تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

تعارض به‌عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی سازمانی امروز مطرح است و بی‌شک توانایی مدیریت و کنترل آن در سازمان‌ها، از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز مدیران امروز به شمار می‌رود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تاثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزاری Lisrel 8.8 انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر را 137 نفر از مدیران و کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد‌ عدالت زبانی نرگسیان و محمدزاده (اعتبار 80/0)، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (اعتبار 89/0) و مدیریت تعارض رابینز (اعتبار 84/0) جمع‌آوری گردید؛ روایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد عدالت زبانی به‌طور مستقیم بر راهبردهای مدیریت تعارض تأثیری ندارد، بلکه از طریق اعتماد سازمانی بیشترین تأثیر را بر راهبرد همکاری (با ضریب تأثیر 54/0) و بعد از آن بر راهبرد اجتناب (با ضریب تأثیر 46/0) و راهبردکنترل (با ضریب تأثیر 45/0) مدیریت تعارض دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the mediator role of organizational trust in the effect of managers' linguistic justice on staff's conflict management strategies at Chabahar Maritime and Marine University

نویسندگان [English]

  • N Mehdibeigi 1
  • N. M yaghoubi 2
  • M Dehghani 3
  • E Yaghoubi 4
1 Ph.D student, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Ph.D. in Human Resources Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
4 Faculty of Management and Human Sciences, Chabahar Maritime University,Chabahar, Iran
چکیده [English]

Conflict is an inevitable component of today organizational life and undoubtedly the ability to manage and control it in organizations is considered as one of the most important needed skills of today's managers. This research aimed to explain mediator role of organizational trust in the effect of managers' linguistic justice on conflict management strategies which was conducted using Survey method and based on Structural Equation Modeling using Lisrel 8.8 software. The statistical sample of this research included 137 managers and employees of Chabahar Maritime and Marine University who were selected by random sampling method. Required data were collected using Linguistic justice standard questionnaire of Nargesian and Mohammadzadeh (Reliability .80), organizational trust standard questionnaire of Ellonen et al. (Reliability .89) and conflict management standard questionnaire of Robbins et al. (Reliability .89); also, the validity of the questionnaires was confirmed by content validity. The results showed that linguistic justice does not have directly effect on conflict management strategies, but through organizational trust, it has the most effect on cooperative strategy (impact coefficient: 0.54) and then on avoidance strategy (impact coefficient: 0.46) and on control strategy (impact coefficient: 0.45) of conflict management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic justice
  • Organizational trust
  • Co-operation strategy
  • Avoidance strategy
  • Control strategy
الوانی، سیدمهدی؛ فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین؛ پورعزت، علی‌اصغر و جندقی، غلامرضا. (1393). بنیان‌شناسی دین‌گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام)، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، 10(37)، 45-62.
ایران‌زاده، سلیمان؛ زمیتانی، قادر؛ پاکدل بناب، مهدی و بابائی هروی، صادق. (1391). بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، فراسوی مدیریت، 5(20)، 165-178.
ایمانی، عبدالمجید؛ صالح نیا، منیره و محمدی، فاطمه. (1396). بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان‌های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی)، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(35)، 299-326.
برومند، مجتبی؛ کوثرنشان، محمدرضا و غلامی، بهمن. (1389). رابطه ‌بین‌ عدالت‌ سازمانی‌ و ‌سبک‌ مدیریت‌ تعارض، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(23)، 73-84.
پسندی‌پور، ندا؛ پاک‌طینت، اقبال؛ خوارزمی، مهدیه و رضوی کارآموز، طاهره. (1396). بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر اعتمادسازی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر سیرجان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(2)، 309-329.
پورعزت، علی‌اصغر. (1390). مثلث سازی قدرت و عدالت زبانی (عدالت زبانی در برابر سازه‌های اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی)، ماهنامه سوره، 55، 140-142.
پورعزت، علی‌اصغر. (1393). مدیریت ما. تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
پورقاز، عبدالوهاب؛ فرهنگ، ابوالقاسم و جمشیدزهی، سعید (1393). اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7(23)، 144-129.
درگاهی، حسین؛ موسوی، سید محمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا. (1387). مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 2(1 و 2)، 63-72.
زاهد بابلان، عادل و کریمیان پور، غفار. (1395). نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(80)، 85-99.
شکرانی، رضا؛ اصفهانی، علی نصر و احمدی کوپایی، فاطمه سادات. (1390). نقد و بررسی سبک‌های مدیریت تعارض و شرایط استفاده از آن بر اساس سوره یوسف، دو فصلنامه کتاب قیّم، 1(3)، 79-110.
شمس، شهاب‌الدین و اسفندیاری مقدم، امیر تیمور. (1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات مدیریت (مدیریت تحول)، 23(77)، 171-185.
فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین؛ الوانی، سیدمهدی؛ پورعزت، علی‌اصغر و جندقی، غلامرضا. (1391). مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت)، جستارهای زبانی. 3(1)، صص 113-126.
فیاضی، مرجان. (1388). تعارض ادراک‌شده و سبک‌های مدیریت آن، پژوهشنامه مدیریت تحول، 1(2)، 90-110.
کاتوزیان، ناصر. (1386). عدالت و حقوق بشر، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 37(3)، 323-331.
مقیمی، سیدمحمد. (1380). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهـران: انتشارات ترمه، چاپ دوم.
میری، افشین؛ ولوی، پروانه و شیخ آزادی، مریم. (1393). بررسی مقایسه‌ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی، دو فصلنامه علمی- تخصصی اسلام و مدیریت، 3(1)، 138-111.
نرگسیان، عباس و محمدزاده، رقیه. (1393). بررسی تأثیر نقش عدالت زبانی در ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت عمومی شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 6 شهر تهران)، مدیریت سازمان‌های دولتی، 2(8)، 37-56.
واعظی، رضا؛ حسین‌پور، داود و رنجبر کبوترخانی، مصطفی. (1395). تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(3)، 85-112.
یعقوبی، نورمحمد؛ شیخه‌پور، زانیار و راحت دهمرده، محبوبه. (1392). بررسی رابطه میان ادراک از عدالت سازمانی و سلامت روانی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، 5(2)، 41-32.
Alemu, L. (2018). Organizational Conflict Management Strategies of Hotel Sectors in Ethiopia: Employees Perception on the Practices in Case of Selected Hotels in Wolaita Sodo Town, Southern Ethiopia. The International Journal of Business & Management, 6(1): 10-16.
Bingöl, H. B. (2017). Conflict Management Strategies in Mergers and Acquisitions: A Comparative Case Study of Industry-specific Human Diligence. İletiş- im, Galatasaray University Journal of Communication, 26: 203-245.
Chen, S.Y. Wu, W.C. Chang, Ch.Sh. Lin, Ch.T.; Kung, J.Y.; Weng, H.Ch.; Lin, Y.T; Lee, Sh.I. (2015). Organizational justice, trust, and identification and their effects on organizational commitment in hospital nursing staff. BMC Health Service Research, 15)1): 1-17.
Currie, D.; Gormley, T.; Roche, B.; Teague, P. (2016). The management of workplace conflict: Contrasting pathways in the HRM literature. International Journal of Management Reviews, DOI: 10.1111/ijmr.12107.
Ellonen, R.; Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovatveness. European Journal of Innovation Management, 11(2): 160-181.
Erat, S.; Erdil, O.; Kitapçı, H&  Çömlek, O. (2012). The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study of the Turkish state universities. African Journal of Business Management 6(30): 8853-8861.
Hoyle, RH. (2012). Handbook of Structural Equation Modeling. 1st Ed. New York: The Guilford press.
Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the Organizational Justice, Trust and Commitment Relationship in a Public Organization. Ph. D. Thesis, North central University.
Kim, T.; Wang, J. & Chen, J. (2016). Mutual Trust between Leader and Subordinate and Employee Outcomes. Journal of Business Ethics, Published online, DOI 10.1007/s10551-016-3093-y: 1-14.
Li, Y. (2014). Building affective commitment to organization among Chinese university teachers: the roles of organizational justice and job burnout. Springer Science+ Business Media, New York. 26(2): 135-152.
Nedkovski, V.; Guerci, M.; De Battisti, F.&  Siletti. E. (2017). Organizational ethical climates and employee's trust in colleagues, the supervisor, and the organization. Journal of Business Research, 71: 19-26
Pourezzat, A. (2009). The Importance of Linguistic Justice for Continues Revision of Good Governance. Annals, funiversity of Bucharest, Economic and Administrative series, 1023: 101-121.
Uslaner, E.M., & Brown, M. (2005). Inequality, Trust, and Civic Engagement. American Politics Research, 33(6): 868-894.
Verburg, R. M.; Nienaber, A.M.; Searle, R. H.; Weibel, A.; Den Hartog, D. N. & Rupp, D. E. (2018). The Role of Organizational Control Systems in Employees’ Organizational Trust and Performance Outcomes. Group & Organization Management, 43(2): 179–206.