شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطاللعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناطق ساحلی دریای خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 دانشیار تربیت بدنی دانشگاه مازندران

3 استادیار تربیت بدنی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران

چکیده

به منظور راهکاری برای تقویت و توسعه گردشگری در سواحل این مقاله بر آن شد تا به شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر و حجم نمونه 200 نفر بود. روایی پرسشنامه بوسیله 11نفر از متخصصان علوم ورزشی و گردشگری مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS و SPSS انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای عوامل جذب کننده درونی و بیرونی و عوامل بازدارنده درونی و بیرونی با رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی ارتباط معنی داری دارند. از نظر گردشگران عامل بازدرانده درونی با ضریب مسیر 842/0 مهمتر از سایر عوامل عنوان شدند. با توجه به نتایج پژوهش به مسئولین ورزشی و گردشگری پیشنهاد می‌شود؛ ضمن تقویت و توسعه عوامل جذب کننده، نسبت به حذف عوامل بازدارنده گردشگری ساحلی در دریای خزر توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Of Attracting And Deterrent Factors In The Development Of Coastal Tourism (Case Study: Active Sport Tourists Visiting Caspian Sea Coastal Regions)

نویسندگان [English]

  • mahbobe abedi samakosh 1
  • farzam farzan 2
  • Morteza Dousti 2
  • Afshar Honarvar 3
1 Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, Mazandaran University, Ph.D. student
2 Department of Physical Education, Faculty of Physical Education,University of Mazandaran , Iran, Babolsar.
چکیده [English]

In order to provide a solution for the development and enhancement of tourism on the coast, this article attempts to explore the attracting and deterrent factors in the development of coastal tourism in the Caspian Sea. The method used in this research is a descriptive survey which has been done by using a researcher-made questionnaire in the field method. The statistical population of this study was 400 people and the sample size was 200 people. Validity of the questionnaire was confirmed by 11 sports and tourism experts. Reliability of the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal Tourism
  • Sport Tourists
  • deterrent factors
  • Attracting Factors
ادبی فیروزجاه، جواد؛ کوزه چیان،‌ هاشم؛ احسانی، محمد (1388). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره1، صص67-81.
بیات، حسن؛ سید عامری، میر حسن؛ حسین پور، اسکندر؛ فتحی کجل، فاروق(1392). بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندر کاران ورزشی.مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره دوم، صص 73-81.
پناهی، حسین؛ آدمی، معصومه(1395). قابلیت­سنجی توسعه گردشگری­ورزشی در استان آذربایجان شرقی، پژوهش­های کاربردی در مدیریت­ورزشی؛ سال چهارم، شماره4،(16پیاپی)؛صفحه55-64.
-خلیل زاده، منصور؛ قهرمانی، مهری؛ قیامی­راد، امیر(1389). امکان­سنجی توسعه گردشگری­ورزشی در استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم ورزش، سال دوم، شماره چهارم، صص 133-150.
رسولی, سید حسن؛ کمالی، نرگس؛ علیانی نژاد، نسیم؛برهانی، فاطمه (1394). بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهر جویبار ؛ اولین کنفرانس سالانه بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی؛ صص 1تا7.
رضائی، پرویز؛ رحمانی،ولیال... (1386). ارائه راهکاری مناسب برای برنامه ریزی صنعت توریسم در روستاهای ساحلی شهرستان نور؛ فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال اول، شماره5، صص 46-73.
رضوی، محمد حسین؛ دوستی، مرتضی؛ قاسمی سیانی، مجتبی(1394). نقش رسانه های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تاکید بر آمادگی جسمانی(مطالعه موردی شهر بابلسر) ، پژوهش های کاربردی درمدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 1(13پیاپی)، صص71-80.
سعیدی، علی اصغر؛ بهشتی، سید محمد و رضوانی، رضا (1391). موانع اساسی سیاست­گذاری گردشگری ازنظرنخبگان، مجله برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری، پائیز91، صص33-56.
شیعه، اسماعیل؛ علی پور اشلیکی، سجاد (1389). تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی باتوجه به معیارهای گردشگری پایدار (مطالعه موردی سواحل شهر رامسر) ، مجله آرمان شهر، دوره 3، شماره 5، صص 155-167.
غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ نعمت پور، رفیعه (1392). عوامل مؤثر در توسعة گردشگری ورزش­های آبی در شهرهای ساحلی مازندران، دو فصلنامه مدیریت و توسعة ورزش، شماره 2، پیاپی 3، صص19-30.
قریشی میناآباد، محمد باسط؛ معتمدی مهر، علی اکبر؛ فرامرزی گروش، نینا (1390). ارزیابی عملکرد مجتمع های گردشگری ساحلی(مطالعه موردی: مجتمع مروارید خزر-شهرستان رشت) ؛ فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اولف شماره4، صص29-40.
کاظمی، مصطفی؛ پور, سمیرا؛ سعادت‌یار، فاطمه سادات؛ بیطرف، فاطمه (1390). تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, دوره2، شماره6، صص19-34.
کاظمی، مهدی (1392). مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، تهران، تعداد صفحات 282.
گراوند، علی؛ بهمنی، فاطمه؛ افشاری، مصطفی (1392) تببین و شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفرکننده به استان های غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان) ، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره1، شماره1، صص 49-63.
مرتضایی، لیلا، اندام، رضا (1393). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش­های تفریحی آبی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال دوم، شماره8، پیاپی4، صص11-20.
ملکی، سعید؛ رحمانی، اسماعیل؛ حاتمی، داود (1394). تدوین برنامه استراتژیک برای توسعه گردشگری ساحلی خلیج فارس نمونه موردی: نواحی ساحلی هرمزگان؛ فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره هفتم، شماره 23، صص 1تا20.
میرزازاده، زهرا سادات؛ عبدالملکی، حسین (1395). طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 34 ، صفحات 25-39.
میرزایی کالار، سید مهدی مدنی، مهرعلی همتی نژاد، فرهاد رحمانی نیا (1392). عوامل بازدارنده و سوق­دهنده  گردشگری ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، سال دوم، شماره 1، پیاپی2، صص 85-96.
ویسی، هادی؛ مهمان دوست، خدیجه (1394). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری بین­المللی در ایران با تأکید بر گردشگری ورودی، فصلنامه ژئوپلیتیک  سال یازدهم، شماره اول، صص135-156.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد، فرزام، فرزان؛ اسماعیلی، شریفیان (1386). عوامل مهم در بازاریابی گردشگری­ورزشی در ایران. نشریه المپیک، دوره 15، شماره4(پیاپی40)، صص31-44.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ مشرف جوادی، بتول (1383). عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین­المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم.
هنرور، افشار؛ فرزان، فرزام؛ شریفیان، اسماعیل (1386). نقش گردشگری در توسعه ورزش مناطق ساحلی با تأکید بر منطقه خلیج فارس، مقالات برگزیده سومین همایش خلیج همیشه فارس، صص101-138.
Alves, B., Ballester, R., Rigall-I-Torrent, R., Ferreira, Ó.,& Benavente, J. (2017). "How feasible is coastal management? A social benefit analysis of a coastal destination in SW Spain".Tourism Management, 60, 18.
Breitbath, T (2006). "New Zealand travelling football fans, Insight into Fan and Sports Travel", 3605-3612.
Eastgate, A., Chalip, L., & Funk, D. C. (2006). "The          development of a generic tourism benefits scale". CAUTHE 2006: To the City and Beyond, 676.
Gao, Z. (2009). "Students’motivation, engagement, satisfaction, and Ccardiorespiratory fitness in physical education". Journal of applied sport psychology,, 21, , 102-115.
Gibson, H. J. (1999). "Sport tourism: The rules of the game". Parks & Recreation, 34(6), 36-43.
Green, B., and L. Chalip )1998(. Sport tourism as the celebration of subculture. Annals of Tourism Research 25: 275-92
Kim, N.; L. Chalip (2004). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest and constraints, Tourism Management, 25, pp. 695–707.
Naderian, M., Zolaktaf, V., & Moshkelgosha, E. (2007)."The barriers of female participaton in sport focused on motivation", Movement siences and sport, 1, 145-154.
Ottevanger HJ(2007). "Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation". Unpublished doctoral dissertation, Bournemouth University, United Kingdom. 2007 Aug;14.
Romero-Padilla, Y., Navarro-Jurado, E., & Malvárez-García, G. (2016)."The potential of international coastal mass tourism destinations to generate creative capital". Journal of Sustainable Tourism, 24(4), 574-593.‏