شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه های رزمی در دریانوردی های بلند مدت با استفاده از تکنیک AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشجوی دکتری حسابداری

2 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه­های رزمی در دریانوردی­های بلندمدت است. درواقع محققان به دنبال پاسخ به این سؤالات می­باشند که عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه­های رزمی در دریانوردی­های بلند مدت کدامند؟ رتبه‌بندی این عوامل به چه ترتیبی است؟ جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و فرماندهان یگان‌های شناور مناظق عملیاتی نیروی دریایی راهبردی است و نمونه تحقیق با استفاده از روش های آماری 78 نفر بوده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده بوده است. جهت شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی از تئوری‌ها و تحقیقات گذشته و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه‌ای به‌صورت مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم گردید و در بین نمونه آماری توزیع شد و جهت رتبه بندی از تکنینک AHP استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که عوامل اصلی موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان به ترتیب عبارتند از:1- شرایط محیط‌کار، 2- میزان حقوق و دستمزد، 3- نیازهای خاص ماهیت شغلی، 4- فراهم نمودن امکانات رفاهی، 5- عوامل سازمانی، 6- نحوه سرپرستی و سبک رهبری، 7- عوامل رشد و پیشرفت می‌باشد و در ادامه رتبه‌بندی متغیرهای بیست‌گانه موثر بر انگیزه شغلی کارکنان ناوگروه­های رزمی در دریانوردی­های بلندمدت صورت پذیرفت و در نهایت برای هر متغیر اثرگذار پیشنهاداتی در جهت ایجاد و یا افزایش انگیزش دریانوردان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying And Ranking Factors Affecting The Job Motivation Of Officers In Long Term Sailing Using AHP Technique

نویسندگان [English]

  • A Alimohammadpour 1
  • E Taghipour 2
  • M Nemati 3
2 دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the effective factors on the job motivation of maritime personnel in long-term sailings. In fact, researchers are looking for answers to these questions, what are the factors influencing the job motivation of battle flotillas employees in long-term sailings? What is the ranking of these factors? The statistical population of this research is all employees and commanders of floating units, dealing with operational strategic naval forces, and the sample of the study was using statistical methods of 78 people and the sampling method was simple stratified random sampling. In order to identify the factors affecting job motivation, a five-point Likert questionnaire was prepared from past theories and researches, using a Delphi method, and distributed among the statistical sample and the AHP technique was used for ranking. The findings of the research show that the main factors affecting the job motivation of mariners are as follows: 1. Work environment conditions; 2. Salary rates; 3. Specific job needs; 4. Provision of welfare facilities; Organizational factors, 6. Leadership style, are seven factors of growth and progress, and then the ranking of the 20 effective variables affecting the job motivation of the mariners in the long-term sailings was carried out and finally, in order to create or increase the motivation of the sailors, some suggestions were offered for each effective variable,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational motivation
  • Sailing
  • Battle flotila
  • IRI Navy
  • AHP
بهادری و همکاران (1395). اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP). مجله علمی پژوهشی طب نظامی. بهار1395.

بخشی و همکاران(1394). عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی)، پاییز و زمستان.

بابایی، مهدی (1394). کشف و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بخش ستادی صنایع آذر آب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

تقی نژاد، جعفر (1393). بررسی علل و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

ودادی حمید (1384). بررسی جامع مشکلات دریانوردان در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کانون دریانوردان خبره. مجله بندر و دریا.

 حجتی نیا و رضایی (1395). عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروههای رزمی در مأموریتهای دریانوردی دوردست. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی. شماره6. پاییز 95.

موسوی، مجتبی (1395). بررسی ارتباط عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان­های آموزشی یاسوج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

قاسمی، زهرا (1395). شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ساختار انگیزشی با استفاده از مدل  AHP (بر اساس تئوری هرزبرگ) معلمان جنوب خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

DeAngelo F. (2016). Elementary school managers relationship job motivation and performance levels in Damavand and Rood hen cities. Journal of Educational Administration. (4):75-88.

Clare . I.R chandler , frank mteir Huyn Revburn ,Christopher . j . m . whitty (2016). motivation money and respect : A mixed – method study of Tanzanian – non physician clinicians social science AND medicine 68 .2078-2088.

Dantis, F (2013). Health sector reform and public sector health worker motivation : a con ceptual frame work social since & medicine 5u .1255-1266.

 Zhang ,F. Zheyang (2014) Human resource management AND competitive advantage motivation : An application of re source – based . view in THE shipping industry.

Cary, T (2012) working at sea and psychosocial health problems report of international maritime Health Association workshop ,travel medicine and infectious disease ,61-65 .