تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده و حجم نمونه نیز برابر با 624 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به طور مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد، این در حالی است که فناوری‌های نوین اطلاعاتی به طور غیرمستقیم و از طریق تسهیم دانش نیز بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد. بنابراین، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی کارآمد این امکان را فراهم می‌سازد تا کارکنان استقلال بیشتری داشته باشند و مدیران در واگذاری هرچه بیشتر اختیارات به آنان تمایل بیشتری نشان دهند و در توانمندسازی آنان بکوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Using New Information Technologies on Psychological Empowerment of Employees by Explaining the Role of Mediator of Knowledge Sharing (Case study: Imam Khomeini Naval Academy’s staff)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Maryam Mesbahi 2
  • Meysam Avami 3
  • Sara Ramezani 4
1 Ph.D of Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Economy and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MSc, Faculty of Management, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 MSc, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of new information technologies on psychological empowerment of employees by explaining the role of mediator of knowledge sharing in Imam Khomeini University of Marine Sciences. The present study was an applied research based on the purpose and also was descriptive and correlational on the basis of how to obtain the required data. The statistical population in this research was the staff of Imam Khomeini Naval Academy and the sample size is 624 people. The data collection tool was a standard questionnaire. A structural equation model was used to analyze the data of the questionnaire. The findings suggest that the use of new information technologies directly affects psychological empowerment, while new information technologies indirectly affect the psychological empowerment through knowledge sharing. Therefore, the use of modern intelligent information technology enables employees to be more independent and managers are more inclined to give them more authority and empower them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • New Information Technologies
  • Knowledge sharing
  • Imam Khomeini Naval Academy
پورسراجیان، داریوش؛ اولیاء، محمدصالح؛ و سلطانی علی آبادی، مژگان. (1392). تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک­گذاری دانش در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی. مطالعه موردی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع). مجله رشد فناوری. 9(34)، 43-34.

تقی­زاده، یاسمن؛ و غفاری، سعید. (1396). تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(3)، 104-83.

جوادکریمی، علی. (1394). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعبه ایلام)، مجله مطالعات تجربی اقتصاد ایران، 1(1)، 128-109.

دولتی، حسن؛ عنایتی، ترانه؛ و ضامنی، فرشید. (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، مجله آموزش علوم دریایی، 1(2)، 30-11.

دهقانی­سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ سلطانی بناوندی، اعظم؛ و کریمی، شکوفه. (1395). طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان، مجله پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(12)، 104-85.

سلاجقه، سنجر؛ پوررشیدی، رستم؛ و موسایی، محمود. (1392). تحلیل توانمندی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(72)، 119-99.

طبرسا، غلامعلی؛ یدالهی­فارسی، جهانگیر؛ و نائیجی، محمدجواد. (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش، مجله چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 15، 180-165.

عباسی، محمدرضا؛ و ملکی، منوچهر. (1389). ضرورت نوآوری در اجرای برنامه­های مدیریت دانش و مدیریت فناوری­های نوین اطلاعاتی در ایران، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 6(24)، 21-11.

علی­پور درویشی، زهرا. (1391). ارائه مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، مجله مدیرت فناوری، 4(10)، 118-93.

فیض، داود؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین؛ و غلامزاده، رسول. (1396). بررسی تاثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3)، 760-731.

قربانی­زاده، وجه­اله؛ و خالقی­نیا، شیرین. (1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 1(2)، 105-85

کمالیان، امین­رضا؛ سالارزهی، حبیب­اله؛ و اولیایی، خداداد. (1392). نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای، مجله یادگیری الکترونیکی، 4(2)، 20-1.

مومنی، منصور. دشتی، مجتبی. بایرام­­زاده، سونا و سلطان محمدی، ندا. (1395). مدل­سازی معادلات ساختاری با تأکید بر سازه­های بازتابنده و سازنده، تهران، انتشارات مؤلف.

Ahmadi, A.A., Daraei, M.R., Khodaie, B., & Salmanzadeh, Y. (2012). Structural Equation Modeling of Relationship Between Psychological Empowerment and Knowledge Management Practices (A case study: Social Security Organization Staff of Ardabil Province, Iran). International Business Management. 6(1), 8-16.

Al-Hawamdeh, S. (2002). Knowledge management: rethinking information management and facing the challenge of managing tacit knowledge. Information Research. 8(1), 1-9.

Amiri, A., Pourkiani, M., & Pourrashidi, R. (2014). Investigating the relationship between knowledge sharing and employee's psychological empowerment in executive organizations. International Journal of Modern Management & Foresight. 1(4), 121-132.

Azarbayjani, M. (2007). Variables that Affect Employee Knowledge Sharing in a Government-owned Public Service Organization. Ph.D. thesis. Pepperdine University, California, USA.

Azma, F., Mostafapour, M.A. & Rezaei, H. (2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence. Procedia Technology. 1: 94-97.

Brynn, K., & Cannon, J. (2002). IT industries and occupations are widespread and defy pigeonholing. Alaska Economic Trends. 22 (1), 9-14.

Conger, J.A., & Kanungo, R.N. (1988). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of Management Review. 13(3),471-482.

Constance, C., & Mark, M.J. (2002). An Integrative attribution al/ perspective of empowerment-and learned helplessness: multi method field study. Journal of Management. 24 (2), 137-200.

Daft, R. & Rymond, N. (2000). Organizational behavior. New York, Harcourt Inc.

Davenport, T.H., & Prusak, L. (2000). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, MA. Harvard business school.

Erturk, A. & Vurgun, L. (2015). Retention of IT professionals: Examining the influence of empowerment, social exchange, and trust. Journal of Business Research. 68(1), 34-46.

Feiz, D., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2017). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education. DOI: 10.1080/03075079.2017.1328595, 1-18.

Green, T. (2016). A methodological review of structural equation modeling in higher education research. Studies in Higher Education. 41(12), 2125-2155.

Hasani, K., & Sheikhesmaeili. S. (2016). Knowledge management and employee Empowerment. Kybernetes. 45(2), 337-355.

Iqbal, M.J., Rasli, A., Heng, L.H., Ali, M.B.B., Hassan, I., & Jolae, A. (2011). Academic staff knowledge sharing intentions and university innovation capability. African Journal of Business Management. 5 (27), 11051-11059.

Ji, L.M., Hung, J., Chen, S.W., & Jou, C. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing, virtual communities. Computers in Human Behavior. 25(4), 929-939.

Kim, S., & Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Journal of Information Science Research. 30 (4), 282-290.

Kondalkar, V.G. (2009). Organization effectiveness and change management. PHL Learning Private Limited, New Delhi- 110001.

Monavvarian, A., N. Asgari and L. Hajilouei. 2014. “The Role of Implicit Knowledge Sharing in Psychological Empowerment of Employees Studied Case: Business Management Staff, South Pars Gas Complex Company. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 4 (9),542-559.

Kyle, D. (2005). Avoiding Empowerment Traps. Management Review. 88(2): 30-34.

Lee, J.C., Shiue, Y.C., & Chen, C.Y.  (2016). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Computers in Human Behavior. 54 (1), 462-474.

Li, Z. (2016). Psychological empowerment on social media: Who are the empowered users?. Public Relations Review. 42 (1), 49-59.

Lin, H.C. (2014). An investigation of the effects of cultural differences on physicians’ perceptions of information technology acceptance as they relate to knowledge management systems. Computers in Human Behavior. 38(1), 368-380.

Lin. H.F. (2010). Antecedents of the stage-based knowledge management evolution. Journal of Knowledge Management. 15(1), 136-155.

Lin, H.F., & Lee, G.G. (2006). Effects of socio-technical factors on organizational intention to encourage knowledge sharing. Management Decision. 44(1), 74-88.

Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of Project Management. 29(1), 877-888.

Li-Ren, Y., Jieh-Haur, C. & Hsiao-Wen, W. (2012). Assessing impacts of information technology on project success through knowledge management practice. Automation in Construction. 33, 23-060.

Marrtiny, M. (1998). Knowledge management at HP consulting. Organizational Dynamics, August.

Meng, L., Jin, Y. & Guo, J. (2016). Mediating and/or moderating roles of psychological empowerment. Applied Nursing Research. 30(1), 104-110.

Osterloh, M., & Frey, B. (2000). Motivation, knowledge transfer, and organizational forms. Organization Science. 11(5), 538-550.

Ou, C.X.J., Davison, R.M. & Wong, L.H.M. (2016). Using interactive systems for knowledge sharing: The impact of individual contextual preferences in China. Information & Management. 53(2): 145-156.

Qudah, S. & Melhem, Y. (2011). Impact of information and information technology on empowerment of employees private school sector in Northern Region in Jordan. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences. 2(1), 40-48.

Ruggles, R. (1998). The State of Notion: Knowledge Management in Practice. California Management Review. 40(3),  80-92.

Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validity. Academy of Management Journal. 38(5), 1442-1462.

Shirazi, F. (2012). Information and communication technology and women empowerment in Iran. Telematics and Informatics. 29(1), 45-55.

Thomas, K.W. & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an “Interpretive” Model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review. 15(4): 666–681.

Wang, E., Klein, G., & Jiang, J.J. (2007). IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International Journal of Production Research. 45(11): 2419-2434.

Wang, H., & Wang, S. (2016). Application of ontology modularization to human-web interface design for knowledge sharing. Expert Systems with Applications. 46(1), 122-128.

Wu. W.W., & Lee, Y. (2007). Selecting knowledge management strategies by suing analytic network process. Expert system with applications. 32(2), 841-847.