نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 استادیار گروه مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 کارشناس ارشد مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

هوش هیجانی نقش تعیین کننده­ای در برقراری روابط مفید بین مدیران و با نیروی انسانی یک سازمان دارد، با توجه به این موضوع می­توان گفت؛ تآثیر هوش هیجانی در موفقیت یک سازمان نقش مهمی را ایفاء می­کند. در راستای این بحث مدیر یک سازمان می­تواند با مذاکره بهینه خویش با کارکنان یا مدیران سازمان­های دیگر در پیشبرد اهداف اصلی و کلی سازمان نقش موثری را داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخش هوش هیجانی در میزان مهارت‌های مذاکره­ای مدیران با افراد دیگر و بر خورد با آن­هاست، که در این راستا توزیع و جمع­آوری یکسری اطلاعات که به وسیله پرسشنامه بین مدیران و مسئولین ادارات کل بنادر و کشتیرانی، شیلات و گمرک چابهار به عمل آمد در این پژوهش ضریب ­آلفا 92 درصد در بین212 نفر از مدیران و مسئولین آن سازمانها تعیین و مشخص شد. این بررسی منتج شد به اینکه بین هوش هیجانی و میزان مهارت­های مذاکره­ای مدیران ارتباط مستمر و سازنده وجود دارد، همچنین پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده­های آماری، تمامی فرضیه­های ارائه شده مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Emotional Intelligence on Negotiating Skills of Marine Managers (Case Study: Chabahar Marine Institutions)

نویسندگان [English]

  • D Amiri sales 1
  • Y Toomaj 2
  • A Bagheri 3

1 دانشجوی کارشناسی رشته ی مدیریت و بازرگانی دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده [English]

Emotional intelligence plays a decisive role in establishing useful relationships between managers and the human resources of an organization. According to this, the effect of emotional intelligence plays an important role in the success of an organization. In the context of this discussion, the manager of an organization can play an effective role in advancing the main goals of the organization by optimally negotiating with the employees or managers of other organizations. The main objective of this research is to investigate the effect of emotional intelligence on the amount of negotiating skills of managers with other people and to deal with them. To this end, the distribution and collection of information provided by the questionnaire among managers and officials of the general offices of ports and Shipping, Fisheries and Customs of Chabahar. In this research, α-Alpha coefficient of 92% was determined among 212 managers and officials of those organizations. This study concluded that there is a significant relationship between emotional intelligence and the negotiating skills of the continuous and constructive communication managers and after analyzing the statistical data, all of the hypotheses presented are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional
  • Negotiation
  • effective relationships in the organization

باگی، فیلیپ،(1388)، مدیریت مذاکره، دکتر مهدی ایرانژاد پاریزی، مینو سلسله،دکتر نغمه حیات(مترجم).

رابینز، استیفن پی ،(1381) رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها)، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (مترجم) تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رضائیان، علی، (1382)، مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، انتشارات سمت

سکاران، اما، «روش تحقیق در مدیریت»، صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود، تهران؛ نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

شوئنفیلد، مارک و ریک شوئنفیلد، (1384)، هنر و دانش مذاکره علی مستأجران و مسعود راجی ، (مترجم)، تهران، نشرنی.

گلمن، دانیل، (1382)،«هوش هیجانی»پارسا،نسرین،(مترجم)، تهران، انتشارات رشد

گرشاسبی، اصغر، ( 1384)، هنر و فن مذاکره، ، تهران ،نشر مهاجر.

محمدجعفر موغلی،فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی،کارشناس ارشد مدیریت دولتی ازدانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران (www.sid.ir)

سید جوادین، سید رضا)،1386( مدیریت رفتار سازمانی، تهران،  انتشارات نگاه دانش

خاکی ، غلامرضا، (1382)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی ، چاپ اول، تهران ، انتشارات بازتاب.