نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌صورت کیفی اجراشده است. جامعه آماری این تحقیق ، سازمان های دولتی شهرستان های نوشهر و چالوس می باشد. برای گرداوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن 14 مصاحبه با اساتید هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و خبرگان شاغل در سازمان‌های دولتی انجام گرفت. نتایج داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه شفافیت سازمانی در سازمان‌های دولتی منجر شد. مدل طراحی‌شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر، موانع و راهبردها، شرایط علی، زمینه‌ای، واسطه‌ای و عناصر تشکیل‌دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Increasing Organizational Transparency with a Data Driven Approach in Governmental Organizations

نویسندگان [English]

  • kamal miandari 1
  • mehdi deyhimpour 2
  • reza najjari 3
  • hasan abedijafari 4

1 payam noor

2 nedaja

3 payamnoor

4 tehran univercity

چکیده [English]

 The main objective of this research is to design a model for increasing organizational transparency in governmental organizations, which has been implemented qualitatively using a data driven theory-based approach. Semi-structured interviews were used for data collection using Strauss and Corbin method and paradigm model. The sampling technique was theoretical and purposeful and snowball, based on which 14 interviews were conducted with faculty members of universities and experts working in governmental organizations. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective codification process led to the creation of the data driven theory in the field of organizational transparency in governmental and educational organizations. The designed model in this research includes effective dimensions and components, barriers and strategies, causal conditions, terrain, interfaces and constituent elements that illustrate the pivotal phenomena, consequences and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Organizational Transparency
  • Data Driven Theory

استراوس، آنسلم؛ جولیت، کوربین.(1387). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه ها و شیوه ها ترجمه بیوک محمدی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بازرگان، علی.(1391). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و امیخته. چاپ سوم، تهران: نشر دیدار.

جمالی، قاسمعلی، نرگسیان ، عباس،پیران نژاد، علی (1396). ارزیابی شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: وزارتخانه های ایران) ،مدیریت دولتی، 9(1)، 84-61.

 حسنی، علی، و شمس، عبدالمجید (1391). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 5(1)، 81- 104.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی ؛ آذر، عادل. (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع . تهران، نشر صفار.

درویش، حسن، و عظیمی، فاطمه، (1395)، بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی، مجله مدیریت دولتی(1)، 166- 153.

 دیهیم پور ، مهدی ، و میانداری، کمال (1396). نقش شفافیت سازمانی بر توسعه سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: شهرداری‌های غرب استان مازندران). فصل‌نامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(2)، 307-283.

رهنمود، فرج‌الله، و عباسپور، باقر (1386). حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 55، 38- 25.

سرلک ،محمد علی،نوریانی، محمد حسن.(1395).شناسایی عوامل موثر بر جریان های شکافنده سازمان‌های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد . فصلنامه مدیریت دولتی، 8(4)، 570-553.

سید نقوی،میر علی؛ واعظی، رضا؛ قربانی زاده، وجه الله؛ افکانه، محمد.(1396). الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی.

شجری پرستو (1393). از رکود تا بهبود اقتصادی، تازه‌های اقتصاد، دوره جدید، 7(126).

شریفی ، حسین،حاجی پور، مرضیه، مشرف جوادی ، محمد حسن (1392). بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد ودرستی.فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 3.

 صمدی، عباس، و عباسی، مهرناز (1391). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت‌ها. مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 10(2)، 108- 85.

طبرسا، غلامعلی، صادقیان ، سعید.(1392)، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، تهران، نشر مهربان .

 عبدالهی، علی، وتو کلی، نازنین، (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی. مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، 18،  91- 73.

فراستخواه،محمد.(1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی.(چاپ دوم). تهران: انتشارات آگاه.

 فرج وند، اسفندیار (1396). از هم افزایی تا هم آفرینی. فصل‌نامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(1)، 62-51.

 کردنائیج، اسدالله، فانی، علی‌اصغر، و مسعودی، زهرا (1393). فرهنگ‌سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان، مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 2، 189- 173.

 موسوی، مرضیه، عابدی جعفری، حسن، و محمدیان، محبوبه، (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی. فصل‌نامه مطالعات رفتار سازمانی، 18، 176-145.

 نرگسیان، عباس، هژبر افکن، حسن، و معینی، محمدرضا. (1394). مطالعه تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی. مجله مدیریت دولتی، 3، 656- 637.

یزدانی زنوز، هرمز(1388)، بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب ، مجله حقوق عمومی ،شماره4.

Bauhr, M. (2012). Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy & the Quality of Global Environmental Policies. Global Environmental Politics, 12(4): 9-29.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a  culture of transparency: E-government & social media as openness & anti-corruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3): 264-271..

Buchholz,R.A.et al,. Management response to public issues,N.J:prentice HALL,1999..

Burger, R. & Owens T. (2010). Promoting Transparency in the NGO Sector: examining the availability and reliability of self-reported data, world development.

Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. w. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), pp. 942 – 958.

Chambers, S. (2004). Behind closed doors: Publicity, secrecy, and the quality of

   deliberation. Journal of Political Philosophy, 12(4), 389-410.

Creswell, J. W. (2002), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating         Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Creswell, J. (2012). Qualitive Inquiry and Research Design: Choosing Among Five

   Approaches. (3rd Edition). SAGE Publication , Inc.

English, L. (2003). Emasculating public accountability in the name of competition.    Transformation of state audit in Victoria. Critical Perspectives on Accounting, 14(1):51-76.

Frankel, M. (2001). Freedom of information and corruption. Paper presented at the

  Paper for the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity: The Campaign for Freedom of Information.

Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B. & Im, T. (2013). The Effect of T ransparency  on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. 80–101..

Hahn, V. (2008). “Committees, sequential voting and transparency”. Mathematical Social Sciences. 56, Issue 3, 366–385.

Heald, D. (2006). Transparency: The Key to Better Governance? In C. H. D. Heald

   (Ed.), Varieties of transparency (pp. 25-43). New York: Oxford University

   Press.

Heise, J. A. (1985). Toward closing the confidence gap: An alternative approach tocommunication between public and government. Public Affairs Quarterly, 9(2),)196.

Hood, C. (2006). Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments

   Transparency: The key to better governance? In C. Hood and D. Heald, (pp.

   3-23). New York: Oxford University Press.

Hultman,j . & Axelsson. (2004). Towards a typology of transparency for marketing   management research, industrial marketing management , 36, 627- 635.

Lamming ,R. &Caldwell, N.(2005).Information in supply Relationships: The Flaws in   one-way open-book Negotiation & the Need for transparaency , European Management journal,23(5)-554-563.

Lindstedt, C. & Naurin, D. (2008). Transparency against corruption, A cross-Country Analysis. Management Journal of Business Ethics, 95, 487 – 506.46.

Nielsen, C. & Madsen, M. T. (2009). Discourses of transparency in the intellectual capital reporting debate: Moving from generic reporting models to management defined information. Critical Perspectives on Accounting, 22(7), 847-854.

Oxford Dictionaries (2016). Retrieved from: https://en.oxforddictionaries.com/

   definition/transparent & transparency.

Pavel, J. & Ochrana, F. (2013). Analysis of the Impact of Transparency,Corruption, Openness  in Competition & Tender Procedures on Public Procurement in the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy, 7(2): 114-134..

Pencek, B. (2008). "Transparency:The key to better governance? Available at http://ukcatalogue.oup.com/product/9780197263839.do.

Rawlings, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency & trust. The Measurement Standard, 8, 425-439.

Straus, A. & Corbin, J. (2008 ). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Third Edition, LosAngeles: Sage Publications.

UN ESCAPE, (2002). What is good governance", at PAPP list of projects contact us. Available at http://www.unescape.org/huset/gg/gosermace.html.

Vaccaro, A. (2010). Corporate transparency and green management. Journal of Business Ethics, 95, 487 – 506.

Verhoeven, A. (2000). The Right to Information: a Fundamental Right? Lecture at

   EIPA, Maastricht.

Vogelgesng, G. B. & Lester, P. B. (2009). How leader canget results by laying it on the line. Organizational Dynamics, 38(4), 252-260.

Zehira Cemal & Çınarb Fadime & Şengülc Halil(2016). Role Of Stakeholder Participation Between Transparency And Qualitative And Quantitive Performance Relations: An Application At Hospital Managements. 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. Available online at www.sciencedirect.com. Procedia - Social and Behavioral Sciences 229 ( 2016 ) 234 – 245.