نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کامپیوتر دانشگاه حضرت آیت ا... آملی

2 کارشناس مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 دانشجوی دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف از پ‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش کیفیت تدریس در دانشگاه علوم دریایی(ره) است. برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق حدودا 150 نفر از اساتید و مدیران دانشگاه علوم دریایی است و  بر اساس جدول مورگان و فرمول نمونه گیری کوکران با روش تصادفی ساده تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق رابطه شاخص های دانش پایین IT اساتید و مدیران، عدم استفاده از سیستم­های رایانه­های، هزینه بالای پیاده سازی سیستم های به روز و عدم مهارت رایانه­ای کافی اساتید و مدیران به عنوان عوامل فناوری اطلاعات با کیفیت تدریس به صورت فرضیات مستقل  با استفاده از نرم افرار AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش پایین IT مدیران و اساتید، عدم استفاده از سیستم های رایانه های و عدم مهارت رایانه­ای کافی اساتید و فرماندهان با کیفیت تدریس رابطه معناداری دارد ولیکن هزینه بالای پیاده سازی سیستم های به روز با کیفیت تدریس رابطه معناداری ندارد. در رتبه بندی شاخص‌های استفاده از فناوری اطلاعات با استفاده از آزمون فریدمن، دانش پایین IT مدیران و اساتید رتبه 1، عدم مهارت رایانه­ای کافی اساتید و فرماندهان رتبه2، عدم استفاده از سیستم­های رایانه­های رتبه3 و هزینه بالای پیاده سازی سیستم های به روز رتبه آخر را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role Of Computers In Marine Science Educations

نویسندگان [English]

  • A gharasufloo 1
  • S Abcher 2
  • ali alimohammadpour 3

چکیده [English]

Today, in the 21st century, paying serious attention to the important issue of education is a key goal of the government. Especially increasing the quantity of students due to lack of facilities and resources, put the quality of the education programs on first priority. The main goal of this research is to investigate the relationship between managers and professors familiarity with IT and facilities available and its impact on education at Imam Khomeini UniversityofMarine Sciences in Nowshahr. The method used in this research was descriptive and correlational method. The statistical population included 40 managers and professors at university and 50 students and that among them 80 subjects were selected based on Krejcie and Morgan table with stratified random sampling method. Data analysis using descriptive and inferential statistics (Pearson correlation) was implemented through SPSS software. The results show that there is a significant relationship between the amount of familiarity of professors and managers and students with IT and facilities available and its impact on education. During qualifying the university affairs in educational dimensions we should pay more attention to reconstruct the pattern of relationships within universities and the necessary training to empowerment of students. In the second part we should pay special attention to computer facilities to facilitate the training affairs that using an appropriate qualifying model be able to train capable, independent, self-leaders, scholars and religious students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Educational motivation
  • education
  • Educational development

حاجی تبار فیروز جایی، محسن و مهدوی نسب، یوسف. آموزش ترغیبی(چیستی و ابزار سنجش آن).مجموعه مقالات همایش آموزش دانشگاه شهید رجایی،1390.

سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی، تهران:دوران،1388.

نامور، یوسف و  نوری، پوران، نقش تکنولوژی وفناوری اطلاعات درآموزش،جامعه، مدیریت وعملکرد افراد،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران،1395.

تقی پور، نگین و  اکبری، رضا و احمد رضا عزیزی و غفاری،مرضیه، بررسی نقش مزایا و موانع فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیفیت آموزشی آموزشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی،کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، پاییز 1395.

سعیدی، سعید و وحدانی، عابد و کسلخه، عبدالحافظ و مکتوبی، عبداللطیف،بررسی و نقش پژوهش و فناوری در ارتقاء کیفیت وضعیت آموزشی، تابستان 1395.

شهاب نصیری نیا و بشیر حسین زاده، رابطه ی استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات با انگیزش تحصیلی وپیشرفت تحصیلی؛ با تأکید بر نقش آموزش، پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری، بهار 1395.

 ملکی، معصومه و ملاحسنی، حسین، بررسی نقش فناوری های نوین در بهره وری منابع انسانی در آموزش و پرورش،دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه،1395.

حسین زاده، بشیر و نصیری نیا،شهاب ،رابطهی استفاده دانش آموزان از فناوری اطلاعات با پیشرفت تحصیلی؛ با تاکید بر نقش آموزش،دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، 1395.

مهرآفاق سراوانی و  خدری، حسین و  خدری، علی ، نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه درسی آموزش وپرورش،دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، 1395.

کیخسروی، رمضانعلی  و  کیذوری، امیرحسین ، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت فرایند آموزش، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1394.

 مختاری ، عفت و  علوی لنگرودی، سیدکاظم و   نصرتی ناهوک، ام سلمه ، نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی،  عفت مختاری، 1394.

  حمیدی، نرجس و میرطاوسی، سیدحمیدرضا ، نقش فناوری اطلاعات بر ارتقاء کیفی خدمات آموزشی نظام آموزش و پرورش براساس الگوی مالکوم بالدریج، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، 1395.

Washington,DC:U.S.Department of Education,National Center for Education Statistics15-2003

Parsad B, Jones J..Internet Access in U.S. Public Schools and Classrooms: 2003-1994.NCES 2005

Washington,DC: Department of Education,National Center for Education Statistics.

Ringstaff C,Kelly L,.The Learning Return on Our Educational Technology Investment.San Francisco:WestED2002.

Science and Engineering Indicators Arlington,VA(NSB. 1-6)(February (2006)

Angrist j,Lavy V.(2002).New evidence on classroom computers and pupil learning.The Economic Journal 112(October).

Becker Hj.(1994).How exemplary computer-using teachers differ from other teachers;Implications for realizing the potential of computers in schools.journal of Research on computing in Education26-: 291-320

Donnelly MB,Dove T,Tiffany-Morales J.(2002).Technology-Related Professional Development in

the Context of Educational Reform:A Literature Review.Arligton, VA:SRI International

Hedges LV,Konstantopoulos S, Thoreson A.(2003). NAEP Validity Studies;Computer Use and Its Relation to Academic Achievement in Mathematics,Reading,and Writing.NCES (2003)