ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش دریایی کشور(مورد مطالعه: معاونت آموزش و تربیت نیروی دریایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
امروزه با پیشرفت‌های گسترده در فناوری، استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش می‌تواند باعث ایجاد اثربخشی هرچه بیشتر در این امر مهم گردد. یکی از این فناوری‌های نوین، واقعیت افزوده است که در کشورهای پیشرفته استفاده از آن برای آموزش در بخش‌های مختلف از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش رواج گسترده‌ای یافته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است. هدف از این تحقیق ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان نیروی دریایی کشور می‌باشد. این موانع با مرور مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شد. برای رتبه‌بندی موانع از روش دیماتل بهره گرفته شد و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی که توسط خبرگان پژوهش تکمیل شد؛ جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که زیرساخت ، هزینه تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، حمایت مدیران ارشد و دشواری ساخت مدل به ترتیب مهم‌ترین موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش نیروی دریایی کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Barriers to Using Virtual Reality for Training the Navy

نویسندگان [English]

  • S M Zargar 1
  • A Danaei 2
  • A mohammadi 3
1 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Department of Management,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Today’s, with widespread advancement in technology, the use of modern technologies in education can cause more effectiveness regarding this important issue. One of these new technologies is the fact that has become widely used in developed countries for training various sectors, including the Navy, the Air Force, and the Army. In case of its goal, this research is an applied research, and is a descriptive-survey research. The study aimed to evaluate barriers to virtual reality use for training the Navy personnel in Iran. These barriers were extracted by reviewing the theoretical and experimental foundations related to the research topic. The DEMATEL method was used for ranking the barriers. The required data were collected using pairwise comparison questionnaires, which were completed by research experts. The results showed that the infrastructure, equipment cost, expert human resource, senior management support, and the difficulty of model construction are respectively the most important barriers to use virtual reality for navy training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Virtual Reality"
  • " Training"
  • "Navy"
  • "DEMATEL Method"
انصاری، منوچهر؛ حق شناس گرگابی، محمد (1395). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محورشدن شرکت های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه­ای. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 3 (5): 41-74.
پورکیانی، فرزانه؛ وحدت، داود؛ عسگری مقدم، رضا؛ ناظمی، اسلام؛ داداشی، علیرضا (1392). رتبه­بندی عوامل مؤثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا.. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پار کها و مراکز رشد. 9 (6).
جلیل وند، محمد امین (1388). ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه. ماهنامه ارتباط با مدت، 68- 70
حجازی، سید شهاب الدین؛ مطلبی ورکانی، ابوطالب (1395). ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی. 3(7): 1- 9.
زارع, حیدر, آبتین, عبدالعزیز, حقی, رویا (1394). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 2 (1) : 1-12.
صبرکش، علیرضا؛ مزینانی، حبیب الله، نورمحمدی، هادی (1392). آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی. 6 (4).

شاهمرادی، لیلا؛ الماسی، سهراب؛ مهربان فر، مهتاب (1396). کاربردهای محیط مجازی در حوزه سلامت. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 3 (1): 62-72.

مطلبی ورکانی، ابوطالب (1393). بررسی رابطه ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران. فصلنامه پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی. 1(1): 72- 80.
Kozlak, M., Nawrat, A., Kurzeja, A., (2014). Virtual Reality Simulation Technology for Military and Industry Skill Improvement and Training Programs, Szybkobie ne Pojazdy G sienicowe, 2 (35): 5-12.
Wiederhold, M.D. (2005). Psychological Monitoring during Simulation Training and Testing (Final Report). Issued by U.S. Army Aviation and Missile Command Under contract no.DAA01-03-C-R301.
Bouchard, S., Guitard, T., Bernier, F., Robillard, G., (2011). Virtual Reality and the Training of Military Personnel to Cope with Acute Stressors. S. Brahnam & L.C. Jain (Eds.): In Advanced Computational Intelligence Paradigms in Healthcare 6. Virtual Reality in Psychotherapy, Rehabilitation, and Assessment. Springer, Berlin. (337): 109–128.
Ruth, P., Jiang, X., Xu, D., & Goasguen, S. (2005). Virtual distributed environments in a shared infrastructure. Computer, 38(5), 63-69.
Chieochan, S., Pratoomma, P., & Kumsap, C. (2015). Distributed Virtual Environments for Military Training Applications: Trends and challenges. In Defence Technology (ACDT), 2015 Asian Conference on (pp. 27-32). IEEE.
Seidel, R. J., & Chatelier, P. R. (Eds.). (2013). Virtual reality, training’s future?: perspectives on virtual reality and related emerging technologies (Vol. 6). Springer Science & Business Media.
Rizzo, A. S., Buckwalter, J. G., Forbell, E., Reist, C.,Difede, J., Rothbaum, B. O., Lange, B., Koenig, S., Talbot, T. (2013). Virtual reality applications to address the wounds of war. Psychiatric Annals, 43(3), 123-138.
Ter Haar, R. (2005). Virtual reality in the military: Present and future. In 3rd Twente Student Conf. IT.
Rizzo, A., Morie, J. F., Williams, J., Pair, J., & Buckwalter, J. G. (2005). Human emotional state and its relevance for military VR training. In Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction.
Burns, M. (2016). Immersive Learning for Teacher Professional Development, eCampus News, , Available: http://www.ecampusnews.com/technologies/.
Velev, D., Zlateva, P., (2017). Virtual Reality Challenges in Education and Training, International journal of Learning and Teaching, 3(1): 33-37.
Molloy, F. (2009). Make it real. http://www.fastthinking.com.au/themagazine/ autumn-2009/make-it-real.aspx
Bouchard S., Guitard T., Bernier F., Robillard G. (2011) Virtual Reality and the Training of Military Personnel to Cope with Acute Stressors. In: Brahnam S., Jain L.C. (eds) Advanced Computational Intelligence Paradigms in Healthcare 6. Virtual Reality in Psychotherapy, Rehabilitation, and Assessment. Studies in Computational Intelligence, vol 337. Springer, Berlin, Heidelberg.

Austin, M. (2017). Navy uses virtual reality to train crews for deployment on the ships of tomorrow, https://www.digitaltrends.com/cool-tech/littoral-combat-ships/

Lele, A. (2013). Virtual reality and its military utility. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 4(1), 17-26.