseverance from the educational adaptation point; the sense of excitement and lack of sense of social adjustment; the social environment from the point of social adjustment; the general attachment and attachment to the military environment of the military attachment aspect, below the average An opinion has been obtained. Also, the results of the research show that students entering the University of Marine Sciences face a challenge in military adaptation to the campus environment, which requires the educational and training authorities of the university to plan and work for the social environment of the University of Marine Sciences. Students have more attachment to the military environment and sailing jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Adjustment
  • Social Adjustment
  • Psychological-Individual Adaptation
  • Military Attachment
ایران مهر، مسلم. (1396). اثربخشی مشاوره گروهی کوتاه‌مدت ‌با‌ رویکرد ‌راه­حل محور‌ بر سازگاری ‌سربازان‌ وظیفه‌ آسایشگاه‌ بخواب، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(1)، 147-131.

امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه. (1390). رابطه­ی میان سبک­های دلبستگی و سـازگاری اجتماعی، مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، 19(6)، 26-15.

اتکینسون­، ریت؛ اتکینسون­، ریچارد و هیلگارد، ارنست. ­(1371)­. زمینه­ی روا­نشناسی، ترجمه­ی محمدتقی براهنی و همکاران­، تهران: انتشارات رشد

بصیر شبستری، سمیرا؛ شیرین بک، ایمان؛ سفیدی، فاطمه و دلیری، حسین. (1392). بررسی رابطه­ی میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان‌پزشکی قزوین در سال تحصیلی 90 -1389، مجلــه­ی توسـعه­ی آمـوزش در علـوم پزشــکی، 6(11)، 10-1.

پارسامهر، مهربان و حدت، الهه. (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 11(2)، 94 -6.

خدایاری فرد، محمد؛ رحیمی نژاد، عباس­ و عابدینی، یاسمین. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد، علوم اجتماعی و انسانی، 26(3( 52))، 25-42.

روشنایی، مهرناز. (1389). تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16(1)، 19-43.

زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه­ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله­ی ناتوانایی­های یادگیری، 43(62). 62-23.

سحاقی، حکیم؛ عالی پور، سیروس و جلوداری، آرش. (1394). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک­شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی­شاپور اهواز، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 2(1)، 37-26.

شلانی، بیتا و آبباریکی، اکرم.(1395). بررسی رابطه­ی سبک­های هویتی با سازگاری عاطفی، اجتماعی، و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه، رویش روان‌شناسی، 5(3)، 66-51.

عالی پور، علیرضا و حکیمی، خرداد. (1393)،"نگرشی نوین به تربیت و آموزش "، انتشارات دانشگاه علوم دریایی.

یارمحمدیان، احمد و شرفی راد، حیدر. (1390). تحلیل رابطه­ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان، مجله­ی جامعه‌شناسی کاربردی، 22(44)، 50-35.

Abdullah, M.C., Elias, H., Mahyuddin R. & Uli. J. )2009(. Adjustment among first year students in a Malaysian University, European Journal of Social Sciences.; 8)3(: 496-505.

Petrie J.An.C.van der ZandenabEddieDenessenbAntonius H.N.CillessenbPaulien C.Meijera.(2018). Domains and predictors of first-year student success: A systematic review, Journal of Educational Research Review, 23: 55-77.

Sasikala,  N. (2018). An exploration of how first year students are inducted into their discipline’s academic discourses, International Journal of Educational Research, 87: 57-66.

Meghan, M.D., Janine, B. & Crystal, K. (2018). Student perception of initial transition into a nursing program: A mixed methods research study, Journal of Nurse Education Today, 64: 85-92.

 

NikfalAzar, N., & Reshadatjoo, H. (2015). Adjustment amongst first year students in an Iranian University, Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4(4).

Speer Schmidt, C. (2005). An exploration into first generation adult student adaptation to college, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree Doctor of Philosophy, Department of Educational Leadership College of Education, Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Tinto, V. (1996). Reconstructing the first year of college. Planning for Higher Education, 25(1), 1-6.

Yalim, D. (2007). First year college adjustment: The role of coping, ego-resiliency, optimism and gender. [dissertation]. Turkey: Middle East Technical University.