اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

3 دکتری فرماندهی عملیات مشترک و مرکب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی جهت ارتقای تعهد سازمانی در سازمان­های آموزش علوم دریایی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان سازمان­های آموزشی دریایی به تعداد 1872 نفر می‌باشد. که با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه­ای 350 نفر به عنوان نمونه گزینش شده­اند. ابزار تحقیق با بهره­گیری از پرسشنامه­های موجود و مبانی نظری، بازنگری تدوین شد. با اجرای آن در نمونه­های اولیه سؤالاتی که همبستگی پایینی داشتند حذف گردیدند. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرانباخ 86/0 برآورد گردید. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه پس از برآورد کفایت نمونه برداری (kmo) و آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی بر پایه روش تحلیل مؤلفه­های اصلی انجام گرفت که نتایج نشان داد که تعداد 4 عامل روی هم 89/0 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. در مرحله نهایی با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی ساختار ساده عامل ها بدست آمد و عامل ها تحت عناوین احساس های مثبت فردی نسبت به شغل و سازمان، توجه مؤثر مدیریت بر فرد سازمانی، توجه مؤثر مدیریت بر موفقیت شغلی افراد و برانگیزنده بودن شغل نامگذاری گردید. با توجه به این 4 عامل مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی، مدل مفهومی آن طراحی گردید و سپس ابزار مناسب تشخیص سطح تعهد سازمانی با توجه به مؤلفه های اصلی و نرم یابی ابزار تشخیص سطح تعهد سازمان­ ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Organizational Commitment Patterns, Educational Organizations of Marine Sciences

نویسندگان [English]

  • j solimanpour 1
  • A motallebi 2
  • M Rashidi 3
1 department of Education sciences ,Branch of Islamic Azad University , Iran
2 مدیر تحصیلات تکمیلی
3 .
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model for promoting organizational commitment in marine science education organizations. The research method is descriptive of survey type. The statistical population of this study is the total number of 1872 staff members of marine educational organizations. They were selected by random sampling method of 350 people. The research tool was developed using existing questionnaires and theoretical foundations. By implementing it in the initial samples, the questions that had a low correlation were deleted. The validity of the test was estimated to be 0.86 using the Cronbach Alpha. To assess the validity of the questionnaire, after evaluating the adequacy of the sampling (kmo) and the Bartlett sprite test, factor analysis was carried out based on the main components analysis method. The results showed that the four factors totally explained 89.9% of the total variance of the variables. In the final stage, using the Varimax rotation, the factor matrix was obtained by the simple structure of the factors and the factors named: positive personal feelings toward the job and organization, the management's effective attention to the individual, the management's effective attention to the job success of the individuals and the encouragement of the job. Considering these four factors affecting the promotion of organizational commitment, its conceptual model was designed and then an appropriate tool for identifying the level of organizational commitment with respect to the main components and the software component of the tool for determining the level of commitment of the organization was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Educational Organization
  • Enhancing Pattern
  • Organizational Commitment
اله دادی، اسماعیل. (1389).  تعهد سازمانی. نشریه مدیریت(انجمن مدیریت ایران). شماره 77-78.

اسماعیلی، کوروش. (1389). تعهد سازمانی. نشریه تدبیر، شماره 112.

افخمی، مهدی، فرحی، رضا.(1390). فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی، طراحی و تبیین مدل در پژوهشگاه صنعت نفت، مجله علوم مدیریت ایران، شماره24، ص 24-1.

امیری اردکانی، محمد. (1390). تعیین کننده های موفقیت تحصیلی، شغل و تعهد سازمان.. پایان نامه کارسناسی ارشد. رشته ترویج و آموزش کشاورزی، شیراز. دانشکده کشاورزی.

امیرتاش، علی محمد، مظفری، امیراحمد.(1390). مقایسه سنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دردانشگاه آزاد اسلامی ایران، مجله فراسوی مدیریت، شماره17، ص 130-111.

حسنی، داریوش. (1391). بررسی رابطه بین خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی در بین دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد.

شکرزاده، صادق. (1381). تعهد در سازمان های آموزشی. فصلنامه علمی، اجتماعی مدیزریت در آموزش و پرورش. سال هشتم، شماره 32. (زمستان).

قلی پور، رحمت الله، صمدی میارکلایی، حسین و صمدی میارکلایی، حمزه.(1394). مدل سازی ساختاری ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی، فصلنامه پژوهش­های روان شناختی در مدیریت دانشگاه حضرت معصومه، شماره1، ص 189-159.

Baron, R.A.& Greenberg M.S. (1993). Behavior in Organization Third Edition  Prentice Hall. PP:147,178-0180.

Bateman, T.S,& Strasser,S.(1984). Alongitudinal Analisys  Of  The Antesedents of Organizational  Commitment. Academy of  Management  Journal, Vol.17, Nol,P:95.

Cohen.A.(1992). Antecedents of  Organizational  Commitment. Journal Of  Organizational  Behavior,Vol.13,No.6.PP:534-542.

Oreilly&Chatman Jennifer.(1989). Organizational  Commitment  and Psychological Attachment:The Effects  Of Compliance. Identification and Internalization  of  Personal Behavior, Vol,71,No.3,PP:492-493.

Nehrir B, Ebadi A, To Fighi SH, Karimi zarchi A, Honarvar H.(2010).Relationship of job satisfaction and organizational commitmemt in hospital nurses military med j, 23-26.

Streets, R.M; & Porter, L.W.(1983).Motivation and Work  Behavior. MC Graw-Hill,Book  Co,PP:290,329-330.