رابطه مدیریت دانش با کیفیت خدمات و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

2 کارشناس HSE اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه

چکیده

این پژوهش به منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای مدیریت دانش و متغیرهای کیفیت خـدمات و عملکـرد شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی میباشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادراه بنادر و دریانوری شهرستان بندرلنگه به تعداد 151 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 113 نفر محاسبه شده است که به روش تصادفی از بین کارکنان انتخاب گردیده‌اند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشـنامه‌هـای مـدیریت دانـش نوناکـا و تـاکوچی(1983)، کیفیت خدمات پاراسومن(1988) و عملکرد شغلی کول کوئیت و همکاران (2011) می‌‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان میدهـد کـه بین متغیرهای مدیریت دانش و میـزان کیفیـت خـدمات و عملکرد شغلی کارکنان رابطـه معنـادار وجـود دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌‌دهد که متغیرهای مدیریت دانش40 درصد از واریانس کیفیت خدمات را تبیین می‌نمایند. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام متغیر کسب دانش بیشترین تاثیر را بـر میـزان کیفیت خدمات داشته (383/0 =) و انتقال دانش و کاربرد دانش هم در گام های بعدی پیش بینی کننده معتبری از کیفیت خدمات هستند. بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرهای مدیریت دانش حدود 33 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تبیین می‌کنند. در مقایسه میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای مدیریت دانش از منغیر عملکرد شغلی، متغیر کاربرد دانش بیشترین تاثیر را بـر عملکرد شغلی کارکنان داشته (442/0 =) و پس از آن کسب دانش و خلق دانش هم به طور معناداری پیش بینی کننده معتبری از عملکرد شغلی کارکنان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of relationship between knowledge management and service quality and job performance: Case Study of Bandarlengeh Ports and Maritime Organization

نویسندگان [English]

  • A khakpour 1
  • A ajami 2
1 university of malayer
2 اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندر لنگه
چکیده [English]

This research was conducted to identify and explain the relationships of KM with service quality and job performance in the port and maritime staff.The research method is descriptive-correlational. The sample size was calculated 113, using Cochran sampling formula, which was randomly selected from among employees of Bandar lengeh Ports and Maritime Organization. The instruments of the research were Knowledge Management questionnaire (Nonaka & and Takuchi, 1983), Quality of Service Scale (Praenomen, 1988) and Job performance scale (Cole Quiet et al, 2011). the results show that there is a significant relationship between KM and the quality of services and job performance. The results of multiple regression analysis showed that KM variables explain 40% of the variance in service quality. Based on the results of stepwise regression, knowledge acquisition had the greatest impact on the quality of services (= 383/0), and knowledge transfer and knowledge use were also a significant predictor of quality of service respectively in the next step. According to the research findings, KMs explain about 33% of the variance of job performance. In KM variables, knowledge application had the greatest impact on employee's job performance (= 0.442), and then knowledge acquisition and knowledge creation were significantly predictive of Job performance. According to research findings, considering the predictive power of knowledge management variables from the quality of services and job performance, organizations and in particular, its top managers, should provide socio-technical bases in accordance with the requirements of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management"
  • "Service Quality"
  • " Job Performance"
  • "Ports and Maritime Organization
بخشی احسان و کلانتری رضا. (1395). بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، مجله­ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، 3(6)، 37-31

بنیسی، پریناز. (1396). بررسی رابطه­ی بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی) فصلنامه­ی علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 4(2)، 98-88

بهنام‌فر، رضا و راستی، اعظم. (1394). رگرسیون خطی، نرمال بودن توزیع مقادیر خطا یا نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۵، ۲۶۳-۲۶۵

پارسا، شلر؛ کسرائی، شکوفه؛ عبدی، رضا؛ رادمنش، منصور و قاسم زاده، ابوالفضل. (1393). رابطه­ کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه، رفاه اجتماعی، ۱۴ (۵۴)، ۶۱-۸۳.

خاکپور، عباس. (1391). مدیریت دانش در سازمان‌های پلیسی با تأکید بر امنیت اجتماعی، دانش انتظامی: 4(3)، 90-65

داداش زاده، جواد و نصری، فرامرز. (1396). بررسی اثر سامانه­ی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان و ارائه الگوی بهینه سامانه مدیریت دانش برای مدیران نداجا، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی،4(1)،55-80.

رحیمیان، حمید و نجفی، علی. (1394). بررسی رابطه­ی بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران، مدیریت بهره‌وری، 9(35)،110-83

سالاریان، محسن و کیاکجوری، داود. (1394). بررسی رابطه­ی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران)، صنعت حمل‌ونقل دریایی، 1(21)، 73- 65

صادقی، ام‌البنین؛ مهدی خانی، رسول؛ ناظم، فتاح و ناظم، امیرحسین. (1395)، بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 6(3)، 52-64.

 

Akhavan, P., Ramezan, M., Yazdi Moghaddam, J., & Mehralian, G. (2014). Exploring the relationship between ethics, knowledge creation and organizational performance: Case study of a knowledge-based organization. VINE: The journal of information and knowledge management systems, 44(1), 42-58.‏

Akram, F., & Bokhari, R. (2011). The role of knowledge sharing on individual performance, considering the factor of motivation-the conceptual framework. International journal of multidisciplinary sciences and engineering, 2(9), 44-48.‏

Aksoy,Y. Ayranci,E& Gozukara, E(2016),A Research on the Relationship between Knowledge Sharing and Employee Performance: The Moderating Role of Unethical Behaviors in Organizational Level, European Scientific Journal February 2016 edition, 12(4), 335-352

Bhargava, A., Franzini, L., & Narendranathan, W. (1982). Serial correlation and the fixed effects model. The Review of Economic Studies, 49(4), 533-549.

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance, The meaning for personnel selection research. Human Performance, 10, 99–110

Carmeli, A., & Stephens, J. P. (2014). Knowledge creation and project team performance, The role of emotional carrying capacity. In Academy of Management Proceedings, 2014(1), 12811

Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. John Wiley & Sons.‏

Drucker, P. F. (2000). Knowledge work, Executive Excellence, 17(4), 11-12

Drucker, Peter (1957). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper & Row.

Drucker, Peter (December 1995). "The Age of Social ransformation". The Atlantic.

Du, R., Ai, S., & Ren, Y. (2007). Relationship between knowledge sharing and performance: A survey in Xi’an, China, Expert systems with Applications, 32(1), 38-46.‏

Dwarakish, G. S., & Salim, A. M. (2015). Review on the Role of Ports in the Development of a Nation. Aquatic Procedia, 4, 295-301.

Ferrari, C., Percoco, M., & Tedeschi, A. (2010). Ports and local development: Evidence from Italy. International Journal of Transport Economics/Rivista internazionale di economia dei trasporti, 9-30.

Graham, K. W., & Adams, F. G. (2016). Knowledge Creation and Firm Performance: The Role of Process Integration in Collaborative Relationships, In Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s Engagement Era (pp. 215-216). Springer, Cham.‏

Hsu, I. C. (2008). Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test, Expert Systems with applications, 35(3), 1316-1326.‏

Kwong, J. Y., & Cheung, F. M. (2003). Prediction of performance facets using specific personality traits in the Chinese context. Journal of Vocational Behavior, 63(1), 99-110.‏

Lee, E. S., & Song, D. W. (2015). The effect of shipping knowledge and absorptive capacity on organizational innovation and logistics value, The International Journal of Logistics Management, 26(2), 218-237.

Li, Y. H., Huang, J. W., & Tsai, M. T. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process. Industrial marketing management, 38(4), 440-449.‏

Liang, G. S., Ding, J. F., & Wang, C. K. (2012). Applying fuzzy quality function deployment to prioritize solutions of knowledge management for an international port in Taiwan, Knowledge-Based Systems, 33, 83-91.

Masa’deh, R. E., Masa’deh, R. E., Shannak, R., Shannak, R., Maqableh, M., Maqableh, M., ... & Tarhini, A. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262.‏

Nonaka, I. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford university press.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.‏

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing. 64 (1): 12-40.

Yang, C. C., Marlow, P. B., & Lu, C. S. (2009). Knowledge management enablers in liner shipping. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(6), 893-903.