بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر به منظور ارائه راهکارهای کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ 27‌سؤالی محقق‌ساخته که بر‌اساس مدل ناهاپیت و گوشال (1998) طراحی شده و جهت سنجش وضعیت جامعه پذیری سازمانی از پرسشنامه‌ی24 سؤالی محقق ساخته که بر اساس مدل تائورمینا(1997) طراحی شده بود، استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی( شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:
• رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد.
• رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد.
• رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با ابعاد جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social capital and organizational socialization Among All Employees of Imam Khomeini Naval Academy in order to provide practical solutions

نویسندگان [English]

  • mohammad ghafari 1
  • Morteza Amani 2
  • Jamal l Abdolmalak 3
1 university ghalos
2 PhD student, Faculty of Psychology and Education, degree in Educational Administration, Kharazmi University, Iran
3 Jamal Abdolmalaki M.A degree, Faculty of Psychology and Education, Field of educational research, Tehran University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and organizational socialization. The research population was all employees of Imam Khomeini Naval Sciences University of Noshahr. A sample of 149 people was selected through simple random sampling method. The research method was quantitative, descriptive and correlational study type. The research instrument was a questionnaire. In order to measure the social capital status, a researcher-made questionnaire was developed based on Nahapit and Ghasal (1998). In order to assess the status of organizational socialization, a 24-item questionnaire that was designed based on the Taormina model (1997) was used. To determine the reliability and validity of the instrument, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis techniques were used. Results indicated that the reliability and validity of the instrument were desirable. For data analysis, descriptive (center and scatter plot) and inferential (Pearson correlation coefficient and linear multivariate regression tests) were used by SPSS software. The results indicated that:
• The relationship between social capital and organizational socialization and its dimensions among employees of Imam Khomeini Naval Academy are positive and significant at 0.05 level.
• The relationship between dimensions of social capital and organizational socialization among employees of Imam Khomeini Naval Academy is positive and significant at 0.05.
• The relationship between dimensions of asocial capital and dimensions of organizational socialization among employees of Imam Khomeini Naval Academy is positive and significant at 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social Capital
  • Organizational Socialization
  • Employees
  • Imam Khomeini Naval Academy
اعتباریان، اکبر و خلیلی، مسعود (1387). رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی اصفهان، دانش و پژوهش در روان شناسی. شماره 35 و 36، صص 106-81
آتش پور، سید حمید و لندران اصفهانی، سعیده (1386). فرآیند جامعه پذیری سازمانی. فصلنامه احیا، شماره 3، صص 19-22.
الوانی، مهدی و سیدنقوی، میر علی (1383). سرمایۀ اجتماعی: مفاهیم و نظریه‏ها. فصلنامۀ مطالعات مدیریت  (بهبود و تحول). 9 (33)، صص3-26.
آرش، مجید، احمدی اصل، فرهاد، عباسی، جعفر و علیپور، داوود (1392). بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه کار. فصلنامه نوآوری های مدیریت اموزشی، سال هشتم، شماره2، صص15-7.
سلطانزاده، وحید و قلاوندی، حسن (1392). مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و رابطه ان با جامعه پذیری سازمانی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 9 (2)، صص34-9.
سلطانزاده، وحید، قلاوندی، حسن و سید عباس زاده، میر محمد (1394). روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی: مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (1)، 189-167.
حافظ‌نیا، محمد‌رضا و بیگلری، محمد (1390). بررسی جایگاه سرمایۀ اجتماعی بر تصمیمات راهبردی. فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک. 8 (34)، 23-42.
حسن زاده ثمرین، تورج؛ مقیمی، سید محمد (1389). اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، صص 123-143.
جهانگیری، علی؛ قوپرانلو، مهرنوش و حاج زاده، مصطفی (1391). بررسی رابطه  بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، 3 00(8)، 98-83.
دلاور، علی و جهان‌تاب، محمد (1390). تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر احساس امنیت. مطالعات امنیت اجتماعی. دورۀ جدید. 15 (27).، 73-95.
رحیمی، حمید؛ مدنی، سید احمد؛ محمدیان، آسیه (1394). بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری دانشجویان. مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دوره14، 5 (1)، 101-125.
عباس زاده، محمد؛ بوداقی، علی؛ مقتدایی، لیلا؛ حسن پور، محمد، حسین پور، ابراهیم (1391). بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان دانشگاه تبریز. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9 (4)، 67-33.
علمی، زهرا، شارع­پور، محمود، حسینی، سید امیر‌حسین (1383). سرمایۀ اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد. مجلۀ تحقیقات اقتصادی. دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران. 17 (71)، 239-296.
کاوسی، اسماعیل (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7 (4)، 85-104.
مجیبی، تورج و نبوی، فرشته (1393) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه. فصلنامه مدیریت(پژوهشگر)، 11 (36)، 31-40.
موحد، مجید و عباسی شوازی، محمد تقی (1385). بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواح، مطالعات زنان، 4 (1)، 99-67.
موسیوند، مریم؛ شفیع پور مطلق، فرهاد (1394). ارزیابی سطح  سرمایه اجتماعی و رابطه رگرسیونی آن با تعالی سازمانی در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی. مجله آموزش و ارزشیاب، 8 (30)، 9-27.
نادی، محمد علی، گل پرور، محسن و سیادت، سید علی (1388). جامعه پذیری سازمانی و آرزو های شغلی کارکنان در محیط های کاری، جامعه شناسی کاربردی، 21 (37)، 176-159.
هویدا، رضا، جمشیدیان، عبدالرسول و مختاری فر، حجت الله (1390). رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 22 (3)، 82-63.
Adler, PS, Seok-W K. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. The Academy of Management Review. 27, 1. PP.17-40.
Allen, D. G. (2006). “Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover?” Journal of Management. 32 (2), 237- 256.
Antonacopoulou, E.P & Guttel, W.H. (2010)".Staff induction practices and organizational socialization: A review and extension of the debate", Society and Business Review, 5(1), 22-47.
Bigliardi, B. and Petroni, A. (2005). “Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers”.Leadership and organization development journal, 26(6), 424- 441.
Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital. In: Sutton, R.I. and Staw, B. M. (Eds.). Research in Organizational Behavior. Greenwich. C. T.: J. A. I.
Cascio, Wuyne. F. (1992). Cascio, Wuyne. F. (1992). Managing Human Resourses, Second Edition, Mc. Graw Hill Book. Company.
Chow, I. (2002). “Organizational socialization and career success of Asian managers”. International Journal of Human Resource Management 13 (4), 720-737.
Cohen, A. & Veled-Hecht, A. (2008). "The relationship between organizational socialization and commitment in the workplace among employees in long-term nursing care facilities", Journal of Personnel Review, 39(5), 537-556.
Colman, J. S. (1997). Family, Schooll and Social Capital. In: L. J. Saha. (Ed). Intervational Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford.
Cooper- Thomas, H.D & Anderson, N. (2006). "Organizational socialization A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations", Journal of managerial Psychology, 21 (5), 492-516
Crow, G. (2007). Professional and Organizational Socialization of New English Headteachers in School Reform Contexts, Educational Management Administration Leadership, 35 (1), 51-71.
Exum, M. E. (1998). An examination of the relationship between organizational socialization and the organizational commitment, job satifaction, and role orientation of new student affairs professionals. Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy. Ohaio University.
Field, J. and Spence, L. (2000). Social, Capital and Informal Learning. F. Coffield (Ed.). The Necessity of Informal Learning. Bristol, Policy Press.
Filstad, C. (2004). "How newcomers use role models in organizational socialization", The Journal of Workplace Learning, 16(7), 1366-5626.
Fournier, William H. (2008). Communication Satisfaction, Interactional Justice, and Organizational Citizenship Behaviors: Staff Perceptions in a University Environment, A dissertation (PhD) presented to the faculty of the Scripps College of Communication of Ohio University.
Fukuyama, F. (2001). Social, Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly. 22, 1. , 7-20.
Gao_ J. (2011) a Model of Organizational Socialization and Turnover Intention International Journal of E-Business Development, 1(1): 22-25.
Ge, J.; Su, X. & Zhou, Y.(2010). "Organizational socialization, organizational identification and organizational citizenship behavior", Nankai Business Review International, 1(2), 166-179.
Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology. 78. PP.1360-1380.
Grootaert, C. and Van Bastelaer, T. (2002). Understanding and Measuring Social Sapital: A Synthesis of Findings and Recommentdations. World Bank S. C. I. Working Paper. Nú24. http://www.iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp.
Gruman, J.A.; Saks, A.M.& Zweig,D.I. (2006). "Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study", Journal of Vocational Behavior, 69, 90-104.
Hintsanen, M., Hintsa, T., Widell, A., Kivimäki, M., Raitakari, O.T., & Keltkangas-Järvinen, L.,(2011), Negative emotionality, activity, and sociability temperaments predicting long-term job strain and effort-reward imbalance: A 15-year prospective follow-up study, Journal of Psychosomatic Research, 4(7), 1-7.
Irene, M. (2010). Socialization Experiences Resulting from Engineering Teaching Assistantships at Purdue University, Unpublished Doctoral Dissertation, Purdue University.
Jie, C., & Derek, E., (2010). Organizational socialization tactics and newcomer adjustment in the Chinese context: Perceived organizational support as mediator, Organizations in Development Working Papers .1:1-46.
Kammeyer-Mueller, J.D.; Livingston, B.A. & Liao,H. (2011)." Perceived similarity, proactive adjustment, and organizational socialization", Journal of Vocational Behavior, 78, 225-236.
Kawachi, I. (2001). Social Capital for Health and Human Development. The Society for International Development. 44. PP. 31-35.
Kowtha, N. R. (2008). Engineering the engineers: Socialization tactics and new engineer adjustment in organizations. Academic Journal. Vol.55, No.1, pp.67- 81.
Krause, D. R., Handffield, R. B. & Bevlerly, B.T. (2006). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. Journal of Operations Management, Vol. 25, No.2, pp. 528-545.
Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Lin, S., and Yin-Mei H. (2005). The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility. Journal of Intellectual Capital, 6 (2), 191- 205.
Lothans,Fred(1998): Organizational Behavior, Eighth Edition, MC
Manzoor, M. & Naeem, H. (2011). Relationship of Organization Socialization with Organizational Commitment and Turnover Intention: Moderating role of Perceived Organizational Support. Interdisciplinary Journal Of Contemporay Research in Business. 3(8): 529-535.
McNeal, R. (1999). Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on Science Achievement, Truancy and Dropping out. Social Forces. 78(1). PP. 117-144.
Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review. 23, 2. PP. 242-266.
Nan-Chen, C., Lun-Chung, T., Wei-Ming, O., and Kai-Ti, C. (2007). The relationship among social capital, entrepreneurial orientation, organizational resources and entrepreneurial performance for new ventures.Contemporary Management Research, 3 (3), 213- 232.
Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L. and Pigeon, N. G. (2010).The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee OCB and deviance behavior. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Paxton, Pamela. (1999). Is Social Capital Declining in the United State? A Multiple Indicator Assessment. A. J. S. 105, 1. PP. 88-125.
Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Contemporary Sociology. Annual Review of Sociology. 24. PP. 1-24.
Taormina, R.J. (1997). Organizational socialization: a multidomin, continuous process model,, International Journal of Selection and Assesment,Vol.5.No.1.pp. 29-47.
Taormina, R.J. (2004). Convergent validation of two measures of organizational socialization, International Journal of Human Resource Management, Vol.15.No.1.pp. 76-94.
Taormina, R. J. (2008)."Interrelating leadership behaviors, Organizational socialization, and organizational culture, university of Macau, China", leadership& Organization Development Journal, 29(1), 85-102.
Taormina, R.J. (2009). "Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture", Journal of Managerial Psychology, 24(7), 650-676.
Van Deth, J. W. (2003). Measuring Social Capital: Orthodoxies and Continuing Controversies. International Journal of Social Research Methodology. 6, 1. PP. 79-92.
Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical synthesis and Policy Framework. Theory and Society. 27, 151-208.
Zheng, Wei., Wei, Jun. (2009). Sources of Special Capital: Effects of Altruistic Citizenship Behavior and Job Involvement on Advice Network Centrality. Human Resource Development Quarterly, 20(7), 195-217.