قطب های علمی مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

امروزه قطب­های علمی یکی از مهمترین عوامل محرک توسعه کشورها در قرن بیست و یکم شناخته شده­اند. قطب­های علمی، با هدف ﻛﺴﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎص تشکیل می­شوند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن کارکنان متخصص مجرب، تجهیزات منحصر به فرد و دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی تخصصی، رسالت تشکیل قطب­های علمی نظامی را بر عهده دارد؛ اما تا کنون ظرفیت­های آجا برای تشکیل قطب­های علمی بررسی نشده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عناوینی است که آجا می­تواند در آنها قطب علمی شود. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه­ای و به روش موردی زمینه­ای و توصیفی تحلیلی می­باشد. تحقیق به دلیل نیاز به بررسی خبرگی، با رویکرد تحقیق آمیخته (هم‌کیفی و هم‌کمی) صورت پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق250 نفر و حجم نمونه 70 نفر می­باشد. تعداد 81 پرسشنامه توزیع و 74 پرسشنامه جمع آوری گردید. انتخاب نمونه برای تکمیل پرسشنامه به صورت قضاوتی بود و 20 نفر از جامعه‌ آماری به جلسات خبرگی دعوت شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه محقق­ساخته، پیش آزمون اجرا شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.987 شد.در این تحقیق برای بررسی آماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های حاصل، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اجا می­تواند تا سال 1404 در نه عنوان زیر قطب علمی شود: فرماندهی و کنترل، علوم و مدیریت نظامی، دریانوردی نظامی، مدیریت راهبردی دفاعی، هوانوردی نظامی، جنگ الکترونیک، طب فیزیکی و توان‌بخشی نظامی، طب هوافضا و دریایی، مدیریت امنیت دفاعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic Of Iran Army's Required Scientific Poles

نویسنده [English]

  • N Shahlaei
Command and Staff University of Islamic Republic of Iran Army
چکیده [English]

Today, scientific poles are one of the most important factors driving the development of countries in the 21st century. Scientific poles are formed in order to obtain scientific authority and technology in a specialist field. The Army of the Islamic Republic of Iran, with its own experienced staff, unique equipment and universities and specialized research centers, is responsible for the formation of military science poles, but so far, the capacities for creating science poles not reviewed. The main purpose of this study is to identify the issues that IRI Army can be as a science pole in those issues. The present research is based on the results of the research as an applied and developmental case-based and analytical descriptive method. The research was carried out due to the need for expert examination, with the mixed research approach (both qualitative and quantitative). The statistical population of this study is 250 people and the sample size is 70 people. 81 questionnaires were distributed and 74 questionnaires were collected. The sample was selected to complete the questionnaire as a judgment and 20 people from the statistical community were invited to the expert meetings. To assess the validity and reliability of the researcher made questionnaire, a pre-test was performed and Cronbach's alpha was 0.987. In this research, descriptive and inferential statistics were used to analyze the data and analyze the data. The results of the research show that the IRI Army could be a science pole in each of the following nine scientific fields by the year 1404: command and control, military science and management, military sailing, strategic defense management, military aviation, electronic warfare, physical medicine and military rehabilitation, aerospace medicine And marine, defense security management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science pole
  • Science
  • technology
  • IRI Army
بختیاری نژاد، فیروز و حیدری، امیر هوشنگ (پاییز و زمستان 1386)، مقاله "اصول و ساختار قطب­های علمی"، فصلنامه رهیافت، شماره 41.

بختیاری نژاد، فیروز (1388)، مقاله شیوه­نامه قطب­های علمی، کتاب ماه علوم و فنون، شماره 127.

پایا، علی (زمستان 1382)، مقاله "تأملی درباره مهم­ترین علل موفقیت قطب­های علمی"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 30.

پورطهماسبی، کامبیز (تیر 1389)، مقاله تقویت روحیه همکاری و کارگروهی یکی از مهم­ترین دستاوردهای قطب علمی، کتاب ماه علوم و فنون، شماره 131.

حسین پورکاشانی، سعید (بهار 1383)، مقاله بازنگری ساختار سازمانی قطب­های علمی کشور، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

خرازی پاکدل، عزیز (تیر 1389)، مقاله رسالت اصلی قطب علمی ارتقاء توسعه و کاربردی کردن نتایج تحقیقات، کتاب ماه علوم و فنون، شماره 131.  

داوری، عبدالرضا (بهار 1383)، مقاله "آسیب­شناسی طرح ایجاد قطب­های علمی در دانشگاه­ها"، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

شهلائی، ناصر (1394)، تحقیق "شناخت محیط علم و تدوین ارکان جهت ساز نقشه جامع علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران"، معاونت طرح و برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران.

شیخان، ناهید و بختیاری نژاد، فیروز (بهار و تابستان 1393)، مقاله "تعیین شاخص­های ارزیابی عملکرد قطب­های علمی"، نشریه رهیافت، شماره 56.

صفری، ناصر (بهار 1383)، مقاله "قطب­های علمی؛ تجربیات ملی و بین­المللی"، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

صیاد کوه، اکبر (بهار 1383)، مقاله "قطب­های علمی و سیاست­گذاری­های کلان"، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

علیشاهی، محمدمهدی (بهار 1383)، "چگونگی ارتقای جایگاه و نقش قطب­های علمی و صنعتی کشور"، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

فراستخواه، مقصود و کیوانی جعفر (بهار 1383)، مقاله "قطب­های علمی (فلسفه، الگوها و کارکردها)، مطالعه موردی: قطب­های علمی فنون یادگیری-یاددهی"، مجموعه مقالات اولین همایش قطب­های علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

کاظمی اصل، سیامک و یزدانی، شهرام (پاییز 1395)، "ارزشیابی و رتبه­بندی قطب­های علمی گروه علوم پزشکی کشور در سال 1394-1393"، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 34، شماره 3.

آئین نامه قطب های علمی کشور (11/9/1385)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای قطب­های علمی.

آئین نامه قطب های علمی کشور (1387)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای قطب­های علمی.

             (قطب­های علمی موجود در کشور) www.msrt.ir/fa/Pages/MainMenuPages/Corp/Ghotb.aspx1396/2/19