بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، نوشهر،

3 کارشناس ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی می‌باشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط دارد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، پیمایشی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) است. براساس حجم جامعه، نمونه‌ای متشکل از 170 نفر از طریق فرمول کوکران، با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای با 30 سؤال با طیف لیکرت 5 گزینه‌ای از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» تنظیم شده بود. روایی صوری، با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات فرضیات تحقیق بر اساس معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که معادلات ساختاری به کار گرفته شده، در جامعه ی پژوهش، مدل نظری قوی برای پیش بینی تسهیم دانش از طریق رهبری دانش و ابعاد سرمایه اجتماعی (تعاملات اجتماعی، اعتماد، ایجاد چشم انداز مشترک) است. همچنین تأثیر مثبت و معنی‌دار رهبری دانش بر تسهیم دانش به واسطه ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Employees’ Perception of Knowledge Leadership on Knowledge Sharing with the Interface Role of Social Capital Dimensions (Case Study: Imam Khomeini Naval Academy, Noshahr)

نویسندگان [English]

  • Hamed mohammadishahroodi 1
  • Mohammad Hosein Nemati 2
  • fereshte sadeghi 3
  • leili tabakhian 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Economics and administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 management
3 MSc, Faculty of Economics and administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of employees’ perception of knowledge leadership on knowledge sharing with the interface role of social capital dimensions. Achieving the goals of the organization depends on the ability of employees to perform their assigned tasks and adapt to the environment. This research is applied in terms of purpose and in terms of research method, survey-correlation. The statistical population of the present research includes employees of Imam Khomeini Naval Academy. Based on community size, a sample of 170 people was selected through stratified random sampling through Cochran's formula. The data collection instument was a 30-question questionnaire with a Likert scale of 5 options from "completely disagree" to "fully agree". The face validity was confirmed by using the faculty members' opinion and the construct validity of the questionnaire was confirmed by using factor analysis and also the reliability of the questionnaire variables using was confirmed by using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using SPSS and Smart PLS software. After collecting data, the research hypotheses were tested based on structural equations. The results showed that the structural equations used in the research community have a strong theoretical model for predicting knowledge sharing through knowledge leadership and dimensions of social capital (social interactions, trust, creating a shared vision). The positive and significant impact of knowledge leadership on the sharing of knowledge was also confirmed by social capital dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Leadership
  • Social Capital
  • Knowledge sharing
ابیلی، خدایار و زارع خلیلی، مجتبی (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی، پژوهشنامه بیمه، 28(2)، 129-152.

دهقانی قهنویه، عادله و افشار، محمدمهدی (1395). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزنده فردی بر اشتراک‌گذاری دانش در فضای مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 8(2)، 88-71.

عسگری، ناصر و حیدری، حامد (1394). ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایت مشتری در بخش تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: سایت‌های تخفیف گروهی در ایران)، مدیریت فناوری اطلاعات، 7(3)، 655-674.

علی پور درویشی، زهرا (1393). ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و دوم و تحقیقات)، مدیریت فناوری اطلاعات، 6(1) 126-107.

قزل ایاغ، محمد؛ مخملی، عبداله و مخملی، هادی (1395). سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات ب تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی با رویکرد تئوری مجموعه های راف، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(2)، 273-251.

کریمی، میلاد؛ خنیفر، حسین و طاهری نژاد، فائزه (1394). طراحی مدل مفهومی مولفه های سرمایه اجتماعی از منظر نظام اسلامی، مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(4)، 630-605.

کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل و اعظمیان بیدگلی، اعظم (1395). تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، دوره(1)، 87-9.

کوهی نصرآبادی، محسن، حمامی، عطیه و عبیدی، نسرین (1395). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(3)، 389-369.

نوروزی، حسین؛ موحدی فر، عرفان و احمدیه چلانسفلی، ابراهیم (1395). تاثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز برای تغییر: مطالعه نقش میانجی تسهیم دانش، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(2)، 434-415.

الوانی، سید مهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمد مهدی (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(5)، 35-70.

یزدانی، حمیدرضا؛ حمیدی زاده، علی و کاملی، علیرضا (1394). بررسی تاثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت)، مدیریت فناوری اطلاعات، 7(1)، 216-199.

فراپائولو، کارل (1388). مدیریت دانش در سازمان ها، انتشارات چاپار.

Baker, W. E. & Sinkula, J. M. (1999). “The synergetic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance”. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-42

Balkundi, P. & Kilduff, M. (2006). The ties that lead: A social network approach to leadership. The Leadership Quarterly, 17(4), 419–439.

Bartsch, V. Ebers, M. & Maurer, I. (2013). Learning in project-based organizations: The role of project teams’ social capital for overcoming barriers to learning. International Journal of Project Management, 31(2), 239–251.

Bock, G. W. Zmud, R. W. Kim, Y. G. & Lee, J. N. (2005). Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.

Chiu, C. M. Hsu, M. H. & Wang, E. T. G. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems, 42(3), 1872–1888.

Chow, W.S. and Chan, L.S. (2008), “Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing”, Information & Management, 45(7), 458-465.

DeTienne, K. B. Dyer, G. Hoopes, C. & Harris, S. (2004). Toward a model of effective knowledge management and directions for future research: Culture, leadership, and CKOs. Journal of Leadership & Organizational Studies, 10, 26–43.

Donate, J, M. & Jesus D. (2014). Sánchez de Pablo. The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation, Journal of Business Research, 68(2), 360 –370, 2014.

Evans, N. & McKinley, M. (2011). Ethical paradoxes in knowledge management, Vie & sciences de l'entreprise 2/2011 (N° 188), p. 57-71 URL: www.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2011-2-page-57.htm.DOI:10.3917/vse.188.0057.

Huvila, I. (2014). Towards information leadership, Aslib Journal of Information Management, 66, 663-677.

Kleinsmann, M. Buijs, J. & Valkenburg, R. (2010). Understanding the complexity of knowledge integration in collaborative new product development teams: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 27(1–2), 20–32.

Lang, J. C. (2004). Social context and social capital as enablers of knowledge integration. Journal of Knowledge Management, 8(3), 89–105.

Li, J. J. Poppo, L. & Zhou, K. Z. (2010). Relational mechanisms, formal contracts, and local knowledge acquisition by international subsidiaries. Strategic Management Journal, 31(4), 349–370.

Li, L. (2005). The effects of trust and shared vision on inward knowledge transfer in subsidiaries’ intra- and inter-organizational relationships. International Business Review, 14(1), 77–95.

Ling, H. Hong, D. & Zhang, C. (2011). Research on tacit knowledge integration: A synthesis of social ties and TMS. Knowledge Management Research & Practice, 9(3), 256–262.

Maak, T. (2007). Responsible leadership, stakeholder engagement, and the emergence of social capital. Journal of Business Ethics, 74(4), 329–343.

Mabey, C. Kulich. C. & Lorenzi-Cioldi. F. (2012). Knowledge leadership in global scientific research, The International Journal of Human Resource Management, 23(12), 2450-2467.

McCallum, S. & O’Connell, D. (2009). Social capital and leadership development: Building stronger leadership through enhanced relational skills. Leadership & Organization Development Journal, 30(2), 152–166.

Monaghi, T. (2015). The Relationship between knowledge management and social Capital in Developing countries, Journal of Scientific Research and Development, 2(6), 238-244.

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242–266.

Nguyen, H. N. & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices: An empirical investigation. Journal of Management Development, 30(2), 206–221.

Robert, L. P. Jr. Dennis, A. R. & Ahuja, M. K. (2008). Social capital and knowledge integration in digitally enabled teams. Information Systems Research, 19(3), 314–334.

Roussel, C. S. & Deltour, F. (2012). Beyond cross-functional teams: Knowledge integration during organizational projects and the role of social capital. Knowledge Management Research & Practice, 10(2), 128–140.

Shan, P. Song, M. & Ju, X. (2016). Entrepreneurial orientation and performance: Is innovation speed a missing link? Journal of Business Research, 69(2), 683-690.

Singh, S. K. (2008). Role of leadership in knowledge management: A study. Journal of Knowledge Management, 12(4), 3–15.

Styhre, A. (2008). The role of social capital in knowledge sharing, Construction management and economics, 26(9), 941-951.

Timberlake, S. (2005), “Social capital and gender in workplace”, Journal of Management Development, 24(1), 34-44.

Wang, Z. Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with Applications, 39, 8908-8899.

Wasko, M. M. & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, MIS Quarterly, 29(1), 35–57.

Zhang, L. & Cheng, J. (2015). Effect of Knowledge Leadership on Knowledge Sharing in Engineering Project Design Teams: The Role of Social Capital, Project Management Journal, 46(5), 124-111.