شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه­های سازمان یاددهنده در دانشگاه­ها بوده ­است. به این منظور با استفاده از نظریه زمینه­ای از 30 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه سازمان یاددهنده شاغل در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، مصاحبه به عمل آمد و داده­ها از مصاحبه­ها استخراج شد. نتایج تحلیل داده­ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و پس از محاسبه روایی داده­ها با استفاده از نظر مصاحبه­شوندگان و متخصصان و محاسبه پایایی از طریق انجام مصاحبه­های آزمایشی، حاکی از 12 مؤلفه اصلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل عوامل اجتماعی، عوامل اطلاعاتی و فناوری، عوامل سیاسی، عوامل ارزشی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی، زیرساخت­های سخت­افزاری، زیرساخت­های نرم­افزاری، زیرساخت­های فکر­افزاری، سازمان یادگیرنده پایه سازمان یاددهنده، تولید دانش و انتقال دانش، مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه­ها را منعکس می­کنند. همچنین در ادامه پرسش­نامه محقق ساخته تهیه شد که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی 84/0 محاسبه گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق، برازش و با استفاده از آزمون F،اولویت­بندی مؤلفه­ها انجام شد که زیرساخت­های نرم­افزاری در رتبه اول و عوامل سیاسی در رتبه آخر قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing components of teaching organization in universities (Case study: Imam Khomeini University of Marine Sciences)

نویسندگان [English]

  • Mansoor Dehghan Manshadi 1
  • N Saeidian 2
  • R Nazari 3
1 Faculty of Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the components of the teaching organization in universities. To this end, using the ground theory, 30 experts and professionals in the area of ​​the teaching organization working at Imam Khomeini University of Marine Sciences, were interviewed and the data were extracted from the interviews. The results of the data analysis in the three stages of open, pivotal and selective coding, and after calculating the validity of the data using the interviewees and experts, and calculating the reliability through conducting the interviews, revealed the 12 main components that the paradigmatic model template includes social factors, information and technology factors, political factors, value factors, economic factors, environmental factors, hardware infrastructure, software infrastructure, thought-ware infrastructure, learning organization as the base of teaching organization, knowledge production and knowledge transfer, reflect the model of teaching organization in universities Also, a researcher-made questionnaire was developed which was used after confirmation of validity and reliability. Cronbach's alpha coefficient was calculated to confirm the reliability of 0.84. Then, the conceptual model of the research was fitted and the components were prioritized using F test that the soft infrastructure was ranked first and political factors ranked last.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data-grounded theory
  • Prioritization
  • teaching cycle
  • teaching organization
آبادی، فاطمه، حبیب زاده، شیوا، مهاجران، بهناز و قلاوندی، حسن (1391). تأثیر ایجاد سازمان­های یاددهنده در آموزش مدیران و رهبران موفق. گرگان: نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

آبادی، فاطمه (1391). بررسی تحقق ابعاد سازمان یاددهنده بر اساس مؤلفه­های رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-91. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

استراوس، آنسلم و کربین، جولیت (1394). مبانی پژوهشی کیفی، متون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای. ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، 334 صفحه.

استراوس، آنسلم و کربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دانش فرد، کرم الله و ذاکری، محمد (1394). مدیریت دانش (مبانی، فرایندها و کارکردها). تهران: انتشارات صفار، 304 صفحه.

زارع، حسین، رجایی پور، سعید، جمشیدیان، مهدی و مولوی، حسین (1387). سازمان یاددهنده الگویی برای رهبری دانشگاه امروز. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، 184 صفحه.

زارع­محمدآبادی، حسین، رجایی پور، سعید، مولوی، حسین و جمشیدیان، مهدی (1389). بررسی میزان کاربست مؤلفه­های سازمان یاددهنده در دانشگاه­های دولتی کشور در سال تحصیلی 86-85. جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی40، شماره چهارم، صص72-57.

طاووسی، علیرضا و فضل اللهی، سیف اله (1393). رابطه رهبری هوشمند و سازمان یاددهنده در آموزش و پرورش استان قم. اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.

عباسی، فاطمه، دهقانی یزدلی، هادی و ابوحمزه، احمد (1394). مجموعه مقالات مدرسان دانشگاه فرهنگیان. تهران: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، 202 صفحه.

عبدلی سلطان­احمدی، جواد، پاشوی، قاسم، و زمانی، اصغر (1392). سازمان یاددهنده: رهیافتی نو در پیش بینی سازمان یادگیرنده (دیدگاه­های اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها). پژوهش در نظام­های آموزشی، سال هفتم، شماره 20، صص51-33.

فلاحی، محمد باقر (1392). تحلیل میزان حاکمیت مؤلفه­های سازمان یاددهنده و سازمان یادگیرنده و رابطه بین آن­ها در شرکت گاز اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

کشاورز، یوسف، عباسی، محمد حسن، قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود (2009). نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاددهنده. کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی و آموزش. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 10-9 دسامبر.

گیل، استفن. جی (1394). یادگیری سازمانی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 150 صفحه.

مطلبی، حسین، شعبانی، احمد و رجایی پور، سعید (1392). میزان کاربست مؤلفه­های سازمان یاددهنده توسط مدیران در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بر اساس نظریه تیچی. رویکردهای نوین آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، سال هشتم، شماره یک، شماره پیاپی 17. صص148-129.

نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، شعبانی بهار، غلامرضا، گیلانی، مریم و اسکندری، اصغر (1392). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یادددهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره هیجدهم، صص128-113.

Allen, D.K., Brown, A., Karanasios, S., & Norman, A. (2013). How should technology – mediated organizational change be explained? A comparison of the contributions of critical realism and activity theory. Mis Quarterly, 37(3), pp. 835 - 854.

Atafar, Ali, Shaemi Barzaki, Ali, Fallahi, Mohammad Bagher, Maleki, Elham & Jahanbazi Goojani, Afshin. (2013). The effects of teaching organization components on the employees' psychological empowerment (case study: Gas company of Esfahan province). World of Sciences Journal, vol: 1, no: 13, pp 128 -139.

Atak, Metin & Erturgut, Ramazan. (2010). An empirical analysis on the relation between learning organization and organizational commitment. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, pp 3472 – 3476.

Bagheri Kerachi, A., Abbaspour, A., Aghazade, A., Rahimian, H. & Mehregan, M., R. (2014). Applicatiion level of organizational agility indices at universities. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(1), pp. 25 – 31.

Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. w. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), pp. 942 – 958.

Cohen, Eli & Tichy, Noel. (2010). How leaders develop leaders. Draft, pp. 32 – 51.

Garbor, Andrea. (2004). Leadership principles for public school principles. The Newyork City Leadership Academy: www. Nycleadershipacademy. Org.

Jenaabadi, Hossein, Aziz Nejad, Bahareh & Esmaili, Elham. (2015). Senge's learning organization and Tichy's teaching organization: Effective approach toward intrepreneurship. Management and Administrative Sciences Review, vol: 4, no: 1, pp. 247 – 260.

Tichy, N. M. & Cohen, E. (2002). The leadership engine. New York: Harper Collins Publisher, Inc.

Tichy, N. M. & Cardwell, N. (2002). The cycle of leadership. Newyork: Harper Collins Publisher, Inc.

Zare, Hosain & Shekarchi Zade, Ahmad Reza. (2014). The application of Tichy' model in Iranian public universities. UCT Journal of Management and Accounting Studies, vol: 2, no: 1