نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش انجام شد روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری در بخش کیفی گروه دوازده نفره‌ای از متخصصان و خبرگان دانشگاهی آگاه از مدیریت دانش و عامل انسانی و در بخش کمی مشتمل بر اساتید مدعو و سازمانی، فرماندهان و کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بود که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت آمیخته بوده که در بخش کیفی ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق است و در بخش کمی برای سنجش عوامل انسانی و فرآیندهای مدیریت دانش به ترتیب، از پرسش‌نامه محقق ساخته شامل 24 گویه و استاندارد شرون لاوسون (2003) شامل 24 گویه که با مقیاس بندی طیف لیکرت تنظیم‌شده، استفاده گردید. پایایی پرسش‌نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 88/0 به دست آمد که بیانگر پایایی بالای پرسش نامه‌ها بود نتایج تحقیق نشان داد که هریک از ابعاد مختلف فردی، گروهی و مدیریتی عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری دارند و میانگین نگرش صاحبنظران از نظر مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Various Dimensions Of Human Factor In The Development Of Knowledge Management Processes

نویسندگان [English]

  • hasan dolati 1
  • Karim Masdari 2
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
2 nedaja
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of determining the role of different dimensions of human factor in the development of knowledge management processes. The research method is applicable descriptive survey based on purpose and structural equations. The statistical population in the qualitative section was a group of 12 university experts and specialists who were experienced in knowledge management and human factor and in the quantitative part the statistical population was invited faculty members, managers, commanders and employees of Imam Khomeini Naval Academy of Nowshahr. Using Morgan table and simple random sampling method, 280 people were selected as sample. The data gathering method was mixed. In the qualitative section, the interview was conducted and in the quantitative section a researcher-made questionnaire consisting of 24 items and the standard questionnaire of Shonon Lawson (2003) including 24 items scaling of the adjusted Likert scale were used respectively to measure human factors and knowledge management processes. The reliability of the questionnaires were 0.85 and 0.85, respectively, which showed high reliability of the questionnaires. The results of the study showed that each of the different individual, group and management dimensions of the human factor have a significant effect on the development of knowledge management processes. The average attitude of experts in terms of BA, MS and PhD degrees is different in developing knowledge management processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Factor
  • development
  • Knowledge Management Processes
قرآن کریم.

احمدی علی اکبر، صالحی علی.(1393).مدیریت دانش.انتشارات پیام نور. تهران.ص276.

اخوان، پیمان.خادم الحسینی سید پیمان.(1392).تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام. دو فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 21 ، شماره2، صص99-126.

برومند مجتبی،رنجبری مریم،(1388)،«اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی وعملکرد نوآوری:با تاکید بر نقش مدیریت دانش»دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال ششم،ش 24.

تقوی مصطفی،شفیع زاده حمید(1388)«اصول ومبانی مدیریت دانش»،فصلنامه تخصصی پارکها ومراکز رشد،ش18.

دولتی، حسن.(1391). طرح تحقیقاتی چالش‌ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره). انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).

رفعتى شال دهی و همکاران،(1387)،«بررسى الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامى»،طب نظامی ، شماره،10ص237.

رمضانی قباد، سلیمی جمال(1394). شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آنها )مطالعه موردی: دانشگاه کردستان(. فصلنامه مطالعات دانش شناسی.1-24.

رهنورد، فرج اله. محمدی، اصغر(1388).شناسایی عوامل کلیدی سیستم موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی.نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات.دوره 1،شماره 3، صص37-52

سهرابی‌یورتچی بابک، رئیسی وانانی ایمان،شفیعا سپیده،(1389)،« ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش(بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران)»،فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم وفنّاوری اطلاعات ایران،دوره 6،ش1،ص6.

طالبی کامبیز، سلیمی ترکمانی مهدی،(1387)،« اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت

عباسی زهره،(1386)،«مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها»،اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش،مرکز همایش‌های بین المللی رازی.

عباسی موصلو،خلیل،طاهری دمنه، محسن.جلیلیان، نگار.(1388). بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی برای خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی: بیمارستان صدوقی)، دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

فتح‌اللهی بنفشه، افشار زنجانی ابراهیم،نوذری دامون(1389)،«آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش مناسب است»،فصلنامه کتاب،ش 83،ص8.

فرج‌پهلو عبدالحسین،خجسته‌فر مرجان،(1390)، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم وفنّاوری اطلاعات ایران،دوره 27،ش1،ص211-201.

فقیه میرزایی،همکاران،(1390)«ایجاد یک سیستم خبره با منطق فازی جهت تعیین میزان بلوغ مدیریت دانش»،دومین کنفرانس سازمانهای دانش بنیان و استراتژی دانش،

ملکیان بهابادی محسن، محسنی‌ذنوزی هاشم،کشاورز محسن(1388)،«کمال گرایی و عزت نفس در نخبگان علمی،ورزشی و افراد غیر نخبه در شهر تهران»، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،ش41.

مینویی مهرزاد،محمدپور زرندی محمد ابراهیم،نادری نازنین(1389)،«ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی(مطالعه موردی:شرکت تالیا»مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،ش چهارم.

Chan, Francis,(2012), “Knowledge management in Naval Sea Systems Command : a structure for performance

Creswell J.W، Miller D.L).2000(.; determining validity in qualitative inquiry; Theory in to Practice، 39،.

Farahbod, Farzin & Ammoopour Masoud, KarimiKoma MahLegha (2012). Relationship of Knowledge Management with Creativity of School Managers, Journal of Basic and Applied Scientific Research.

Lawson, Sheron.(2003). Examining The Relationship between Organizational Culture and Knowledg Management.Doctoral Dissertatation, Nava Southeastern University, Proquest.

Mueller,Julia .(2014).A specific knowledge culture: Cultural antecedents for knowledge sharing between project teams.European Management Journal 32 , 190–202

Santosus, M., & Surmacz, J (2012). ABC of Knowledge Management, retrieved, from www.cio.com/research/knowledge/edit/kmabc.html.

Shu-Mei Tseng,(2008), The effects of information technology on knowledge management systems,Tseng / Expert Systems with Applications 35 ,150-160

Styhre، Lars Schweizer (2014), Knowledge As A Key In The Relationship Between High-Performance Work Systems And Workforce Productivity, Journal Of Business Research. 12th Global Congress On Manufacturing And Management, Gcmm .

Tae Hun Kim Jae-Nam Lee Jae Uk Chun Izak.(2014). Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective. Volume 51, Issue 4,  Pages 398-416