نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

2 استادیار دانشکده مدیریت، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان

چکیده

تعیین مجموعه عواملی که زمینه‌ساز ظهور مربیانی موفق در همه سطوح یک سازمان می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا، هدف اصلی این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی موفقیت مربیان کارآفرین در توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی است. جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق شامل کلیه مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان می‌باشد. پس از مطالعه پیشینه تحقیق تعداد 24 شاخص شخصیتی تعیین گردید. آنگاه با کمک نظریات اساتید، صاحب‌نظران و خبرگان حوزه آموزشی و مهارت ورزی، 14 شاخص اصلی موفقیت مربیان کارآفرین در بخش مراکز موردمطالعه شناسایی گردید و سپس با کمک نظرات خبرگان، تأثیرات متقابل هر یک از شاخص‌ها بر روی یکدیگر تعیین گردید و با استفاده از روش دیماتل، شاخص‌ها به دو گروه اثرگذار و اثرپذیر تقسیم شدند و اثرگذارترین و اثرپذیری‌ترین شاخص‌ها در موفقیت مربیان کارآفرین بخش آموزش و مهارت ورزی خدمات دریایی مشخص شدند. بعلاوه با به‌کارگیری روش تحلیل فرایند شبکه‌ای (ANP)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص‌ها تعیین گردید و درنهایت با کمک روش ویکور، رتبه‌بندی نهایی شاخص‌ها صورت پذیرفت. نتایج رتبه‌بندی نهایی بیانگر آن است که عامل نتایج رتبه‌بندی ویکور در V=0.05 و V=1 بسیار نزدیک به هم حاصل گردید و در وزن دهی ANP نیز رتبه‌های اول تا چهارم همچون رتبه‌بندی در ویکور است؛ و مهم‌تر آنکه در تکنیک دیمتل هر چهار شاخص در گروه علت قرارگرفته‌اند. این شاخص‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار، اهل کار و عمل بودن، نوآوری، خلاقیت، ایده سازی و توانایی تبدیل شکست به فرصت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking of Personality Indicators for Trainers and Entrepreneurs and Developing Maritime Services Training Centers (Case study: Hormozgan Maritime Services Training Centers)

نویسندگان [English]

  • alireza mohammadi 1
  • Younos Vakil Alroaia 2

1 The successor to Naval Logistics Command

2 Assistant Prof. and Chairman, Department of Management, Semnan Branch, Islamic azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

It is important to determine the set of factors that lead to the emergence of successful trainers at all levels of an organization. Therefore, the main goal of this study is to identify and rank the personality indicators of the success of entrepreneurial trainers in the development of maritime service training centers. The statistical population of this study is all Hormozgan Maritime Services Training Centers. After studying the literature, 24 personality indicators were determined. Then, with the help of the views of professors, experts and specialists in the field of education and skills, 14 main indicators of the success of entrepreneur coaches were identified in the surveyed centers, and then, with the help of expert opinions, the interactions of each of the indicators were determined on each other and using the Dimithel method, the indicators were divided into two effective and effective groups and the most effective and most effected indicators were identified in the success of the entrepreneur instructors in the field of training and servicing of marine services. In addition, by using the Analysis of Network Process (ANP) method, the weights associated with each of these indicators were determined, and eventually the final ranking of the indices was made using the WIKER method. The final ranking results indicate that the factor of the result of the ranking of the virock is very close to V = 0.05 and V = 1, and in the ANP weighing the first to fourth rankings are also ranked in the wikker; and more importantly, in the quaternary technique, all four indicators In the cause group. These indicators are, in turn, the ability to set up a business, work and actors, innovation, creativity, ideas, and the ability to turn the failure into opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Indicators
  • Entrepreneurial Trainers
  • Analysis of Network Process
  • Maritime Services Training Centers

اکبرپور دباغی، ف (1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی؛ مطالعه موردی شرکت‌های تعاونی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال بیستم، شماره 206-207 .

جاوید نیا، م. (1390). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی در توسعه صنایع استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وکیل‌الرعایا یونس، دانشگاه آزاد واحد سمنان.

خروطی، الهام (1394). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موفقیت کارآفرینی بر توسعه تعاونی‌های استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد شاهرود، راهنما: مرتضی ملکی.

ریاضی مژگان، وکیل‌الرعایا یونس (1391). تعیین اهمیت شاخص‌های کارآفرینان مستقل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران،23 آبان ماه 1391.

ریاضی، م. (1391).   کاربرد ترکیب علوم فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی در اهمیت سنجی شاخص‌های شخصیتی کارآفرینان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وکیل‌الرعایا یونس، دانشگاه آزاد واحد سمنان.

زارعی، سید حسین، احمد پور، امیر، چرمچیان مهدی (1392). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران، مجله تعاون و کشاورزی، سال دوم، شماره 7.

عزیزی، مهدی، وکیل‌الرعایا یونس (1391). ارزیابی عوامل مؤثر کارآفرینی در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سمنان)، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران،23 آبان ماه 1391.

فیض‌آبادی و محمد نیا،1387"بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آن‌ها در موفقیت تعاونی‌ها نمونه موردی: تعاونی‌های برتر استان خراسان شمالی "

فیض‌آبادی، ح؛ و محمد نیا، ا. (1387). بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آن‌ها در موفقیت تعاونی‌ها، نمونه موردی: تعاونی‌های برتر استان خراسان شمالی. اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی، 24-25 مهرماه، دانشگاه تهران.

قمبرعلی، ر؛ و زرافشــانی، ک. (1387)، شناســایی شاخص‌های موفقیت کارآفرینان روســتایی با استفاده از تحلیل مقیاس بندی چندبعدی. توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 2،  ص:160-131

هرندی زاده، ا. (1389). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های خدماتی کشاورزی استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Nor Aishah, B and Yufiza, M. Y. (2004). “ Demographics and personal characteristics of urban Malaysian entrepreneurs: an ethnic comparison”. Proceedings of the 3rd International Conference on SMEs in a Global Economy,University Teknologi Mara,

Nor, M. Ezlika, G. and Ong, C. C. (2004). “ Demographics and personal characteristics of urban Malaysian entrepreneurs: an ethnic comparison”. Proceedings of the 3rd International Conference on SMEs in a Global Economy,University Teknologi Mara, Kuala Lumpur, Malaysia, 6-7th July, 2004.

Ariff, M. and Syarisa Yanti, A.B. (2002). “ Strengthening Entrepreneurship in Malaysia”. Malaysian Economic Outlook: 1st Quarter 2002 update, Proceedings of the 7th Corporate Economic Briefing, 2002, Malaysian Institute of Economic Research (MIER), Malaysia, p.p 1-22.

Brockhaus, R.H. Sr. Horwitz, P.S. (1986), “The Psychology of the Entrepreneur”, in The Art and Science of Entrepreneurship, ed. D.L. Sexton and R.W. Smilor, Cambridge: Ballinger, pp. 25-48.

Begley, M.W. Boyd, D.P. (1987), “Psychological Characteristics Associated with Performance in Entrepreneurial Firms and Small Businesses”, Journal of BusinessVenturing, Vol. 2, pp. 79-93.

Hisrich, R.D. Peter, P. and Shepherd, A. (2010). Entrepreneurship, McGraw-Hill, 8th Ed.

Korunka, C. Frank, H. Lueger, M. & Mugler, J. (2003). The entrepreneurial personality in the context of resources, environment, and the startup process—A configurational approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1), 23–42.

Mushtag, Ahmed, (2010). Personality Traits among Entrepreneurial and Professional CEOs in SMEs, International Journal of Business and Management, 5(9):203-213.

Rauch, A. and Frese, M. (2000).”Psychological approaches to entrepreneurial success: Ageneral model and an overview of findings”, In C.L. Cooper and I.T. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, pp.101-142.

Saaty, Thomas L. (1997), The Analytic Network Process, RWS Publications, 4922 Ellsworth Avenue, Pittsburgh,PA 15213.

Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Lee, Y. C. Lee, M. L. Yen, T. M. & Huang, T. H. (2011).Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model, Journal of Expert Systems with Applications, 1-10.

Yusof,M. Sandhu, M.S. & Kishore Jain, K. (2007). Relationship between Psychological Characteristics and Entrepreneurial Inclination, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability Volume III, Issue 2, September 2007.

Muhanna, E. (2007). Conceptual analysis of determinants of entrepreneurship: A South African perspective. Problems & Perspectives in Management, 1, 95–102.

Hisrich, R. Peters, M. & Shepherd, D. (2008). Entrepreneurship. (7th ed). New York, NY: McGraw Hill.

Chen, J. Zhu, Z. Anquan, W. 2005. A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower 26 (6), 529–565.

Jaafar,M. Abdul-Aziz,A.R. Maideen,S.A.& Mohd, S.Z. (2011). Entrepreneurship in the tourism industry: Issues in developing countries.International. Journal of Hospitality Management 30, 827– 835

Mamat, K. Raya, R. 1990. The Malaysian entrepreneurs: his qualities, attitudes and skills. Malaysian Management Review 25 (12), 11–18.

Mullins, J.W. Forlani, D. 1998. Differences in perceptions and behaviour: a comparative study of new venture decisions of managers and entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research.

Cantilon, R. (1993). Uncertainty bearing role of the entrepreneur. H. Higgs, Macmillan, London.

Gupta, V. K. & Fernandez, C. (2009). Cross-cultural similarities and differences in characteristics attributed to entrepreneurs: a three-nation study. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15, 304–318.

Kirzner,I.M. (1973) Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press.

Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit. Houghton Mifflin, New York, NY.

Bosam, N. van Praag, M. and de Wit, G. (2000). Determinants of successful entrepreneurship, Research Report 0002/E, SCALES, (Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs).

Sexton, D.L. and Bowman, N. (1985). The entrepreneur: a capable executive and more. Journal of Business Venturing, Vol. 1(1):129-140.

Kuratko,Donald; R. Duane Irland; Jeffrey Covin; and Jeffrey Hornsby. (2005).A Model of Middle Level Managers’ Entrepreneurial Behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, vol.29, pp. 669-716.

LA Zampetakis, V Moustakis (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 13 (1), 19-38

Shepherd, D.A. Covin, J.G. Kuratko, D.F. (2008). Project failure from corporate entrepreneurship: managing the grief process. Journal of Business Venturing 24 (6), 588–600.