تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

4 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به اینکه نیروی دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات‌محور است و تجهیزات پیچیده و گران‌قیمتی دارد، لازم است عواملی را که می‌توانند منجر به عمردهی انقلابی به این تجهیزات شوند شناسایی و از آنها در تدوین برنامه‌های آموزشی مرتبط استفاده کرد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجاست.
سه شاخص فنی برای عمردهی انقلابی به تجهیزات تعریف گردید که شامل کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات؛ تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات؛ و بهینه‌سازی، به‌روزرسانی و ارتقاء تجهیزات می‌باشد. مدیریت دانش نیز براساس مدل هیکس با چهار مؤلفه‌ خلق دانش، ذخیره دانش، اشتراک و تسهیم دانش، و استفاده و به‌کارگیری دانش در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش معاونان، فرماندهان، مدیران و افسران فنی ستاد نداجا و مناطق یکم، دوم، سوم و چهارم هستند که بر اساس روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای 122 پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای حاوی 32 پرسش طراحی که 17 پرسش آن مربوط به مدیریت دانش و 15 پرسش آن مربوط به شاخص‌ها و مؤلفه‌های مختلف عمردهی انقلابی به تجهیزات بود. در این تحقیق که از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفی- پیمایشی است برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پیاده‌سازی مدیریت دانش بر عمردهی انقلابی به تجهیزات در نیروی دریایی ارتش تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on the Technical Indicators of Revolutionary Longevity of Equipment in the I.R.I Navy Emphasizing the Role of Training

نویسندگان [English]

  • M. T. Amini 1
  • P Akhavan 2
  • M Mahdavi Haji 3
  • H Shayegan 4
1 Associate Professor at Payame Noor University
2 Professor at Malek Ashtar Industrial University
3 Graduated Master of Information Technology Management
4 Ph.D. Student of Future Studies at the National Defense University
چکیده [English]

The Navy is an equipment-centric force dealing with complex and expensive equipment; therefore, it is necessary to identify the factors that can lead to revolutionary longevity of this equipment and utilize them in planning associated training programs. Accordingly, this study aims to investigate the effect of knowledge management on the technical indicators of revolutionary longevity of equipment in the IRI Navy.
Three indicators for revolutionary longevity of equipment are defined, namely: correct driving and proper usage of equipment, proper repair and maintenance of equipment, and optimization, updating and upgrading of equipment. Knowledge management was also considered based on the Hicks model consisting of four components: knowledge creation, knowledge storage, sharing of knowledge, and the application of knowledge. The statistical population of this research comprises deputies, commanders, managers and technical officers of the IRI Navy headquarters and the 1st, 2nd, 3rd and 4th naval districts. Using random stratified sampling method, 122 samples were chosen to fill questionnaires. For collecting the relevant data, a questionnaire containing 32 questions was designed, 17 of which related to knowledge management and the other 15 related to different indicators and components of revolutionary longevity of equipment. To analyze the data obtained from the questionnaires for this research paper – applied in purpose, descriptive-survey in nature – structural equations modeling method and path analysis technique have been used using LISREL software. The results of this research demonstrated that the implementation of knowledge management has a positive effect on the revolutionary longevity of equipment in the IRI Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • revolutionary longevity
  • equipment
  • navy
  • Maintenance and repair
احمدی‌بالادهی، سید‌مهدی و میرزایی‌عربی، محمد‌علی. (1393). "استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با خلاقیت کارکنان ناجا". فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال 9، شماره 37، صص 29-47.

احمدی، علی‌اکبر؛ صالحی، علی. (1390). مدیریت دانش. انتشارات دانشگاه پیام نور.

 برزگر، تقی؛ حسنوند، مریدعباس؛ حاجی‌زاده، رضا؛ رامک، مهراب. (1394). "تعیین و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات با رویکرد AHP". دومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح، تهران: مجتمع فدک، ص 140.

پارسا، احمد؛ ضرغامی، حمیدرضا. (1394). "ارائه مدل مفهومی کاربست قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتقای اثربخشی مدیریت نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح". دومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.(تهران: مجتمع فدک. 1394)، ص106.

پاشر، ادنا؛ رانن، توویا. (1394). راهنمای کامل مدیریت دانش، برنامه راهبردی برای ارتقای سرمایه فکری سازمان. ترجمه شعبانی، ابوالقاسم؛ شعاع حسنی، احمدرضا؛ امیرخانی، لیلا. انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. داداش زاده، جواد و نصری، فرامرز. (1396). "بررسی اثر سامانه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان و ارائه الگوی بهینه سامانه مدیریت دانش برای مدیران نداجا". فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 8، صص 55-80.

ربیعی، علی؛ معالی، مهناز. (1391). مدیریت دانش فرآیندها، رویکردها. انتشارات تیسا.

ربیعی، علی؛ هوشیان ثابت لاهیجانی، محیا. (1392). ارتقای مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات. انتشارات تیسا.

 سلیمان‌آبادی، علی؛ مهدوی حاجی، محمدرضا؛ بوژمهرانی، علی‌اصغر. (1396). "تأثیر و نقش مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‌وری کارکنان نیروهای مسلح". کنفرانس ملی مدیریت دانش، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر.

 سیاری، حبیب‌الله؛ خانزادی، حسین. (1391). "الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران با تأکید بر تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)"، اولین همایش توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار.

صادقی، علی؛ شوشتری، سید محمدجواد؛ ضرغامی، برزین. (1391). "نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران (ضرورت‌ها و اهداف)". اولین همایش سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.

لاودن، کنت؛ لاودن، جین‌پرایس. (1388). سیستم‌های اطلاعات مدیریت. ترجمه مولاناپور، رامین؛ حبیبی‌پور رودسری، فرزاد؛ کرمی، مهران. انتشارات آتی‌نگر.

محمدی جلالی، ناصر؛ مه‌پیکر، محمد‌رضا. (1387). نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح. (1395). آنچه فرماندهان باید از نگهداری و تعمیرات بدانند. انتشارات مرکز آموزش شهید دستواره.

Anantatmula Vittal S. , (2005) , "Outcomes of Knowledge Management Initiative" Published in the International Journal of knowledge Management, Vol. 1, No. 2, pp. 50-67.

Gupta Kripa, (2008) , "a Comparative Analysis of Knowledge Sharing Climate", Knowledge and Process Management, Vol. 15, No. 3, pp. 186-195.

 Gottschalk Petter, (2007) , "Knowledge Management", Norwegian School of management BI, Norway, Published in Knowledge Management Systems in Law Enforcement, pp. 25-44.

 Lu Juin-Cherng & Tsai Chia-Wen, (2004) , "An Investigation to an Enabling Role of Knowledge Management between Learning Organization and Organizational Learning", University of Taiwan, Published in Creating Knowledge Based Organizations, pp. 278-298.

Newman, B and Conrad, K. W. (1999). A Framework of Characterising Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies, Washington University Course EMGT 298.T1, Spring.

Saqib. Muhammad, Mohammed Udin. Zulkifli, Baluch. Nazim, (2017). The impact of knowledge management on organizational performance in today’s econom. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 3.