بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

پپژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)به تعداد 624 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با 234 نفر برآورد شد و این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، سه پرسشنامه استاندارد در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با عناوین پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) با ضریب پایایی 86/0، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) با ضریب پایایی 82/0 و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2004) با ضریب پایایی 88/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و رگرسیون چندگانه از طریق نرم­افزار آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که 1- بین مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد و مدیریت دانش 1/67 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را از طریق ابعاد خلق دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، کسب دانش، کاربرد دانش و انتشار دانش تبیین می‌کند. 2- بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی 7/61 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را از طریق ابعاد خودمدیریتی، خودآگاهی، مدیریت رابطه، آگاهی اجتماعی تبیین می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Emotional Intelligence with Quality of Work Life (Case Study of Imam Khomeini Naval Academy Staff)

نویسنده [English]

  • P Banisi
education
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and emotional intelligence with quality of work life. The research method was descriptive in terms of information collecting method and correlation type in terms of applied purpose. The statistical population of the study consisted of 624 staff members of Imam Khomeini Naval Academy. The sample size according to Morgan's table was estimated at 234 people and this number was selected by simple random sampling from the statistical population. The instruments for data collection were three standard questionnaires in the five-value Likert scale with Walton Work Quality Questionnaire (1973) with a reliability coefficient of 0.86, Bradbury and Graves (2005) with a reliability coefficient of 0.82 and knowledge management questionnaire Shron Lawson (2004) with a reliability coefficient of 0.88. Collected data was analyzed by SPSS-22 software using K-S and multiple regression tests. The results showed that 1- there was a significant relationship between knowledge management and quality of work life and knowledge management and 67.1% of the changes in quality of work life was through the dimensions of knowledge creation, knowledge storage, knowledge organization, knowledge acquisition, knowledge application and publishing knowledge. 2- There is a significant relationship between emotional intelligence and quality of work life. Emotional intelligence explains 61.7% of changes in quality of work life through dimensions of self-management, self-awareness, relationship management, social consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Emotional Intelligence
  • Quality of Work Life
ابطحی، حسین؛ صلواتی، عادل (1390). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.

اسلامیه، فاطمه؛ ملائیان، صدیقه (1392). مدیریت دانش، کلید موفقیت سازمانی. تهران: انتشارات آوای نور.

الوانی، سیدمهدی (1390). مدیریت عمومی. تهران: انتشارات نی.

پرداختچی، محمدحسن؛ احمدی، غلامعلی؛ آرزومندی، فریده (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان. رهبری و مدیریت آموزشی، 3(3)، 50-25.

حسینیان، سیمین؛ قاسم­زاده، سوگند؛ نیکنام، ماندانا (1390). پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی. مشاوره شغلی و سازمانی، 3(9)، 60-42.

خادم، مریم (1392). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر سرمایه اجتماعی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 159، 71-57.

دوبرین، اندرو. جی (1983). روانشناسی کاربردی: اثربخشی فردی و سازمانی. ترجمه غلامرضا معمارزاده، حجت طاهری گودرزی و ابوالفضل قیتانی، 1389. تهران: انتشارات اندیشه های گوهربار.

سیف اللهی، ناصر؛ داوری، محمدرضا (1389). مدیریت دانش در سازمان‌ها. تهران: انتشارات آراد.

شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری معلمان. مقالات همایش ملی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه چمران اهواز.

شرمرهورن، جان آرهانت؛ وازبورن، ریچارد (1982). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، محمدعلی بابایی زکیکی و محمدعلی سبحان الهی، 1389. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت دولتی.

صبحی قراملکی، ناصر (1391). پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی دانش‌آموزان. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، 1(3)، 49-62.

طهماسبی عمله، محمدهادی (1392). نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش وکیفیت زندگی کاری در شبکه بهداشت و درمان شهر مـرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.

عبدالهی، بیژن؛ پورموذن، عذرا (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 2(15)، 9- 15.

غلامی، علیرضا (1388). عـوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(4)، 100-79.

کامینگز، توماس جی؛ اورلی، کریستوفر (بی­تا). توسعه سازمان و تحول. ترجمه عباس محمدزاده، 1390. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

گنجی، حمزه؛ میر، مالک؛ ثابت، مهرداد (1385). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری گریوز . روانشناسی کاربردی، 2(2)، 31-27.

موسیوند، مریم؛ امرایی، محمد؛ سیاوشی، محمد (1394). ارزیابی سطح سیستم مدیریت دانش و رابطه آن با کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان. دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 4(1)، 85-101.

ناظم، فتاح؛ معدنکار، آناهیتا (1392). ارائه الگوی ساختاری مدیریت دانش براساس کیفیت زندگی کاری در بانک تجارت. فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی، 9(1)، 33-24.

Azril, H., Jegak, U.  Asiah, M. Noor, A. A., Bahaman, A. S. Jamilah, O, & Thomas, K. (2010). Can QWL Affect Work Performance among Government Agriculture Extension Officers? Journal of Social Sciences, 6(1),64-73.

Chan, W. (2007). Emotional Intelligence and Components of Burnout among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 22(8), 1042-1054.

Chery, Kendra (2015). What Is Emotional Intelligence?, [Online] at: www.psychology.about.com

Deutsch, S. Schurman. (1993). Labor Initiatives for Worker Participation and Quality of Work Life. Economic and Industrial Democracy, 14(3), 345-354.

Farahbakhsh, Saeid (2012). The Role of Emotional Intelligence in Increasing Quality of Work Life in School Principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 46, 31-35.

Geetha, R. Mani, R. S. (2016). Quality of Work Life: A Literature Review . International Journal of Applied Engineering Research. 11(16), 8928-8931.

Gordon, Judith R. (2010). A Diagnostic Approach To Organizational Behavior. Boston: Allyn and Bacon. Inc.

Goodwin NH, Ballou B, Norman H,. (2007). Quality of Work Life. Strategic Finance, 4(8), 56-59.

Hayashi , A., 2005, Emotional Intelligence and Outdoor Leadership, Journal of Experiential Education, 26(3), 192-193.

HosseinZadeh, Ramin (2016). The relationship between quality of work life, Life satisfaction and knowledge management in second high school teachers (Case study: Zabol City). Journal of Novel Applied Sciences, 5(5), 157-160.

Malhotra Yogesh. (2000). Knowledge Management for E-Business Performance: Advancing Information Strategy to ‘Internet Time”, Information Strategy: The Executive's Journal, 16(4), 5-16.

Machera, Robert P.; Machera, Precious C. (2017). Emotional Intelligence (EI): A Therapy for Higher Education Students. Universal Journal of Educational Research, 5(3), 461-471.

Masomi Elahe., Derakhshan asl, Mohsen., Eghdami, Amir., Ghanimat, Peyman., Ashore, Saeid (2014). Survey on the Role of Knowledge Management on the Quality of working Life, Case Study: Islamic Azad University, Iran, Pars Abad Branch . Research Journal of Recent Sciences. 3(2), 100-108.

Mestre, J.M, Guil, R, Lopes, P.N, Salovey, P, Gil-Olarte, P (2006). Emotional Intelligence and Social Academic Adaptation to School. Psicothema, 18, 112-117.

Nadler David ,A. Lawler, Edwarde (2011) Q.W.L:  Perspectives and direction. reading in personal and human resorce management.

Salovey, P., Mayer, J. D., & Caruso, D. (2009). The positive psychology of emotional intelligence. Handbook of Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press.

Sarika Manhas, Anupa Sharma, Manish (2015). Relationship Between Quality Of Life And Emotional Intelligence Of The Sample Youth. Int J Cur Res Rev. 7(2), 1-5.

van Heijst, Barbara F. C.; Geurts, Hilde M. (2015). Quality of Life in Autism across the Lifespan: A Meta-Analysis. Autism: The International Journal of Research and Practice, 9(2), 158-167.

Ziauddini, Muhammad., Naroei, Hadis (2013). Examined the Relationship between Emotional Intelligence and Quality of Working Life City Executive Personnel Khash. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 3(11), 2222-6990.