بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

سیستم مدیریت عملکرد نقش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های موسسات آموزشی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق، موسسات آموزش عالی می باشد. در مرحله کیفی محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین مدیریت عملکرد در چهار بعد رشد و یادگیری، فرایند داخلی، مشتریان و مالی دست یافت. در مرحله کمی با بهره گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC، روابط میان مضامین شناسایی شد. براساس نتایج تحلیل های ساختاری- تفسیری و یافته های تحقیق، پنج عامل عقد قرارداد بلندمدت، کاهش قیمت تمام شده دوره های آموزشی، تنوع منابع درآمدی، سرعت در پاسخگویی به نیازهای آموزشی و بهبود فرایند ارتباط با ذینعفان بیشترین تاثیرپذیری از سایر عوامل وکمترین تاثیر گذاری بر آنها را دارد. براساس روابط شناسایی شده مولفه های مربوط به بعد مشتری و مالی در سطح اول و فرآیندهای داخلی و بعد رشد و یادگیری، به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach

نویسندگان [English]

  • H Dehghanan 1
  • M Khanmohammadi Otaghsara 2
1 faculty of management and accounting, Allameh Tabatabai' University, Tehran, Iran.
2 Faculty of management and accounting, Allameh tabatabai' university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The performance management system has a prominent role in achieving the goals and missions of educational institutions. This research is conducted with the aim of investigating the cause and effect relationship of the main components of performance management based on the structural-interpretative approach. The location of the research is higher education institutions. At the qualitative stage, the researcher achieved the content of performance management in the four dimensions of growth, learning, internal processes, customers and finance by using the content analysis method. In the quantitative stage, relationships between the themes are identified by using the ISM method and the MICMAC analysis. Based on the results of structural and interpretative analysis and research findings, five factors of long-term contracts, reduced price of training courses, income diversity, the speed of responding to educational needs, and improving the process of communicating with the stakeholders have the most impact from other factors and the least impact on them. Based on the identified relationships, the components of the customer dimension and financial dimensions are located at the first level and the internal processes, the growth and learning dimension are respectively located at the next levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the cause and effect relationship
  • main components
  • performance evaluation
  • Structural-Interpretative Method
  • Performance Management
دهقانان، حامد؛ قاسمی، مجتبی و بهیار، پدرام. (1395). روش‌شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی. تهران: کتاب مهربان.

رفیع زاده بقرآباد، علاء الدین؛ عفتی داریانی، محمدعلی و رونق، مریم. (1387). مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی. تهران: انتشارات فرمنش.

حاج کریمی، عباسعلی و دهقانان، حامد. (1387). مدل مفهومی ارزیابی جامع عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس رویکرد سنجش متوازن. فصلنامه نظارت و بازرسی، 2(3)، 67-88.

 حسینی شکیب، مهرداد و مرادیان، محمدرضا. (1396). ارزیابی عملکرد مدیریت نوآوری و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آن با فرآیند تحلیل شبکه‌ای در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا، مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(31)، 5-12.

عزتی، میترا. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی: مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 65، 23-45.

کاظم پور، اسماعیل و غفاری، خلیل (1390). امکان استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 193-167.

محمدی نویسی، مرتضی و کمال اوغلی، کمال. (1396)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان بانک پارسیان، همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی.

Dansereau, F. & Yammarino, F.J. (1999). Multiple levels of analysis from a longitudinal perspective: some implications for theory building. Journal of Management, 24(1), 346-357.

Dehghanan, H., & Bakhshandeh, G., (2014). The impact of green perceived value and green perceived risk on green purchase behavior of Iranian consumers. International journal of management and humanity science.3 (2). 1349-1357.

Elshaikh, A. E. & Jiao, X. (2018). Performance evaluation of irrigation projects: Theories, methods, and techniques. Journal of Agricultural Water Management, 203(2). 87-96.

 Faisal, M., Banwet, D.K. & Shankar, R. (2006). Supply chain risk.

 Lee, A.H.L. & Chang, C-J. (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications, 34(1), 96-107.

 MeenuDev. (2016). Factors Affecting the Academic Achievement: A Study of Elementary School Students of NCR Delhi, India. Journal of Education and Practice, 7(2).

 Rinta Suhardi, A. (2016). Renewal of Performance Management System in Family Company, Journal of Social and Behavioral Sciences, 448-454.

 Sunshine, B., Lawrence, C. & Juan Jose, T. (2015). Factors Affecting the Academic Performance of the Student Nurses of BSU, International Journal of Nursing Science, 5(2), 60-65.

 Teizro, A. & Rafiei, M. (2011). A Model for Supply Chain Agility: Case Study of Zob Ahan Joint Stock Company, Industrial Management Magazine,  7, 17-36.

 Tsai, J.e-me & Chein, H.H. (2017). Using Balanced Scorecard on Reducing Fall Incidents and Injuries Among Elderly Cancer Patients in a Medical Center in Taiwan. International Journal of Gerontology, 11(3), 253-257.