بررسی و تحلیل شاخص‌های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

در عصری که صاحب‌نظران دانشگاهی به آن عصر دانایی و دانش محوری لقب داده­اند، بسیاری از فنون و تکنیک‌های به‌کار رفته در سازمان­های تجاری، مانند مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، مدل کارت امتیازی متوازن‏، مورد پذیرش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته­اند. هدف از این پژوهش تعیین جنبه­های مهم ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها در راستای چشم‌انداز آموزش عالی با استفاده از کارت امتیازی متوازن و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها به روش تاپسیس فازی می­باشد. جامعه آماری تحقیق، اساتید و مسئولین آموزشی دانشگاه علوم دریایی می­باشند. به منظور جمع‌آوری داده­ها با مصاحبه حضوری و استفاده از تجارب و نظرات­ مدیران دانشگاه­ها به ‌تعیین فاکتورهای اصلی موفقیت، شاخص­ها و اهداف کلان موسسات آموزشی که در راستای هم می‌باشند پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که­ رتبه یک شاخص­های ارزیابی عملکرد در مؤسسات آموزش عالی با محوریت دانشگاه علوم دریایی؛ مربوط به «­گرایش­های جدید تحصیلات تکمیلی»،­ رتبه دوم «­رشد اعتبارات پژوهشی» و رتبه سوم به «رشد امکانات و فضاهای آموزشی» اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation And Analysis Of Educational Performance Indices Of Imam Khomeini Naval Academy By BSC – TOPSIS

نویسندگان [English]

  • A Alipour 1
  • F Nasri 2
1 University of Imam khomeini Maritime Science
چکیده [English]

In the era that academic scholars have called it "wisdom and knowledge centric age", many of the techniques used in business organizations, such as process reengineering, comprehensive quality management, continuous improvement, balanced scorecard model, have been accepted by universities and higher education institutions. The purpose of this study was to determine the important aspects of evaluating the performance of universities in line with the perspective of higher education using a balanced scorecard and prioritizing the performance indicators of universities by TOPSIS fuzzy method. The statistical population of the study is the faculty members and educational authorities of Imam Khomeini Naval Academy. In order to collect data by interviewing and using the experiences and opinions of university administrators to determine the main factors of success, the indicators and goals of educational institutions that are in line are discussed. The results of the research show that the first rank of performance evaluation indicators in the higher education institutes with the focus of Imam Khomeini Naval Academy is; the "New Graduate Studies", the second "Increased Research Credit" and the third rank "Growth of Facilities and Educational Spaces."

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Educational Performance Evaluation
  • balanced scorecard
  • Fuzzy Topsis
قرآن کریم، سوره مبارکه بقره، آیات 30، 31، 32.

احمد­وند و همکاران (1391). مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی" به منظور بهبود عملکرد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، فصل نامه راهبردهای آموزش، دوره ۵، شماره1.

حمیدی زاده، محمدرضا و خواجه نصیر، حبیب الله (1390)، طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت راهبردی دانش در موسسات آموزش عالی، مجله دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره 4.

رحمان سرشت، حسین و محمدی نسب، مهدی (1389)، الگوی تصمیم گیری راهبردی در رویکرد اسلامی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، سال دهم، شماره 39، ص13.

دفتر ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت (1384)،  آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور،

‌‌  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.‌‌‌

ذاکرصالحی، غلامرضا‌ (1379).‌"دانشگاه مجازی؛ مفهوم و اهمیت آن. خبرنامه­ی آموزش عالی، شماره.15-1.

مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی(1385)، ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس شاخص‌های اختصاصی 1383-1380.

حسینی نسب، داوود (1372). معرفی شاخص‌های آموزش عالی، فصلنامه پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 2.

فیض، ­داود.(1388). طراحی الگوی مفهومی ارزیابی دانشگاه اسلامی با بهر­ه­گیری از مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی­­، سال42 سیزدهم، شماره 2.

غفرانی، محمد باقر (1377)، ارزیابی موقعیت علمی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

هندی، متقی (1405 ه.ق)، کنزالعمال، موسسه الرساله، ج 3، ص 266.

Atwate leanne and john F.bref (2005) , antecedents and consequences of reassertions to development, Jouranal of Vocational be Havioral,Vol 23

Chen S.J. and Hwang C.L., (1992), Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, Berlin.

Chen Shun-Hsing, Yang Ching-Cho, Shiau Juin-Yan (2006) “scorecard in the performance evaluation of higher education”, The TQM Magazine, Vol. 18, No. 2, pp. 190-205.

C.L.Hwang, K.Yoon, (1981),  "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications", Berlin, Springer.

Comelo carmen , Fernando martin , pedroM. Romero an Ramonvalle valle, (2004), Human Resource management in spain:is possible to speak of typical modeling .Journal of Human Resource management.

September , 395-958Delker Sue Gentry Beverly (2003), “Balanced Scorecard: An instrument of change for faculties services”, A Project Presented to the Faculty of California State University, San Bernardino.Franke nancy(2008), measuring public service assessment and accountability to ourselves and other , journal of planning education and research , 499-506.HacAn Christine and konopaske Robert, bernardin JaHN (2006), predicting assessment GENTER performance with 360- degree Top-down and customer-based competency assessment, Human resourse management, VOL 45No3. Pp357.Kaplan Robert S. & Norton David P.(2001) The strategy focused organization, Boston: Harvard Business school press.Kaplan R.S. and Norton D.P.(1992). "The Balanced Scorecard– measures  that drive Performance" Journal:. Harvard Business Review.

Papenhausen Chris and Einstein Walter (2006) “Insights from the Balanced Scorecard Implementing the Balanced Scorecard at a college of business”, Measuring Business Excellence, Vol. 10, No. 3, pp. 15-22.

Semih O. et-al, (2009), Long Term Supplier Selection Using a Combined Fuzzy MCDM Approach: A Case Study for a Telecommunication Company, journal of Expert Systems with Applications 36 ,P. 3887–3895.

Umashankar, V., Dutta, K.(2007) “Balanced scorecards in managing higher education institutions: an Indian perspective”, International Journal of Educational Management, Vol. 21, No. 1, pp. 54-67.

Yeh C.H. and Deng H., (2004). A Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis, International Journal of Approximate Reasoning 35 (2),P. 179-194.

Zeleny M., (1982), Multiple Criteria Decision Making, McGraw-H ill, New York.