نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

چکیده

رسالت اصلی دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، تربیت منابع انسانی متخصص و متعهد و ترویج و توسعه دانش جهت توسعه سازمانی آجا است. بی‌تردید، اساتید دانشگاهی با ویژگی‌های خاص خود از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تحقق این رسالت برخوردار هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی شایستگی‌های مدرسی دانشگاه‌های افسری آجا می‌‌پردازد. این مطالعه از نظر هدف، اکتشافی از نوع پیمایشی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی می‌باشد. شاخص‌های شایستگی‌ها از طریق مطالعه مبانی نظری، پیشینه تجربی و انجام برخی مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان استخراج شدند و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، الگوی شایستگی‌های مدرسی ارائه شد. داده‌های تحقیق در مرحله احصای شاخص‌ها از کتب و مقالات و تعداد 10 نفر از خبرگان موضوعی و در مرحله الگوسازی از تعداد 335 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا جمع‌آوری گردید و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته پس از تایید پایایی و روایی بین آنان توزیع گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پنج عامل دانش‌پژوهی، عامل رفتاری، عامل فنی، عامل ارتباطی و عامل شخصی (به‌ترتیب اهمیت) در حدود 73 درصد از واریانس شایستگی‌های مدرسی اساتید دانشگاه‌های افسری آجا را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teacher Competencies Pattern in Officer Universities of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • M kheirandish 1
  • Mohsen Zeraati 2
  • R Karimi Taher 3

1 Faculty of Management, Shahid Sattari Air university, Tehran, Iran.

2 . Faculty Member of the University, Ph.D student in higher education management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Faculty Member of the University, Ph.D. Student of Public Administration, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main mission of the army universities of the Islamic Republic of Iran is to provide specialized human resources and to promote and develop knowledge for organizational development. Undoubtedly, university professors with their specific characteristics are of great importance in fulfilling this mission. Accordingly, the present study examines the merits of the army universities of the Islamic Republic of Iran. This study is an exploratory type survey in terms of purpose, practical in terms of its type of use and cross-sectional in terms of its time horizons. Characteristics of competencies were extracted through the study of theoretical foundations, empirical background and some exploratory interviews with experts. Through exploratory factor analysis, a model of competency was presented. The research data were collected from the books and articles and 10 subject matter experts and at the modeling stage from 335 undergraduate students of army universities. A researcher-made questionnaire was distributed after confirmation of reliability and validity. The results of exploratory factor analysis revealed that five factors of student science, behavioral factor, technical factor, communication factor and personal factor (respectively importance) explained about 73% of the variance of the academic qualifications of faculty members of army universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Competencies
  • Officer Universities
  • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)

بازرگان، عباس(1390). «روش مناسب ارزیابی داخلی برای بهبود مستمر کیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی». مجله فرهنگ و علوم روانشناسی، جلد 5 ویرایش 2. ص26

حاجی آقاجانی، صادق؛(1389). «بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدرسان و دانشجویان در خصوص شاخص‌های یک استاد خوب»؛ فصلنامه طب و تزکیه شماره 41 صص47-51 .

خرازی، کمال(1389).« کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت»، انتشارات سمت، 1385.

فاطمی، نگین(1384). «بررسی ویژگی‌های استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان،دانشکده روانشناسی دانشگاه، تهران»: پایان نامه کارشناسی ارشد.

قربانی، رضا؛ آقاجانی، صادق، حیدری‌فرد، محمد (1391). «بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری و پزشکی دانشگاه سمنان در خصوص ویژگی‌های یک استاد خوب» مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان شماره 12، ص. 23-34 .

معروفی، احمد؛ مهرمحمدی، محمود و کیامنش؛ محمود (1390). «ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی بررسی برخی از دیدگاه‌های»؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی، جلد 2، ص .81-112 .

مظلومی، سهراب، اهرم پوش، محمدمهدی و کلانتری، محمود (1389). «بررسی ویژگی‌های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد»؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره7ص11.

شعبانی، حمید(1384). «مهارت‌های آموزشی و فرهنگی (روش‌ها و فنون تدریس)»؛ ویرایش 7، تهران، انتشارات سازمان سمت.

صباغیان، زهرا (1390). «سمینار بررسی چگونگی بهبود کیفیت در آموزش عالی»، ویرایش3، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

وهابی، احمد؛ سعدی، محمد؛ شهسواری، سعید؛ خادم، محمدمهدی؛ ویسی، علی و پولادی، احد (1384). «ویژگی‌های یک معلم خوب از نقطه نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان»؛ توسعه در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ج. 2،ص 175_178

وکیلی، محمدمهدی، نوریان، علی و موسوی‌نسب، مجتبی (1391). «بررسی خصوصیات معلم خوب از نگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی»؛ فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان، شماره 1، ص 17_28 .

Asikhia,O. A. (2010); ''Students And Teachers'  Perception Of The Causes Of Poor Acadenic Performance In Ogun State Secondary Schools [Nigeria]: Implications For Counseling For National Development; European Journal Of Social Sclenes, Vol.13.Issu.2, Pp.29-242

Bartlett J. E,. Koterlik, J W.And Higgins, Ch,  C, (2008); Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size In Survey Research : Information Technology , Learning, And Performance Journal, Vol 19 Iss I Pp. 43-50

Bennett ,P.N., Iverson, M.J .,Rohs,F. R., Langone .C, A. And Dwards, M.C.(2014);  Job Satisfaction Of Agriculture Teachers In Georgia And Selected Variables Indicating Their Risk Of Leaving The Teaching Profession ; Paper Presented At The Southern Agricultural Education Research Conference , Orlando Pp .555-567

Boyd, D., Goldhaber, D Lankford H And Wyckoff , J (2007) ; The Effect Of Certification And Preparation On Teacher Quality''; Future Child  Vol. 17, Pp.45-68

Gillespie, M . (2013) Student-Teacher  Connection: A Place Of Possibility''; Journal Of Advance Nurse, Vol .52, Iss 2 .Pp. 211-219

Glaver, J E And Brouning .R . H (1996) ; Educational Psychology (Principlesand Its Visage); Translator:  Kharrazi, A , N ,. 2nd Edition Tehran: University Pf Tehran Press.

Jahan F Sadaf S Kalia S Khan A And Hama, H B (2011); Attributes Of An Effective Clinical Teacher: A Survey Of Students And Teachers Perceptions Journal Of College Of Physicians And Surgeons Pakistan, Vol. 18 ,Pp,357-361

Lockaby J And Vaughn P (2009); Teaching Values In Agricultral Education ; Journal Of Agricultural Education .Vol.40 .Iss 1.Pp .74-81

Maat ,S ,M And Zakaria, E (2010); The Learning Environment, Teachers Factor And Students Attitude Towards Mathematics Amongst Engineering Technology Students''; International Journal Of Academic Research Vol.2 Iss 2 Pp .16-20

 Melinda, B (2010) ; ''Empowering Effective Teaching ; Readiness For Reform ''; Brief Issue, Available At: Http://Www. Gatesfoundation. Org/ United- States/ Pages/Empowering – Effective-Teachers- Readiness .Aspx

Miller, W.W ., Kahler ,A ,A And Rheault K (1989) : ''Profile Of The Effective Vocational Agriculture Teacher;'' Journal Of Agricultural Education , Vol. 30. Iss 2 ,Pp . 33-40.

Richard, T. Walls, A H, Nardi, A.M ,Von, M. And Hoffman. N(2008), The Characteristics Of Effective And Ineffective Teachers,  Teacher Education Quorerly,Vol 13,Lss,4 Pp 56-79  

Richardson, A. G. And Arundell , A.(2006), Characteristics As Perceived By Pupils And Teacher: A Caribbean Case Study, Eric Document Reproduction, Service, No. Ed311013,

Roberts  , G.  And  Dye R,  J. (2009) Characteristics Of Effective ,Agricultural Teacher , Journol Of Agricultural Education , Vol . 45, Ss.4 Pp.23-34.

Sutkin, G., Wagner, E., Harris, I. And Schiffer , R. (2008); "What Makes A Good Clinical Teacher In Medicine? A Review Of The Literature"; Journal Of Academic Medicine, Vol. 83, Pp. 452_466.

Suydam, M. (2007); "Teaching Effectiveness"; Arithmetic Teacher, Vol. 31, Iss. 2,Pp. 30_35.

Young, M. (2006); "Characteristics Of High Potential And At_Risk Teachers"; Action In Teacher Education, Vol. 11, Iss. 4, Pp. 35_39