تأثیر آموزش ورزش‌های آبی- ساحلی برصنعت گردشگری شهرستان نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

گردشگری یکی از صنایع بزرگ در جهان است. گردشگری ورزشی از تلفیق ورزش و گردشگری به‌وجود می آید ، یکی از عواملی که بر توسعه گردشگری ورزشی کشور اثرگذار است منابع طبیعی آن کشور است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرآموزش ورزش‌های آبی- ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر است. اهداف فرعی آن بررسی عواملی مانند: مدیریت، تبلیغات و بازاریابی، امکانات و تأسیسات، زیرساخت‌ها در توسعه و جذب گردشگر ورزش‌های آبی- ساحلی از دیدگاه کارشناسان و گردشگران می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است، جامعه آماری آنرا کارشناسان و گردشگران آبی– ساحلی شهرستان نوشهر وحومه تشکیل داده که حدود1400نفر می‌باشند. نمونه آماری شامل، 50 نفر کارشناس و 250 نفر گردشگرآبی-ساحلی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن برابر 91% محاسبه شد. داده‌های آماری با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات و بازاریابی با ضریب کوواریانس 86% درصد مهمترین عامل تأثیر در توسعه و جذب گردشگر ورزش‌های آبی- ساحلی در شهرستان نوشهر است. مدیریت با ضریب کوواریانس 85% درصد، امکانات و تأسیسات با ضریب کوواریانس 71% درصد و زیرساخت‌ها با ضریب کوواریانس 59% درصد در اولویت‌های بعدی عوامل تاثیرگذار در ورزش‌های آبی- ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water sports training on coastal tourism in the city of Nowshahr

نویسنده [English]

  • M Sanaie
associate professor of sport management, Islamic Azad University Chalous Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of coastal-water sports on the tourism industry in Nowshahr. Its secondary goals are to examine factors such as: management, advertising and marketing, facilities and accommodations, and infrastrucyures in the development and attraction of coastal-water sports athletics from the point of view of experts and tourists. This research is descriptive. The statistical population of this study is the experts and tourists of the coastal-water sports in Noshahr and suburb which is about 1400 people. The statistical sample includes 50 experts and 250 coastal-water tourists. Measurement tool: A researcher-made questionnaire with a reliability of 91%. For statistical analysis, the data were analyzed using an analytical factor-confirmatory method. Results: Advertising and marketing with a coefficient of covariance of 86% is the most important factor in the development and attraction of coastal-water sports athletes in Nowshahr. Management with a coefficient of covariance of 85%, facilities and installations with a coefficient of covariance of 71% and infrastructure with a coefficient of covariance of 59% were the next priorities affecting the coastal-water sports on the tourism industry of Nowshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Facilities
  • Management
  • Tourism
  • water-coastal sports
اصفهانی، نوشین (1388). جهانگردی ورزشی، تهران، انتشارات عصر انتظار.
اصفهانی، نوشین؛ گودرزی، محمود؛ اسدی؛ حسن؛ سجادی، نصراله؛ اسمیت، استیفن (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 159-175.
خسرویزاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا؛ حقدادی، عابد. (1393). موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی. مطالعات -مدیریت ورزشی، شماره 23 ، صص207-222
زیتونلی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب؛ فراهانی، ابولفضل.(1392). شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان. پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 7، صص 71-83
سنایی، محمد (1387). وضعیت توریسم ورزشی در سواحل استان‌های مازندران و گیلان با چند کشور منتخب جهان، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
میرزایی، کالار؛ مدنی، سیدمهدی؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی‌نیا، فرهاد (1392). عوامل بازدارنده و سوق‌دهنده گردشگری ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 2)، صص 85-96.
نوبخت، فرزاد (1387). بررسی نقش مؤثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل، اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد (1389). وضعیت ورزش‌های آبی در استان‌های جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، راهکارهایی برای توسعه گردشگری ورزشی آبی، فصلنامه میراث و گردشگری، سال اول، شماره اول، صص 9-27.
هنرور، افشار؛ فرزان، فرزام؛ شریفیان، اسماعیل (1386). نقش گردشگری در توسعه ورزش مناطق ساحلی (با تأکید بر منطقه خلیج فارس)، مقالات برگزیده سومین همایش خلیج فارس، صص 101-138.
Bělka, Jan, Hůlka, Karel, Šafář, Michal, Weisser, Radim, & Chadimova, Julie. (2015). Beach Handball and Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreational Sportspeople—Pilot Study. Journal of Sports Science, 3, 165-170.
Eraqi, M (2007). IEgypt as a macro-tourist destination: tourism services quality and positioning. Int. j. Services and Operations Management, 3(3): 279-315.
Hall, J., OMahony, B., Vieceli, J (2010). An empirical model of attendance factors at
major sporting events, International Journal of Hospitality Management, 29 (2): 328-334.
Hamidi M, Chekaniazar M, Parvinzad M, Sobhani N, Sedghi A. (2016). Strategic Planning to Develop Sports Tourism of Maragheh with a Focus on Water-Based Sports Mainly Canoepolo. J. Civil Eng. Urban., 6 (1): 01-06.
Hussein, Mostafa Mahmoud. (2014). Sport tourism in Egypt Opportunities and Challenges. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(2), 53-64.
Kim, K., Bae, S., String, D (2007). The service scape in Golf courses: The effects of physical environment on the consumer internal response and behavior outcome,Sport Marketing Quarterly, 40.
Needham Mark, D., Szuste, Brian, W (2010). Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawai’I, Journal Homepage: www .Elsevier .com /locate / tourman. Tourism management,1-9.
QIN, M (2006). The discussion of experiential sports tourism as substitutable tourismforms, Tourism Institute of Beijing Union University, China.
Sekliuckiene, J., Langviniene, N (2009). Service perspectives in healtiness and sporttourismin Lithuania: case study spa, Journal Economics & Management, 14: 505-512.