بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

2 استادیار مدیریت عالی دفاع ملی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

در دهه‌های اخیر اهمیت و نقش دریا در برنامه‌های توسعه جوامع باعث گردیده تا به کلیه عوامل تأثیرگذار در کسب اهداف راهبردی سازمان‌های دریایی بطور دقیق و علمی نگریسته شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی است، که در شرایط خاص حاکم بر محیط کار در دریا، مدیران، در ارتباط با نیروی انسانی، با آنها رو برو می باشند. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و برای دستیابی به هدف نهایی آن روش تحقیق آمیخته اکتشافی – مدل پدیدار شناسی– استفاده و در دو مرحله مستقل کیفی و کمی انجام پذیرفت. در مرحله کیفی، نخست برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه بهره گرفته شد و با استفاده از روش نمونه‌برداری هدفمند قضاوتی، مصاحبه شوندگان از بین فرماندهان و افسران با تجربه، انتخاب شدند. نتیجه مصاحبه‌های انجام شده، منجر به شناسایی مولفه‌های مشترکی به عنوان شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور گردید. سپس با استفاده از توزیع پرسشنامه دلفی بین مجربین و نخبگان ضمن تأیید، اولویت‌بندی آنها نیز مشخص شدند. در مرحله کمی، با استفاده از نتایج پرسشنامه محقق ساخته،(که بر اساس یافته‌های تحقیق در مرحله کیفی بنا شده است) و توزیع آن بین فرماندهان و افسران ارشد یگان‌های شناور، چالش‌های این حوزه شناسایی و تبیین گردیدند که عبارتند از:  سختی کار، حقوق و مزایا، فشار روانی، مدت دریانوردی، مسوولیت زیاد مدیران، خطرپذیری بالا، دشواری جایگزینی نیروی ماهر، آمیختگی محیط کار و زندگی، نیاز به آموزش مستمر و تغییر شرایط جامعه .
 آنچه مسلم است، نتایج حاصل از این پژوهش، می‌تواند فرماندهان و افسران کشتی‌ها و مدیران ستادی این حوزه را در تحلیل عملکرد کارکنان و برنامه‌ریزی منابع انسانی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Indicators Affecting Manpower Management in Strategic Naval Floating Units

نویسندگان [English]

  • ali Fekri 1
  • Hosein Khanzadi 2
  • abutaleb motallebi varakani 3
3 مدیر تحصیلات تکمیلی
چکیده [English]

In recent decades, the importance and role of the sea in societies’ development programs has been explicitly and scientifically addressed to all the influential factors in achieving the strategic objectives of marine organizations. The main objective of this research is to identify the effective indicators on human resources management in Naval vessels, which, in the specific conditions governing the work environment in the sea, managers are associated with human resources. This research was applied in terms of the purpose and in order to achieve the ultimate goal of the exploratory blended research method - the phenomenological model-used in two independent qualitative and quantitative steps. In the qualitative stage, interviews were used for collecting data. Using a purposeful judging sampling method, the interviewees were selected from among experienced commanders and officers. The results of the interviews led to the identification of common components as effective indicators on human resource management in Naval vessels. Then, by Delphi questionnaire distribution among experts and elite the indicators have been confirmed and prioritized. In the quantitative phase, using the results of a researcher-made questionnaire (which is based on qualitative research findings) and its distribution among commanders and senior officers of Naval vessels, the challenges of this field were identified and explained that are: hard work, salary and benefits, psychological pressure, sailing time, high managerial responsibility, high risk-taking, difficulty in replacing skilled labor, combining work and personal life, and the need for continuous education and changing society conditions. What is certain, the results of this study could help commanders and officers of the ships and the chief executives of this field in the analysis of employee performance and human resource planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower Management
  • Sea
  • navy
  • Vessel
ابطحی، سید حسین. (1385). مدیریت منابع انسانی. تهران: موسسه تحقیقات آموزش مدیریت.

ابوعلی، کمال؛ فرجادپور، حمید. (1391). بررسی شیوع بیماری افسردگی در بین کارکنان شناورهای دریایی جزیره کیش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران , سال دهم ویژه نامه 3, 134.

بلسینگر، گلی. (1383). مدیریت منابع انسانی.(علی خسروجردی، مترجم) مجله مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، 59.

دانایی فرد، حسن؛ الولنی، مهدی؛ آذر، عادل. (1391). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.

دانایی فرد، حسن؛ کاظمی، حسین. (1389). پژوهش های تفسیری در سازمان؛ استراتژی ها و پدیدار شناسی و پدیدارنگاری. تهران: دانشگاه امام صادق.

دولان، شیمون ال ؛ شولر، رندال ال. (1390). مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی. (محمدعلی طوسی، محمد صائبی، مترجمان) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رضوانیان، صادق. (1390). شناسایی عوامل موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیمای تجاری (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش ایران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قائمشهر.

روابط عمومی نداجا. (1393). تدابیر مقام معظم رهبری در مورد اهمیت دریا. راهبرد حماسه و دریا .

رابینز، استیفن پی. (1385). مبانی رفتارسازمانی. (فرزاد امیدواران، مترجم) تهران: مهربان نشر.

زارعی متین، حسن. (1393). مدیریت منابع انسانی. قم: بوستان کتاب.

سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.

سکاران، اوما. (1391). روش های تحقیق در مدیریت. (محمدصائبی، محمود شیرازی، مترجمان) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سیاری، حبیب اله. (1391). عوامل موثر بر جذب و نگهداری دریانوردان. ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا , 191, 17-18.

گریفن، ریکی؛ مورهد، گریگوری. (1390). رفتار سازمانی. (مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، مترجمان) تهران: مروارید.

لطف آبادی، مجید؛ نژادی، رضا. (1389). بررسی عوامل سختی شغل در حرفه دریانوردی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران , سال هشتم، ضمیمه 2, 145.

منصوریان، ماندانا. (1391). نقش خستگی در سوانح دریایی. ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا , 186, 88-93.

نوری، سیامک. (1391). آسیب شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان. مرجع مقالات انجمن مدیران ایران.

ودادی، حمید. (1384). بررسی جامع مشکلات دریانوردان. کانون دریانوردان خبره .

 

Akhtar, M. (2014). Fatigue At Sea: A Manning Problem. Jornal of Maritime Research , XI, 27- 42.

Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource management: A guide to action. Kogan page.

Creswell, J. W.;Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Wiley Online Library.

Dessler, G. (2012). Human Resource management. Prentic Hall.

Scrapello, V. G.; Ledvinka, J. (1988). Personnel/Human resource Management. Boston: PWS-Kent.

Sully Taylor; Schon Beechler; Nancy Napier. (1996). Toward an Integrative Model of Strategic International H R M. Academy of management review , 21.

VanMannen. (2006). Researching lived experience, Human science for an an action sensitive pedagogy . Ontario.: University of western Ontario.

Wimpenny, P., & Gass, J. (2000). Interviewing in phenomenology and grounded theory: is there a difference? Journal of advanced nursing , 31(6), 1485-1492.