نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

3 دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

چکیده

پژوهش حاضر بابا هدف هدف شناسایی شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی انجام گرفته است، مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل متن است. فرایند گردآوری داده هاداده ها، مشتمل بر 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصین حوزه مدیریت آموزشی که مطلع ومسلط به موضوع پژوهش بودند انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند در سال 1395آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده هاداده ها و به روش روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد شذ. تحلیل داده ها منجر منجر به استخراج 9 کدنظری شد که بیانگر نظرات متخصصین حوزه حوزه مدیریت آموزشی آموزشی بود و شامل یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، تصمیم گیری، مدیریت دانش، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، عملکرد سازمانی است و براساس نظرات متخصصان عوامل ذکرشده از الویت بیشتری در تبیین سکوت سازمانی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors of Organizational Silence from the Point of View of Specialists in the Field of Educational Management: Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • sanaz mazaheri 1
  • fattah nazem 2
  • Khadijeh Abolmaali Alhoseyni 3

1 Department of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen,Iran

2 Department of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

3 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting organizational silence from the point of view of the specialists in the field of educational management. This study is a qualitative study using text analysis. The data gathering process, consisting of 25 semi-structured interviews of the management education specialists who were informed and mastered the subject matter of the research. Targeted sampling began in 1395 and continued until saturation. Data analysis was performed simultaneously with data collection and qualitative content analysis. Data analysis resulted in the extraction of 9 codes that express the views of experts in the field of educational management and include organizational learning, organizational commitment, organizational culture, leadership style, decision making, knowledge management, organizational identity, organizational justice, organizational performance, and based on expert opinions the above mentioned factors were more important in explaining organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Experts' View
  • Qualitative Research

اسلامیه، فاطمه ، شریفی، اصغر(1392)،تحلیل روابط بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با فرهنگ وسکوت سازمانی، رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 2،71-86.

افخمی اردکانی، مهدی، رجب پور، ابراهیم و هاشمی، مهدی(1394)، ارائه مدلی به منظور تبین سکوت سازمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، مطالعات رفتار سازمانی،دوره4،سال چهارم، شماره3،121-143.

امرایی، نبی اله، دیندار فرکوش، فیروز(1396)، بررسی رابطه بین بعد عضویت هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان شرکت گاز استان لرستان،توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی ومهندس فرهنگی.

دوستار، محمد، اسماعیل زاده، محمد و حسینی، هانیه(1393)، سکوت سازمانی و ارتباط آن باعملکرد سازمانی وتعهد کارکنان، توسعه و تعالی کسب و کار، اقتصاد ومدیریت.1-15.

راحت دهمرده، محبوبه و شیخه پور، زانیار(1395)، ادراک از عدالت سازمانی و نقش آن در سکوت سازمانی، پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت.

ریاحی، لیلا، نظری،نسیم،بیگلریان، اکبر(1394)، همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران، مدیریت ارتقای سلامت، دوره 4،شماره 3،43- 50.

زارعیمتین،حسن،طاهری،فاطمهوسیار،ابوالقاسم(1390) ،سکوتسازمانی : مفاهیم،عللوپیامدها،علوممدیریتایران.دوره 6، سالششم،شماره 21،77-104.

ساکی، رضا، دستی، مرضیه، نصری، صادق(1394)، بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی –تبادلیمدیرانباسکوتسازمانی، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5،شماره 1،85-108.

سلیمانی پاشا، میلاد، امین شکری، محمد، معینی،فاطمه(1396)،ارائه الگوی ساختاری برای ارتباط بین سکوت سازمانی، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان رسمی شهرداری آمل. مدیریت و حسابداری.

عباسی، همایون، صیادی، فاطمه، عیدی، حسین و صیادی، مهین(1394)، پیش بینی عملکرد سازمان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره7، 11-18.

عزیزی نژاد، حسین، بارانی،حسن، کلانتریان، رضا(1394)،بازکاوی مفهوم سکوت سازمانی ونقش آن در کیفیت تصمیم گیری و رفتارهای کارکنان، یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی وفناوری.

فرهادی، اکرم، غفوری،پریا، حقیقی کفاش، مهدی، ابراهیمی، محمد(1394)، تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی درکاهش سکوت سازمانی، مدیریت تحول،سال هفتم، شماره13،1-17.

قلاوندی، حسن، مرادی،زهرا (1394)، تحلیل رابطه جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره2. 63-71.

مختاری، حیدر، سیدین، مریم سادات وستاری قهفرخی، مهدی(1394)، سکوت سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی کشور، عوامل اثرگذار واثرپذیر،تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی،سال سوم، شماره 21،347-365.

 

Bagheri, G, Zarei, R.& NikAeen ,M.(2012).Organizational Silence(Basic Concepts and its Development Factors, Ideal Type of Management”, 1(1),47-58.

 Bowen, F.& Blackmon, K.(2013). Spirals of silence: The dynamic effects of diversity onorganizational voice. management studies,40 (1).16-25.

Brinsfield, C. T., Edwards,M.E.,&Greenberg.J.(2009).Voice and silence in organizations: Historical review and current conceptualization. Emerald Group publishing limited 1,3-33.

Dedahanov, AlisherTohirovich& Rhee, Jaehoon.(2015). Examining the relation ships among trust, Silence and organizational commitment.management Decision,London53.8.(2015):1843-1857. www.emerald.com

Erogluer,Kemal,Erselc&Recep Caner.(2017).The Impact of The Employees Organizational Justice and Burnout Levels on Perceptions of a OrganizationalSilence. Business and Economics Research Journal:Bursa8.2(2017):325-348.

Gulsum Bastug, Adem Pala, TanerYilmaz, Mehdi Duyan &Ilker Gunel.(2016). Organizational silence in sport Employees, Education and learning ,Vol.5,No.4.127-138.

Karaca, Hasan.(2013).an exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchical organizations: Turkish national police case, European Scientific Journal,Vol,.9,No,23,38-50

Kostiuk,DD.(2012). Silence: the reason why people may non communication. University of Missouri.No,12,58-79

Maria, W. D.(2006),Brother secret, sister secret: sibling conspiracies against managerial integrity. business ethics.219-234.

Milliken, F., & Morrison, E. (2003).An exploratory study of employee silence : issues that employee .communicate upward and why.management studies,Vol.40,No.6,.53-76.

Nikolaou,L,Vokala,M.& Bourantas,D.(2011).The role of silence on employees attitudes  the day after a merger.PersonalReview,40(6),723-741.

Tulubas T.& Celep, C.(2012).Effect Of perceived procedural justice on faculty members , silence: the mediating role of trust in supervisor. Procedial – Social and Behavioral Sciences,47,1221-1231.

Vakola, M.,&Bouradas.D.(2005).Antecedents and Consequences of organizational silence:An empirical investigation Employee Relations,27(5),441-458.

Vandyne, L., Ang, S.&Botero, C.(2003).Conceptualizing employee silence and employee voice as multi dimensional contructs. Journal of Management Studies,40(6),1360-1391.

Whiteside, DB&Barclay,L. J (2013).Echoes of Silence: Employee Silence as a Mediator between Overall Justice and Employee Outcomes, J Bus Ethics,Vol,116,pp.251-266.

Zamani Pozveh& Asghar, karimi, Fariba(2016).The Relationship between Organizational Climate and the Organizational Silence Of Administrarive Staff in Education Department, International Education Studies.Vol.9,No.6:2016.

Zehir ,C., & Erdogan ,E.(2011).The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance, Procedia Social and Behavioral Science,24,.1389-1404.