نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه مازندران

2 دکتری سیاستگذاری علم وفناوری دانشگاه مازندران

چکیده

تتوسعه همکاری صنعت دانشگاه در کشورهای توسعه یافته، بیانگر ارتباط نزدیک و مناسب میان این دو نهاد است. سطوح مختلفی از تعاملات بین صنعت و دانشگاهیان در همکاری تحقیقاتی و خدمات پژوهشی، ممکن است وجود داشته باشد که نوآوری و به تبع آن نوآوری باز می تواند به عنوان هدف و دغدغه مشترک جهت همکاری موثر بین دانشگاه و صنعت تلقی گردد. روش تحقیق از نوع تو صیفی – همبستگی است و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی استان مازندران بودند که در سال 1396 صورت گرفته است. با توجه به جدول مورگان، 270 نفر، نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد پارکمن و والش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی دار (05/0 ≥ P) انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART- PLS صورت پذیرفت. نتایج تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که نوآوری باز بر همکاری دانشگاه- صنعت تاثیر دارد، به طوریکه همکاری تحقیقاتی بر همکاری دانشگاه و صنعت تاثیر مثبت و معنی دار و ارتباط بین آنها متوسط می باشد. و بقیه متغیر ها همچون؛ خدمات تحقیقاتی، انتقال منابع انسانی، کارآفرینی دانشگاهی، تجاری سازی مالکیت فکری، تعامل غیر رسمی و نشریات علمی بر همکاری دانشگاه و صنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما در جامعه آماری این ارتباط ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact Of Open Innovation In Collaboration With The University And Industry Using The PLS Technique

نویسندگان [English]

  • mehrdad madhoushi 1
  • karim kia kojouri 2

2 science and technology policy Department, Management faculty, Mazandaran university, BABOSAR, IRAN

چکیده [English]

The development of cooperation between the university and industry in advanced countries, shows the close relationship between the two institutions. There are various levels of interactions between industry and academics in research collaboration and research services. Innovation and, consequently, open innovation can be seen as a shared goal and concern for effective collaboration between the university and the industry. Open innovation includes communication, increased engagement and collaboration of external role players such as users, customers, suppliers, universities and even competitors to exchange innovative ideas. The research method was of descriptive-correlation and the statistical population was the faculty members of governmental Universities of Mazandaran province in 1396. According to the Morgan table, 270 people are the statistical sample of this study. The data collection tools were Parkman and Walsh standard questionnaires. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics at a significant level of P ≤ 0.05. The results of the hypothesis testing were performed by SMART-PLS software. The results of path analysis of the research pattern showed that open innovation has an impact on the university-industry cooperation, so that research collaboration on the cooperation of the university and industry has a positive and significant impact and the relationship between them is moderate. And other variables, such as research services, human resource transfer, academic entrepreneurship, intellectual property commercialization, informal interaction and scientific publications, have a positive and significant impact on the cooperation of the university and industry, but this relationship is weak in the statistical society. According to this study, it is suggested that authorities and policymakers consider the relevant variables in the cooperation of the university and industry and consider them in their policies in order to see more interaction and cooperation between the university and the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Industry
  • cooperation
  • paradigm
  • Open innovation

♦-پرهیزگار، محمدمهدی.، فروزنده دهکردی، لطف الله.، جوکار، علی اکبر درینی، ولی محمد.، (1392).، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشورفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم شماره 31، صص 101- 125.

♦-توفیقی، جعفر.، (1384)، در گفتگو با ایسنا، 20/4/1384، کد خبر 07715-8404 .

♦-شفیعی، مسعود و موسوی، سیدعبدالرضا.، (1392)، تحلیل محتوای موانع، فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره ی سه جانبهدو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول شماره 3 بهار و تابستان.

♦- شفیعی، مسعود.، (1384)، بررسی تطبیقی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه یافته ودر حال توسعه، مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاری سه جانبه دولت، صنعت ودانشگاه برای توسعه ملی.

♦-صفدری رنجبر، مصطفی.، توکلی، غلامرضا.، منطقی، منوچهر و طباطبائیان، سید کمال.، (1394)، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﺬار ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻧﻮآوری ﺑﺎز.،  ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ بهبود مدیریت، سال نهم، شماره 2، صص 55- 75

♦-قاسم زاده، محمدباقر.، (1385)، ارتباط صنعت و دانشگاه، موانع و راهکارها، مجموعه مقالات دهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.

♦-نعمتی، محمدعلی(1387)، راهکارهای ارتقای تعاملات میان دولت، دانشگاه و صنعت؛ چارچوبی برای برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری، سمینار برنامه پنجم توسعه، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

♦- ACE.,(2012)., Open Innovation Report., ACE ALLIED CONSULTANTS EUROPE HEINESTRASSE 41A D-70597 STUTTGART (GERMANY) www.ace-alliedconsultants.com.

♦-Bagozzi, R. P., & Fornell, C. (1982). Theoretical concepts, measurements, and meaning. In Fornell, C. (Ed.) A second generation of multivariate analysis (24-38). Vol. 1. New York. NY.: Praeger.

♦- Chesbrough, H. W.,(2003), Open innovation: The new imperative for creating And profiting from technology. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation

♦-Chesbrough, H. W.,(2006),Open innovation: A new paradigm for understanding industrial innovation. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-12.

♦-Cho ua, Sh. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67(6), 484–496.

 ♦-Deschamps, I., Macedo, M.G., Eve-Levesque, C., 2013. University-SME Collaboration and Open Innovation: Intellectual-Property Management Tools and the Roles of Intermediaries. Technology Innovation Management Review, pp 33-41.

♦-Draghicia, Anca. Babanb, Calin. Draghici, George.Ivascua, Larisa Victoria.(2015). A knowledge Management Approach for The University-Industry Collaboration in Open Innovation. Available online at www.sciencedirect.com, Procedia Economics and Finance 23: 23 – 32.

♦-Ekaterina., Albats.,(2013),Open  innovation: University-Industry Collaboration Russia, Lappeenranta University of Technology, School of Industrial Engineering and Management,  Department of Industrial Management.

♦-Enkel, Ellen.,  Gassmann, Oliver  and Chesbrough, Henry., (2009)., Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon,https://www.researchgate.net/publication/227662430.

♦-Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L.,( 2000), The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry– government relations, Research Policy, 29(2), p. 109–123.

♦-Etzkovitz, H. & Leydesdorff, L.,(2000), The dynamics of innovation: from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of university–industry–government relations, Research Policy, 29,109–123.

♦-Etzkowitz, H., (2003), Research groups as 'quasi firms': the invention of the entrepreneurial university, Research Policy, 32, 109-21.

♦-Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

♦-Guerrero-Cano, M., Toledano, N., & Urbano, D.,(2008), Entrepreneurial universities and support mechanisms: a Spanish case study, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, in press.

♦- Howells, J., Ramlogan, R. & Cheng, S.-L.,( 2012), Universities in an open innovation system: a UK perspective. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 18(4), pp. 440 – 456.

♦-Kutvonen, Antero.  Kautonen, Mika.  Tuunainen, Juha . Lehenkari, Janne.  Savitskaya, Irina.  Muhonen, Reetta.(2013).University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in The Open  Innovation  Framework. See Discussions,stats,    and      Author profiles for Thispublication:https://www.Researchgate.net/Publication/265227439

♦-Laursen, K. & Salter, A., (2006), Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms, Strategic Management Journal, 27(2), p. 131–150. 

♦-Leydesdorff, L. & Meyer, M.,(2010.) The decline of university patenting and the end of the Bayh–Dole effect, Scientometrics, 83(2), pp. 355-362. 

♦- Leydesdorff, L. and Etzkowita, H.,(2002), Can the Public Be Considered as a Fourth Helix in University, Industry and Government Relations, Confrence, Copengham, Denmark.

♦- Lundvall, B. A.  et  al.,(2002), National   systems  of  production;  Innovation  and  comperence building.38.

♦-Marques, J.P.C., Carac- a, J.M.G., Diz, H.,(2006), How can university–industry– government interactions change the innovation scenario in Portugal?—the case of the University of Coimbra, Technovation 26, 534–542.           

♦-Perkmann, M. et al., (2013), Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations, Research Policy, 2013(42), p. 423– 442.

 ♦-Perkmann, Markus . Kathryn, Walsh.(2007). University–industry Relationships and Open Innovation: Towards a Research Agenda, International Journal of Management Reviews, 9(4): 259-280.

♦-Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E. & Link, A. N.,(2003), Commercial knowledge transfers from universities to firms: Improving the effectiveness of university–industry collaboration, Journal of High Technology Management Research, 14(1), pp. 111–133.

♦-Striukova, Ludmila. Rayna, Thierry.(2015). University-Industry Knowledge Exchange An Exploratory Study of Open Innovation in UK Universities. European Journal of Innovation Management, Vol. 18 No. 4, pp. 471-492.

♦-Zhou, C.,(2008), Emergence of the entrepreneuria luniversity in evolution of the triple helix the case of northeastern university in China, Journal of Technology Management , Vol. 3, No. 1, pp. 109-126.