بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیرشدن کارکنان در کار (مورد مطالعه: کارکنان آموزشی تخصص‌های دریایی استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه پیام نور هرمزگان

2 استاد گروه مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور هرمزگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیر شدن کارکنان در کار (موردمطالعه: نیروی دریایی گیلان) می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات با توجه به پیمایشی بودن تحقیق پرسشنامه است که در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌های استاندارد سبک رهبری و درگیر شدن در کار استفاده‌شده است. جهت به‌دست آوردن روایی پرسشنامه، از شاخص CVR و جهت پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و نتایج، حاکی از مطلوبیت روایی و پایایی پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق از کارکنان نیروی دریایی استان گیلان می‌باشند که تعداد کل آن‌ها 826 نفر بوده و از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 262 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده‌اند، شیوه نمونه‌گیری مورداستفاده تصادفی ـ طبقه‌ای می‌باشد. با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون هشت فرضیه در این پژوهش نشان داد که سبک‌های رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیر شدن کارکنان در کار، رابطه مثبت و معناداری دارند و از میان ابعاد رهبری تحول‌گرا ترغیب ذهنی، انگیزش الهام‌بخش و ملاحظات فردی با درگیری کارکنان در کار ارتباط معنی‌دار داشته و از هر دو بعد رهبری تبادلی یعنی پاداش‌های مشروط و مدیریت بر مبنای استثنا با درگیری کارکنان در کار، رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the relationship between transformational and transactional leadership style with employees work involvement (Case Study: Marine Specialist Training Staff of Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • H movahedi 1
  • M. S. Hasan Zadeh 2
1 Master of Science in Strategic Orientation Management, Hormozgan Payame Noor University
2 Executive Directorate of Payame Noor University of Hormozgan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and explain the relationship between transformational leadership style and exchange with the involvement of employees in work (case study: Gilan Navy). The tool used to collect information was survey questionnaire, which was a standard questionnaire of leadership style and engagement in the work. In order to obtain the validity of the questionnaire, the CVR index was used and the reliability of the questionnaire were determined by Cronbach's alpha. The results showed that the validity and reliability of the questionnaire were desirable. The statistical population of this research is Naval Navy staff of Guilan province, with a total of 826 people. Of these, 262 people have been selected as the sample size using the Cochran formula. Random classification sampling method was used. Data were analyzed by structural equation modeling and AMOS software. The results of the test of eight hypotheses in this study showed that, Transformational and exchange leadership styles have a positive and significant relationship with employees' engagement in work. Among the dimensions of transformational leadership, mental stimulation, inspirational motivation and individual considerations have a significant relationship with employee engagement in work, and from both dimensions of exchange leadership - contingent and Exceptional management has a significant relationship with employee engagement in work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership Style
  • Employee Engagement at Work
  • Exchange Leadership
  • Anzali Navy
آقاجانی، طاهره و شوقی، بابک. (1393). بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه)، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 17، 51-43.

اسماعیلی، محمود رضا و شریعت­نژاد، علی. (1394). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮی تحول‌گرا ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان‌شناختی ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تحول‌گرا، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(77)، 77- 97.

باقری، قدرت الله. (1383). ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد و تحلیل رفتگی بازیگران و ارائه الگو، تهران: دانشگاه تربیت‌معلم، رساله دکترا.

بیک زاد، جعفر، فلسفی، علی، (1388)، رهبری سازمانی تحول‌آفرین، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه، 110، 11-4.

رابینز، استیفن پی. (1386). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 2(11).

زالی، محمدرضا. (1383). رهبری تحول‌آفرین، فصل‌نامه مصباح، 52، 197-175.

سلطانی، مرتضی؛ کاملی، علیرضا و خمویی، فرشید. (1394). نقش سرمایه اجتماعی و رهبری تحول-آفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه، مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(4): 519- 497.

سلیم­زاده، جمال؛ ویسه، سید مهدی؛ محمدی، اسفندیار و عابدینی، ابراهیم. (1395). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان، فرآیند نو، 53، 102-114.

شجاعی فر، زینب؛ مرزیه، افسانه و ناستی­زایی، ناصر. (1396). رابطه اخلاق حرفه­ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی، مجله اخلاق پژوهشی، 7(23)، 17-28.

عابدی جعفری، حسن و آغاز، عسل. (1387). رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ‌سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)، دانش مدیریت، 21 (80)، 92-77.

عربیون، آزاده؛ دهقان، علی و رضازاده، آرمین. (1392). بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد سازمانی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(1): 74-55.

مقیمی، سیدمحمد و رمضان، مریم. (1390). مدیریت و رفتار سازمانی (سطح سازمانی)، چاپ اول، تهران راه دان.

موغلی، علیرضا. (1382). طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران، نشریه دانش مدیریت، 62، 100-77.

یاسمی­نژاد، پروانه؛ گل محمدیان، مریم و یوسفی، نرگس. (1390). رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(8)، 110-125.

یعقوبی، نیما و مقدمی، محمد و کیخا، علی. (1398). بررسی رابطه بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهشنامه مدیریت تحول، 2(4)، 64-96.

Arnold B.B. Wilmar B.S. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources and work engagement.

Edward, D. J., (2009). The transformational leadership style of officers and the levels of their followers work engagement Submitted in part fulfilment of the requirements for the degree MASTER OF ARTS in the subject industrial and organizational phsychology at the university of south Africa.

Chen, L., Baiyin, W.Z. & Bai, Y.S. (2016)."Transformational leadership, social capital and organizational innovation", Leadership & Organization Development Journal, 37(7), 843 – 859.

García-Morales, V., Jiménez-Barrionuevo, M. & Leopoldo, G.Z. (2012). “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation”, Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.

Koppula R., (2008). Examining the relationship between transformational leadership and engagement, A Thesis Presented to The Faculty of the Department of Psychology San Jose State University.

Koyuncu, M., Burke, R.J. and Fiksenbaum, L. (2006). “Work engagement among women managers and professionals in a Turkish bank: potential antecedents and consequences”, Equal Opportunities International, 25, 299-310.

Martina Tims, Arnold b.bakker, desponia xanthopoulou, (2011). do transformational leaders enhance their followers daily work engagement? Erasmus university rotterdom, institute of psychology of work and organizational psychology.

Momenpur N., Hasani M., GHasemzadeh A. (2015). The Role of Ethical Climate in Staffs' Job Involvement Dimensions. Journal of Bioethics, 5(17), 65-90.

Michell.R.S. (2009). Engagement Work: A Review of the literature.

Pawer. B. S., (2010). "Central conceptual issues", in transformational leadership research, Leadership & Organization Development Journal, 24 (7), 397-406

Richardson, A.M, Buker, R.J, (2006), Work and Health outcoms Among Polic Officers: The Medating rol Of Cynicism andg Engegement. International journal of Stress Management, 13,555-574.

Sandel K., (2012). transformational leadership, engagement, and performance.inpartial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Colorado state university.

Sun Peter, Y.T, Anderson Mare, and H., (2012). Civic capacity: Building on transformational leadership to explain successful integrative public leadership, The Leadership Quarterly 23, 309-323.

Wilburn, C. (2009). Helping employees with financial problems. Journal of Employee Assistance, 37(2), 12-13.

Yukl, G. (1989). leadership in Organizational Englewood Cliffs, NJ: Prentice- hall. 8(1): 33-48.