بررسی تاثیر آموزش های مهارتی ضمن خدمت درارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمند سازی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهبرد آموزش های مهارتی ضمن خدمت درارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی از طریق توانمند سازی منابع انسانی می باشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی می باشد.جامعه اماری تحقیق کلیه مدیران حوزه نگهداری و تعمیرات در نیروی دریایی راهبردی ارتش بوده و به منظور نمونه گیری با استفاده از رابطه کوکران 80 نفر از این متخصصین به روش طبقه ای انتخاب گردیده اند.پس از جمع آوری اطلاعات فرضیات تحقیق بر اساس آزمون رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد آموزش با تاثیر بر توانمند سازی کارکنان بر ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم در صنایع دانش بنیان دریایی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of In-Service Training on Improving Reliability in the Basis of Knowledge Industry with the Intermediate role of Human Resource Empowerment

نویسندگان [English]

  • E taghipour 1
  • s Iranzadeh 2
  • y alavimatin 3
1 مدرس
2 Director of Azad university of Tabriz
3 مدرس
چکیده [English]

Achieving the goals of the organization depends on the ability of the staff to perform the tasks and adapt to a changing environment. Implementation of human resources education and upgrading makes it possible for individuals to continue their activities effectively and adapt to organizational changes and the environment. The purpose of this research is to investigate the effect of in-service skill training strategy on improving reliability in marine knowledge industries through empowerment of human resources. The present research is applied in terms of applied purpose and in terms of descriptive performance. The surveyed community is a survey of all maintenance managers in the strategic military navy. For sampling, 80 of these experts were selected by stratified sampling method. After collecting information, the hypothesis of the research was tested on the basis of the regression test and the results showed that education has an impact on employee empowerment on enhancing the reliability of the system in the knowledge base of the marine industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "In-service training"
  • "Reliability "
  • "Empowerment of employees"
آقایار، سیروس(1395).تواناسازی کارکنان و توانمند سازی سازمان، انتشارات سپاهان

سینیتا، اسکات (1395)، ترجمه دکتر مهدی ایرا ن نژاد پاریزی، "مدیریت تواناسازی کارکنان" ، تهران.

علی‌احمدی، علیرضا، ابراهیمی، مهدی، سلیمانی‌ملکان، حجت، 1394، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات تولید دانش، تهران

عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم ( 1393 ). " توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی ". تهران، ویرایش.

فرهنگی،علی اکبر.اسکندری،مجتبی(1390)، معرفی توانمندسازی درمدیریت والگوهای آن.فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره39-40.

محمدی، محمد (1381)؛ "برنامه های توانمندسازی کارکنان" ؛ مطالعات مدیریت ؛ شماره 36-35 ؛ دانشگاه علامه طباطبایی.

محمدی،محمد.(1380). توانمندسازی نیروی انسانی. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره های 31 و32.

مشبکی، اصغر. مهیدزاده، هدایت. و بهزاد، خاتمی.(1393). ارزیابی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان در سازمانهای تولیدی- صنعتی شهر تبریز.نشریه فراسوی مدیریت شماره 35.

نادری، ناهید؛ رجایی پور و سعید؛ جمشیدیان، عبدالرسول(1393)؛ "مفاهیم وراهبردهای توانمندسازی کارکنان"؛ تدبیر؛ شماره 186

Bhatt Ganesh D., and Emdad Ali F., 2016, “An analysis of the virtual value chain in electronic commerce”, Logistics Information Management, Vol 14, No 1/2, pp. 78-84.

Brynjolfsson, Erik, Hitt, Lorin, (2015), “Information technology as a factor of production: The role of differences among firms”, Solan working paper, 3715.

Cunden, Mayen, Heck, Eric Van, (2015), “Barganing power and information technology in African-European business relationships: Case of the Dutch flower auctions", European Management Journal, Vol. 22, No. 5, pp. 573-587.

Carter, M. (2014), Strategic planning ( in nonprofit or for profit organizations), http://www. Strategic planning .com.

Dahlstrom K, Ekins K, Hej, Davis J, and Clif R, (2010), “Steel and Alominium in the UK: Mateial flows and their economic dimensions”, Final Project Report.

Dans E., (2016), “IT investment in small and medium enterprises: paradoxically productive?” Electronic Journal of information systems evaluation, Vol. 6, No. 2.

Dewett,Todd & Jones,Gareth.R., (2016), ”The Role of Information Technology In Organization: A Review modle and assessment”, Journal of Management,Vol 27.

Dos Santos Brian, Sussman Lyle, (2009),” Improving the return on IT investment: the productivity paradox”, International Journal of  Information Management Vol 20, pp. 429.440.

Edwards, M, (2013), “NGOs in flobal future: Marrying local delivery to worldwide leverage”, NGO’s Conference.

Flores F, Graves M, Hartfield B, Winogard T, (2008), “Computer system and the design of organization interaction”.

Ham Sunny, Kim Woo Gon,Jeong Seungwhan,(2015),” Effect of information technology on performance in upscale hotels”, Hospitality Management,Vol 24, pp. 281–294.