نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استادیار رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه قم.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

صنایع دریایی جزء صنعت‌هایی محسوب می‌شوند که رعایت مسائل زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. این صنعت در کشور ما دارای قدمت چند دهه است و ماشین آلات و روش‌های مورد استفاده نیز عمدتاً عمری طولانی دارند. لذا پژوهش درباره یک مدل پایدار در این صنعت ضروری است. جامعه آماری این پژوهشِ کاربردی شامل 724 کارشناس تدارکات و امور کالا در سازمان صنایع دریایی است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است و حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 252 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه است که روایی محتوایی آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد فشار مشتری و نوآوری بر پایداری مدیریت زنجیره‌ تأمین تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین بارعاملی آموزش در نوآوری نقش ویژه‌ای از سهم آموزش در نوآوری و در مدیریت زنجیره تامین را بیان می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Sustainable Supply Chain Management Model in Marine Industries Case study: Marine Industries Organization

نویسندگان [English]

  • Belghis Bavarsad 1
  • majid nili ahmadabadi 2
  • tahereh beiranvand 3

1 Professor Faculty of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member of Department of Management, Qom University, Qom, Iran.

3 MSc. of Management, Department of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

چکیده [English]

Marine industries are among the industries that have been strongly emphasized on environmental issues. The industry in our country has been dating for decades, and the machines and methods used are largely long-lived. Therefore, research on a sustainable model in this industry is essential. The statistical population of this applied research includes 724 logistics and commodity experts in Marine Industries Organization. The simple random sampling method was used and the minimum sample size was 252 with Cochran formula. The instrument for collecting data was a questionnaire that its content validity was confirmed by the experts and academic professors. The construct validity was verified through confirmatory factor analysis. Data analysis and hypothesis testing were performed using SPSS software and structural equation method. The results of the research showed that customer pressure and innovation have a positive and significant effect on the sustainability of supply chain management. Also, a significant contribution to innovation education plays a special role in the share of education in innovation and supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Pressure
  • Innovation
  • Sustainability of Supply Chain
  • Training
  • Maritime Industry

آقایی، عبدالله؛ اقوی، عاطفه (1390). ارائه مدلی پیرامون بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد فناوری اطلاعات برای خلق ارزش بالاتر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی.

بیات، ابوذر؛ لشکری، محمد (1391). سبزسازی زنجیره تأمین گردشگری. ماهنامه توسعه مهندسی بازار.

جهانگیری، محمد، عشقی عراقی، مهتاب  وآذرلو، میترا (1393). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری، آموزش و مهارت کارافرینی در بنگاههای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط، مورد مطالعه شهرستان اراک، نشریه مهارت آموزی، ، 93 - 105.

شهنی ییلاق، منیجه، حاجی یخچالی، علیرضا، حقیقی، جمال (1388). تاثیر آموزش فرایند حل مساله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، دستاوردهای روانشناختی، 4(2)، 37-70.

کاظمی، رضا محمد؛ جعفری مقدم، سعید و سهیلی، سارا (1391). شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت). توسعه کارآفرینی، 5(2)، 86-67.

مومنه محسن، ابراهیم پور ازبری، مصطفی و مرادی، محمود (1396). نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار، مطالعات مدیریت صنعتی، 15(47)، 121-150.

Ageron, B. Gunasekaran, A. Spalanzani, A. (2012). Sustainable supply management: An empirical study. International Journal of Production Economics, 140 (1), 168-182.

Ateş, M. A. Bloemhof, J., van Raaij, E. M., Wynstra, F. (2012). Proactive environmental strategy in a supply chain context: the mediating role of investments. International Journal of Production Research, 50 (4), 1079-1095.

Atkinson, R. D. (2013). Competitiveness, Innovation and Productivity: Clearing up the confusion. Information Technology and Innovation Foundation, August.

Bamgbade, J.A., Kamaruddeen, A.M., & Nawi, M.N.M., (2017). Towards environmental sustainability adoption in construction firms: An empirical analysis of market orientation and organizational innovativeness impacts. Sustainable Cities and Society, 32, 486-495.

Chavez, R. Yu, W. Feng, M. & Wiengarten, F. (2016). The effect of customer-centric green supply chain management on operational performance and customer satisfaction. Business Strategy and the Environment, 25, 205-220.

Chkanikova, O. (2012). Sustainable supply chain management: theoretical literature overview. Land University.

Dobson, Pdobson.W. Chakraborty, R., (2018). Strategic incentives for complementary producers to innovate for efficiency and support sustainability. International Journal of Production Economics, in press. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.02.001

Gao D, Xu Z, Ruan YZ, Lu H, (2016). From a systematic literature review to integrated definition for sustainable supply chain innovation (SSCI), Journal of Cleaner Production, 1(1),4.

Gosling J. Fu, J., Yu Gong, Brown, S. (2016). The role of supply chain leadership in the learning of sustainable practice: Toward an integrated framework. Journal of Cleaner Production ,1e12.

Gualandris, J., Kalchschmidt, M. (2014). Customer pressure and innovativeness: Their role in sustainable supply chain management. Journal of Purchasing and Supply Management, 20 (2), 92-103.

Gualandris, J. and Kalchschmidt, M. (2015). How does innovativeness foster sustainable supply chain management? In: Sustainable Operations Management. A. Chiarini (ed.): Springer, 103-129.

Hong J, Zhang Y, Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production, 20, 3508-3519.

Howard, S., (2004). Developing entrepreneurial potential in youth: the effects of entrepreneurial education and venture creation. University of South Florida Repot, 3-17.

Jones, T., (2005). Entrepreneurship education in American community colleges and university. London, Ashgate Publishing Limited.

King, L., Forbes, S. L. (2013). Exploratory analysis of marketing innovations in the New Zealand wine industry. Lincoln University. Faculty of Commerce. Department of Business Management, Law and Marketing.

Koster, M., Vos, B., Schroeder, R. (2017). Management innovation driving sustainable supply management: Process studies in exemplar MNEs. BRQ Business Research Quarterly, 20(4), 240-257.

Mani, V., Gunasekaran, A., Delgado, C. (2018). Enhancing supply chain performance through supplier social sustainability: An emerging economy perspective. International Journal of Production Economics, 195, 259-272.

Mores, G.v., Finocchio, C.P.S., Barichello, R., Pedrozo, E.A., (2018). Sustainability and innovation in the Brazilian supply chain of green plastic. Journal of Cleaner Production, 177, 12-18.

Neutzling, D.M., Land, A., Seuring, S., Nascimento, L.F.M. (2018). Linking sustainability-oriented innovation to supply chain relationship integration. Journal of Cleaner Production, 172, 3448-3458.

Pereira de Carvalho, A., Barbieri, J. C. (2012). Innovation and sustainability in the supply chain of a cosmetics company: a case study. Journal of technology management & innovation, 7 (2), 144-156.

Pereseina, V., Jensen, L. M., Hertz, S., Cui, L. (2014). Challenges and Conflicts in Sustainable Supply Chain Management: Evidence from the Heavy Vehicle Industry. In Supply Chain Forum: An International Journal, 15 (1), 22-32. KEDGE Business School.

Qayyum, M. N., Ali, M., Shazad, K. (2013). The Impact of Supply Chain Management Practices on the Financial Performance of the Organization. International Journal of Operations and Logistics Management, 2 (2), 22-40.

Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (originally published in German in 1911; reprinted by Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey in 1997).

Wolf, J., (2014). The relationship between sustainable supply chain management, stakeholder pressure and corporate sustainability performance. Journal of Business Ethics, 119 (3), 317-328.