نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

چکیده:
فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا نقشه راه و منشوری است که شکل دهنده مأموریت، راهبردها و در نتیجه ساختار کارآمد ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبیین نظام‌مند و علمی این فرمایشات کمک بزرگی برای مسئولین محترم آجا در معماری نظام دفاعی ارتش است.
مقاله حاضر که حاصل کار تحقیقاتی با روش موردی زمینه‌ای می‌باشد تلاش می‌کند اطاعات مورد نیاز را با استفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری و از طریق مطالعه منابع و مصاحبه با صاحبنظران از میان انبوه فرمایشات ارزشمند مقام معظم فرماندهی کل‌قوا، آن دسته از فرمایشات ایشان که مرتبط با نظام دفاعی هستند را با هدف تبیین اندیشه‌های نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در حوزه معماری نظام دفاعی ج.ا.ا و مرتبط با ارتش جمهوری اسلامی، تحلیل محتوایی نموده و سپس از طریق تحلیل آماری داده‌های منتج شده از پرسش‌نامه تأثیر تحقق این اندیشه‌ها را بر معماری آجا اندازه‌گیری نماید. جهت تحقق هدف یادشده و پاسخگویی به سئوالات تحقیق فرمایشات معظم‌له در حوزه‌های علم و فناوری و راهبرد نظامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله علاوه بر احصاء مشخصه‌های بدیل دستیابی به حوزه‌های قید شده، نشان می-دهد که تحقق اندیشه‌های مقام معظم فرماندهی کل قوا در این حوزه‌ها تأثیر بسیار زیادی در معماری نظام دفاعی مرتبط با آجا دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces in the Field of Military Strategy and Technology and its Influence on the Architecture of the Islamic Republic of Iran's Army

نویسنده [English]

  • parviz salimipanah

master of naval specialties training group of AJA command and staff university

چکیده [English]

The commands of the Supreme Commander-in-Chief of IRI Armed Forces are the plan and charter which form the mission, strategies and consequently the effective structure of the Islamic Republic of Iran's Army in order to achieve the high-ranking objectives of the Islamic Republic of Iran's holy system. The systematic and scientific explanation of these commands is a great help for respectable officials in the architecture of the military defense system. The present paper, using the grounded case study, tries to collect the required information through library and field method to analyze the content of the defense system related commands of the Supreme Commander-in-Chief of IRI Armed Forces to explain his Excellency’s ideas in the field of architecture of the IRI’s defense system and then it investigates the effect of realization of these ideas on the architecture of IRI Army through analyzing the data collected via the questionnaire. In order to meet the mentioned goal and to answer the research questions, the commands of his Excellency in the fields of science and technology and military strategy have been analyzed. In addition to identifying the features of access to the mentioned areas, the results of this study showed that the realization of the great ideas of the Supreme Commander-in-Chief of IRI Armed Forces in these fields has a great influence on the defense architecture associated with IRI Army.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Commander-in-Chief of IRI Armed Forces
  • defense system
  • military thoughts
  • Architecture
  • military strategy
  • science and technology

آقاجانی، احمد و عسگری محمود (1389) چارچوب نظری اندیشه نظامی، ماهنامه اطلاعات راهبردی، 89، تهران

استیفن پی رابینز (1378) رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، ناشر دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران

باستانی، منصور (1365) جاودان در پرتو خورشید، ناشر معاونت آموزش دا-اف امام علی (ع)، تهران

دانش­آشتیانی، محمد، 1386، مدیریت اموردفاعی، نظام طرح­ریزی راهبردی، برنامه­ریزی و بودجه­بندی دفاعی، ناشر سازمان برنامه و بودجه، چاپ 68 ، تهران

زنجبران، رسول  (1383) مقاله تأثیر نیروی­انسانی در ارتقاء بهره­وری سازمان­ها، نشریه کار و جامعه، شماره 57، تهران

زگمن جان، 1987، معماری اطلاعات، "ترجمه محقق"

سازمان عقیدتی سیاسی آجا (1384) ارتش کلمه طیبه، مرکز خدمات فرهنگی مطهر، تهران.

سادات ناصری، حسن (1356) سخنان امام علی(ع)، ترجمه جواد فاضل، مؤسسه مطبوعاتی علمی، قم.

سایت رجانیوز (1389/7/25-2307) سردار محمد شیرازی, رئیس­دفتر نظامی مقام­معظم فرماندهی کل­قو

صمدی اوانسر، عسگر (1384) مقدمه­ای بر معماری سازمانی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران

طرحانی، فرهاد و شعبانی، ابولقاسم (1388) مدیریت­دانش در آماد و پشتیبانی، فصلنامه راهبرد دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 7 (26).

عمید، حسین (1370) فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران.   

مورهد، گریفین (1387) رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و  غلامرضا معمارزاده، نشر مروارید، تهران

نرم افزار حدیث ولایت، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب­ اسلامی، حفظ و نشر آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای (مدضل)، ویرایش دوم.

 

Gartner, S. (1999). Strategic Assessment in War, Yale University Press.

Zachman, J. (2000) “Enterprise Architecture Artifacts Vs Application Development Artifacts”, Zifa Institute, p.1

www.khamenei.ir