اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر جرأت‌ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف در پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جرأتورزی و مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه درسال تحصیلی 95-94 که مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-  پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در انتخاب نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است . به طوری که از تعداد 220 نفر از دانشجویان این دانشگاه که به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی در آزمونهای جراتورزی و مسئولیت پذیری شرکت داشتند،تعداد 30 نفر از آنان که در این آزمونها نمرات کمتری را دریافت نمودند به گونهای بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که 15 نفراز آنان در گروه کنترل و 15 نفر دیگردر گروه آزمایش به طور تصادفی قرارگرفتند.درگروه آزمایشی که متشکل از 15 نفر بودند در 8 جلسه آموزش مهارت های زندگی شرکت نمودند. اما برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله آموزشی صورت نگرفت .در پایان دوره آموزشی هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) نشان داد که آموزش مهارت زندگی به طور معنی داری بر میزان جراتورزی  α=.01) F=250.026 , (و مسئولیت پذیری دانشجویان(F= 79.82 , α=.01) موثر بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Life Skills on Dare and Accountability of Imam Khomeini Naval Academy’s Cadets

نویسندگان [English]

  • r naderibeni 1
  • H Lotfi 2
1 psychic operation,marine,Imam khomeini Naval Academy, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of teaching life skills on dare and accountability of Imam Khomeini naval academy’s cadets. The statistical population of this study included all students of this university during the academic year 1995-94. This research is a pre-test and post-test design with control group. In the sample selection, a randomized cluster sampling method has been used. So, out of 220 students who participated in the dare and accountability tests as a sample of the company, 30 of them who received less scores in these tests were as a statistical sample. 15 of them were randomly assigned in the control group and 15 in the experimental group. The participants of the experimental group participated in 8 sessions of life skills training. However, no educational intervention was conducted for the control group. At the end, both groups were re-evaluated and the results of multivariate covariance analysis (MANCO) showed that life skills training had a significant effect on the level of dare α = .01 (F = 250.026) and student accountability (F = 79.82, α = .01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • dare
  • accountability
 

بابانژاد­واجارگاه، ش.(1391). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان مسئولیت‌پذیری و پرخاشگری دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

برک، لورا، ای. ( 1386 )، روان‌شناسی رشد از نوجوانان تا پایان زندگی. جلد دوم.ترجمه یحیی سید محمدی. تهران:انتشارات ارسباران.

 

پروچاسکا، جیم؛ نورکراس، جان. (2004). نظریه‌های روان­درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی ، 1385. تهران: رشد، 174-178.

جهانی­ملکی، ح. (1389). رابطه بین سطوح اگاهی از مهارت های  زندگی با باورهای خودکارآمدی دانشجویان شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 22، 65-41.

جناآبادی، ع؛ ناستی زایی، ز. (1389). مقایسه پرخاشگری، اضطراب، افسردگی نوجوانان دبیرستانی 14-19 ساله شهر سروان، پژوهش در نظام­های آموزشی، 5، 23-9.

حسین­خانزاده، ع؛رشیدی، ن؛یگانه، ی؛ زارعی­منش، ق وقنبری، ن. (1391). تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری و جرأت­مندی دانشجویان تازه وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(7)، 56-78.  

خوش پوش ، م. (1389). بررسی اثر بخشی مهارت زندگی بر میزان خلاقیت دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رودسر.

رشیدزاده، ف. (1387). منش و رفتار فرماندهی، جلد سوم، تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).

سروفرد، ا، دانش­پور، م. (1388). رابطه راهبردهای فراشناختی با پرخاشگری و شیوه­های مقابله با استرس دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر شیراز. مجله اندیشه و رفتار، 14، 58-39.

شجاعی، ص. (1389). تاثیر آموزش مهارت­های زندگی بر سازگاری اجتماعی، ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره دبیرستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن.

طارمیان، ف. ( 1378)، مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری ، مجله ژرفای تربیت ، 1(4).

غیاش، ا. (1385). اثر بخشی آموزش مدیریت خشم و استرس ادراک شده بر میزان کیفیت زندگی دانشجویان معلول، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

کوشکی، م و امامی، ص. (1388). آموزش مهارت­های زندگی بر تغییر نگرش و باورها ،. رفتارهای مددجویان کانون اصلاح و تربیت لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

فتی،ل. (1385).آموزشمهارتهایزندگی. تهران: نشردانژه

محمدی­چمرانی، ی. (1388). اثربخشی درسی مهارت زندگی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان تیز هوش و عادی مدارس اردبیل، پایان نامه کارشناسی آزاد واحد اپهر.

مختاری­دوست، م. (1389). بررسی و مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بو علی سینا در زمینه مهارت های زندگی، مجله روانشناسی، 54.، 181-161.

موسوی، ع. (1377). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت وسلامت روانی در مربیان تربیتی مرد شهر اهواز،  پایان نامه کارشناسی ارشد، در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اهواز.

میر صالح، ی.ر؛ ابوترابی، پ،؛ ابراهیمی، ص. (1391). تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود در افزایش جراتورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران، دوفصلنامه علمی پژوهش دانشگاه شاهد ،7(5)، 81-89.

مهرابی زاده ،م؛ حقیقی موسوی، م ؛بشلیده، ک. (1385). بررسی تاثیر آموزش مهارت­های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه ، فصلنامه علوم تربیتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1)،61-78.

میدم، م؛ رسامیان، ن؛ آراساه، م؛ شمس­علیزاده، ن.(1373).  بررسی و تأثیر آموزش واحدی مهارت های زندگی بر میزان آگاهی و نگرش وارتقای توانمندی­های روانی اجتماعی دانشجویان جدیدا لورود، مجله مرکز مطالعات و توسعه در آموزش پرورش ، 5 (3)، ص 7، 54-45.

ناصری، ح. (1388). راهنمای برنامه آموزش مهارتهای زندگی،تهران، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

هاشمی، ه. (1389). آموزش مهارت زندگی،  روزنامه ایران، 23.

Butler, R. (2007). Deperessive disorder. American Family Physician, 65(7),138-169.

Gambrill, E. & Richey, C. (1975) An inventory for use in assessment and research. Behavor assertion, 6(5), 550-561.

Ghiash A. (1994). Study of theeffects of angercontrolling training and stress of thinking onthe quality of life of some disable in Save, Thesis of M.A Allame Tabatabaei University.

Wallston, K. A., Wallston, B.S. &  Devellis, R. (2001). Development of the multidimensional healthlocus of control scales. Health Educmonoger, 6(2), 70-160.