شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا آموزش علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این مقاله شناسایی شرح وظایف روسای دانشکده های علوم انسانی در دانشگاه های دولتی است تا بر مبنای آن، الگویی برای ارزشیابی از عملکرد رئیس دانشکده ارائه شود. روش پژوهش توصیفی با رویکرد کیفی بوده و با استفاده از نظریه زمینه‌ای با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، تلاش شد تا شرح وظایف، مسئولیت ها، شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز در مسیر اداره امور دانشکده، به کمک نسخه 12 نرم افزارتحلیل داده های کیفی مکس کیودی ای، استخراج شود. بدین منظور کار تحلیل محتوا طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. تعداد 484 کد باز استخراج شده و پس از آن در قالب29 مولفه (کدهای محوری) و7 مقوله های اصلی( کدهای اختیاری) دسته بندی شدند. بر اساس الگوی ارائه شده، وظایف اصلی رئیس دانشکده عبارتند از رهبری، مدیریت اجرایی، ارتقای کیفیت، تغییر و روزآمدی، حمایت و پشتیبانی، تعامل، کسب و تقویت مهارت ها و توانمندی ها. اجزای شناسایی شده در این الگو می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الگوی ارزشیابی وظیفه مدار از عملکرد و اجرای خود ارزشیابی رئیس دانشکده مورد توجه قرار گرفته و استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Duties of Faculty Dean: a basis for task-oriented performance evaluation

نویسندگان [English]

  • N Karimi 1
  • S Rajaeipour 2
  • A Navehebrahim 3
1 department of educational administration, faculty of education & psychology, university of Isfahan
2 ,
3 department of educational administration, faulty of management, kharazmi university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify the responsibilities of the departments of humanities at state universities, on the basis of which a model for assessing the performance of the faculty director is presented. The research method is descriptive with a qualitative approach. Using the grounded theory with conducting library studies and reviewing existing documents, it was attempted to describe the duties, responsibilities, competencies and skills required in the managing of department affairs, with the help of the edition 12 Minecraft Qualitative Data Analysis Software. For this purpose, content analysis was performed in three stages: open, axial and selective coding. 484 extracted code were extracted and then classified in 29 components (axial codes) and 7 main categories (optional codes). Based on the proposed model, the main tasks of the head of the faculty are leadership, executive management, quality improvement, change and updating, support and care, interaction, acquisition and strengthening of skills and abilities. The components identified in this model can be considered as the basis for compilation of the task-oriented evaluation pattern of performance and self-appraisal of the head of the faculty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dean
  • Task-oriented performance evaluation
  • grounded theory
احمدنظری، س.ا.، طبائیان، س.ا. (1383). رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور از دید خود و اعضای هیات علمی، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، (1)4، 123-136

اکبرپور شیرازی، م.، جاودانی، ح.، حاتمی، د.، حمزه لویی، ا.، داوری، ا.،  نوروز زاد، ر.، خدابخش، ا.(1387). تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، چاپ اول، تهران

چم آسمانی، م.، صباغیان، ز.، صالح صدیق پور، ب. (1389). رهبری تراز پنج در میان روسای دانشکده های جامع، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،(3)5، 57-77

دزنوخی، م. (1381). بررسی دانشگاه و آموزش عالی در ایران ( باتکیه بر دوران حکومت رضاشاه پهلوی)، تاریخ پژوهی، 12و13،159-124

عباس زاده، م.، حسین پور، ا. (1390). کاربرد تثلیث در پژوهش های کیفی( با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه ای، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی(حوزه و دانشگاه)،(17)67، 147-166

مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(1390)، آیین نامه  مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری، مصوبه شماره 684، سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی: ms.farhangoelm.ir

وب سایت رسمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، شرح وظایف رئیس دانشکده، تاریخ مشاهده24:/09/1393 :http://www.srttu.edu/architecture_urbanDesign/page.aspx?p=1

وب سایت رسمی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،  ساختار سازمانی و شرح و ظایف پیشنهادی، تاریخ مشاهده : 24/09/1393 : http://www.sbu.ac.ir/Cols/SPORT/Pages/default.aspx

وب سایت رسمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، ساختار سازمانی و شرح وظایف پیشنهادی، تاریخ مشاهده : 24/09/1393 : http://www.sbu.ac.ir/Cols/archurb/Pages/default.aspx

وب سایت رسمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی ، شرح وظایف مدیران دانشکده و اعضای هیات علمی، تاریخ مشاهده 24/09/1393 : http://www.iust.ac.ir/find.php?item=30.6321.7495.fa

Arkansas state university faculty Handbook (2006). Viewd at Dec, 2011

Da Motta, M.V., Bolan, V., (2008). Academic and managerial skill of academic deans: A self- Assessment perspective, Tertiary Education and Management, (14)4,303-316

Bedian, A.G.  (2002). the dean’s Disease: how the darkerside of power manifests itself in the office of dean, Academy of Management Learninig and Education, 1(2), 164-173

Behling, L.L., (2014). The resource handbook for academic deans, 3rd edition, ISBN: 978-1-118-72042-4, Jossey-Bass, (1)2, 3-7

Buller, J.L.  (2007). The Essential Academic Dean or Provost: a practical guide to college leadership, ISBN: 979-047018-860, By John Wiley& Sons

Del Favero, M.  (2006). Disciplinary Variation in perception for the academic dean role, Higher Education Research & Development, (25), 277-292

Difronzo, N.C. (2002). The Academic Dean, Retrived from www.newfoundations.com/org therory/Difronzo72lb.html

Ed427627 (1998). The academic administrator and law: what every dean and department chair needs to know. Eric development team, www.eric.ed.gov

Glotzbach, P.A. (2014). A president’s perspective on serving as a dean, The Resource Handbook for Academic Deans, 3rd edition, ISBN: 978-1-118-72042-4, Jossey-Bass, pp 9-18

Gmelch, W.H. (2000). The new dean: taking charge and learning job, Eric.ed.gov/?id=ED439106, Presented at the annual meeting of the American association of college for teacher education, 52nd, Chicago, feburary 26-29

Gmelch, W.H., Wolverton, M., M.L., Wolverton, Sarros, J.C.(1999). THE ACADEMIC DEAN: An Imperiled Species Searching for Balance, Research in Higher Education, (40)6,717–740

Martin, J.L. (1993). Academic dean: an analysis of effective academic leadership at research universities, ED362079.pdf, paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association (Atlanta, April 1993)

Ngo, J., De Boer, H., Enders, J. (2014). The way dean runs their faculties in Indonesian universities, Tertiary Education and Management, (20)1, 1-13, http://dx.doi.org/a0.1080/13583883.2013.848924

Rosser, V.J., Johnsrud, L.K., Hech, R.H. (2003).Academic dean adnd directors: assessing their effectiveness from individual and institutional perspectives. The Journal of Higher Education, (74)1,1-25

Roy, Maec, M.(2014). Preparing for a successful career in academic leadership understanding your role, The Resource Handbook for Academic Deans, 3rd edition, ISBN: 978-1-118-72042-4, Jossey-Bass, PP3-7

Scholkmann, A. (2011). Deans in german universities: goal acceptance and task characteristics, Tertiary Education and Management,(17)4, 337-353

Scholz, C, Stein, V. (2014). The dean in the university of the future, Rainer Hampp Verlag, www.Hampp-verlag.de, ISBN978-3-86618-988, pp13-17

Seal, O., Cross, M. (2015). Leading and managing in complexity: the case of South African deans, Studies in Higher Educaion, http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2014.988705

Sensing, T., (2003). The role of the academic dean,www.acu.edu/sponsord/.../sensing.451.pdf( Abilene Christian university)

Wepner, S.B., Henk, W.A., Johnson, V.C., Lovell, S. (2014). The importance of academicdean’s interpersolnal/ negotiation skills as leaders, Perspectives: Policy and Ppractice in Higher Education, (18)4,124-130

Wild, L.L., (2002). Work- related stress factors affecting the Iowa state university, a dissertation submits to the graduate faculty in partial number of the requirements for the degree of doctor of philosophy