شناسایی استراتژی های مدیریت منابع انسانی در رسته دریانوردی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر،

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش شناسایی استراتژی‌های منابع انسانی در رسته دریانوردی کشوراست. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و خبرگان منابع انسانی بخش دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی، اساتید مراکز آموزش دریانوردی و خبرگان شرکت‌های کشتیرانی، که سابقه کار بر روی کشتی را هم دارند می‌باشد. 37 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی قضاوتی انتخاب‌شده‌اند که نمونه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند. شاخص‌های دو بعد اصلی الگوی نقاط مرجع استراتژیک، یعنی ضرورت و پایش فرایند- نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/خارجی توسط خبرگان تعیین شد. پرسشنامه نقاط مرجع استراتژیک تدوین و میان خبرگان توزیع شد. بر اساس رویکرد SRP طبقه‌بندی مشاغل انجام گردید. مشاغل در رسته دریانوردی مطابق کنوانسیون STCW به سه دسته مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی تقسیم‌شده اندکه هرکدام در دو بخش عرشه و موتورخانه هست. داده‌ها توسط روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استراتژی مناسب برای مشاغل مدیریتی و عملیاتی در بخش عرشه و موتورخانه کشتی استراتژی متعهدانه و برای مشاغل پشتیبانی در هر دو بخش استراتژی پدرانه هست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Human Resource Management Strategies in Maritime Category of the Country

نویسندگان [English]

  • S rezvanian 1
  • M tabari 2
  • A mehrara 3
  • E hallajian 3
1 Department of management, PhD Candidate of public management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Associate professor, Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
3 Assistant professor, Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research is to identify Human Resource strategies in the country's maritime category with a world-class approach. The study is applied research in terms of purpose and a survey type in terms of descriptive method. The statistical sample of the research includes 37 managers and human resources experts of the seafarers in the ports and maritime organization, lecturers of maritime training centers and shipping companies’ experts, with the experience of working on ships, who have been selected through a nonprobability-judgmental sampling method. Indicators of the two main dimensions of the pattern of strategic reference points, that is, the necessity and monitoring of the process - output and supply of labor from the domestic or foreign labor market have been determined by the experts. Strategic reference points questionnaire was developed and distributed among the experts. Job classification was carried out based on SRP approach. The occupations in maritime category have been divided into three categories of management, operation and support, in accordance with STCW convention, each with two deck and engine-room sections. Data have been analyzed using descriptive and inferential statistics methods (single sample T-test) using SPSS software. The research findings indicate that a proper strategy for management and operational job category on the deck and engine-room of the ship will be a commitment strategy and for supporting job category, on both sections, a paternalistic strategy will be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource strategies
  • maritime
  • strategic reference points
  • commitment strategy
ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا. (1395). ارائه­ی چارچوبی برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، فصلنامه­ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، 8(3)، 28-1.

ابراهیمی، الهام و قلی پور، آرین. (1395). گونه شناسی ریسک‌های منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمان، 6(25)، 25-1.

آرمسترانگ، مایکل. (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی،راهنمای عمل، سید محمد اعرابی، داوود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

آرمسترانگ، مایکل. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه­ی سید محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

استوارت، گرک ال. (1395). مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، ترجمه­ی سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی، نشر مهکامه.

اعرابی، سید محمد، مورعی، محمدهادی (1381). توسعه­ی مدل یکپارچه ­یتدوین استراتژی منابع. انسانی (مطالعه موردی: شرکت مپنا). مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه­ی منابع انسانی.

بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1393). استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، آثار). ترجمه­ی علی پارساییان و سید محمد اعراب، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

صفری، حسین و فتحی، محمدرضا. (1393). تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT. ANP.AHP، فصلنامه­ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 6 (2).

صلواتی، محسن. (1393). بررسی همسویی استراتژی‌های سازمان (کسب‌وکار) و استراتژی‌های منابع انسانی در صنایع غذایی. به راهنمایی میرعلی سید نقوی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده­ی مدیریت وحسابداری مقطع کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت منابع انسانی.

عزیزی، شهریار. (1395). روش پژوهش در مدیریت: با تأکید بر مثال‌های کاربردی و آماری، تهران، انتشارت سمت.

غلام‌زاده، داریوش و جلالی، سونیا. (1391). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه­ی موردی: شرکت رنگین پروفیل کویر). مدیریت دولتی، 4(10)، 152-137.

فیاضی، بی‌بی مرجان و اعرابی، سید مهدی. (1389). الگوی هماهنگی استراتژی‌های منابع انسانی با عملکرد. رساله­ی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

محمودی، جعفر؛ پور رضا، ناصر و تربتی، امیر. (1393). هم‌راستا سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه راهبرد پویا، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانیدانشگاه جامع امام حسین، 6(3)، 90-69.

مرزبان، علی‌اکبر. (1391). سازمان بین‌المللی دریانوردی و نقش آن در صنعت دریانوردی و حقوق بین‌المللی دریایی. مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی، اسرار دانش.

موسی خانی، مرتضی و مجرد، ناهید. (1392). شناسایی استراتژی‌های منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (QIAU) با رویکرد SRP. فصلنامه­ی مدیریت توسعه و تحول 12.11-1.

مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1390). تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS.

ودادی، حمید. (1386). بررسی و تحلیل در خصوص جذب، آموزش، پژوهش، حفظ و نگهداری منابع انسانی دریانورد، تهران، مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی.

Anthony, W. P. Perrewe, P. L. & Kacmar, K. M. (1996). Strategic human resource management (2nd edition). Orlando, FL7 Dryden performance in Chinese enterprises. Human Resource Management. 47.

Bamberger, P. & Fiegenbaim, A. (1996). The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy. Academy of Management Review, 21. 926–958.

Bamberger, P. & Meshoulam, I. (2000). Human Resource Strategy: Formulation, Implementation, and Impact. Sage Publications, Beverly Hills, CA.

Bamberger, P. & Mesoulan, I. (2005). Human Resource Strategy, London: Sage Publication Inc.

BIMCO(2015). man power report. The global supply and demand for seafarers Available online at http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-security-and-perations/manpower-report-2015- executive-summary.pdf?sfvrsn=14

Biniti Daud.N (2006). Human resource management practices and firm performance: The moderating roles of strategies and environmental uncertainties, Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, Sains University of Malaysia.

Dessler, Gary (2005). Human Resource Management, New Delhi: Prentice Hall of India.

Fiegenbaum, Avi. Et al(1996).Strategic reference point theory, rategic anagement journal.

Fındıklı, M. Yozgat, U. & Rofcanin, Y. (2015). Examining organizational innovation and knowledge management capacity: The central role of strategic human resources practices. Social and Behavioral Sciences, 181, 377-387.

Huang, T.C. (2001). The effects of linkage between business and human resource management strategies. Personnel Review, 30, 132-151.

Lengnick-Hall, C.A. & Lengnick-Hall, M.L. (2010). Developing a Capacity for Organizational Resilience Through Strategic Human Resource Management, Human Resource Management Review. 354, 1-13.

Nguyen, T.ghaderi,H  & Caesar, l.(2016).Current Challenges in the Recruitment and Retention of Seafarers: An Industry Perspective from Vietnam. Asian journal of shipping and logistics, 30(2), 217-242.

Progoulaki, M. & Theotokas, I. (2016). Managing culturally diverse maritime human resources as a shipping company’s core competency. Maritime Policy & Management, 43(7), 860-873.

Purba, J. T. (2015). Strategy Optimizing Marine Industry through Sustainable Human Capital Development: Indonesia Perspectives. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 129.

STCW (Standards of Training, Certification, & Watch keeping for Seafarers) Including 2010 Manila Amendments. (2011). Third consolidated edition published by International Maritime Organization, 73-75.