تحلیلی بر ضرورت شکل گیری گردشگری دریائی و اهمیت آموزش آن در استان مازندران، مطالعه موردی: بندر نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشکده میراث فرهنگی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی ضرورت های شکل گیری گردشگری دریایی در شهر بندری نوشهر بپردازد.هدف از پژوهش نیز شناسایی تمام ظرفیت ها ، پتانسیل ها و آسیب های ناشی از گردشگری دریایی در نوشهر می باشد.روش تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. از نظر ماهیت و روش می توان آن را جز ء تحقیقات توصیفی – تحلیلی به حساب آورد.برای جمع آوری اطلاعات هم از روش اسنادی و کتابخانه ای برای آشنایی با دیدگاهها ، نظریات مرتبط و هم گردآوری ادبیات وپیشینه تحقیق استفاده گردید و هم برای آشنایی با محدوده مورد مطالعه روش پیمایشی از نوع مشاهده و پرسشگری انتخاب گردید. بعد از گردآوری داده ها و انتخاب داده های مربوط به مدل SWOT از تعدادی از نخبگان و مسئولان مربوط به گردشگری شهری در ارتباط با نقاط قوت، ضعف ، تهدید و فرصت ها پرسشگری به عمل آمد. در مدل SWOT پس از مشخص کردن عوامل درونی ،بیرونی و تعیین ارزش هر عامل، راهبردها و استراتژی های مرتبط با هر بخش تعیین گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استراتژیهای نوشهر به استراتژیهای رقابتی نزدیک می باشد و این نشان دهنده پتانسیل بسیار بالای نوشهر در شکل گیری و تقویت گردشگری دریائی در منطقه می باشدو می توان با برنامه ریزی بندر نوشهر را به یکی از قطب های گردشگری ایران تبدیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Necessity of Sea Tourism Formation and its Importance in Mazandaran Province, Case Study: Nowshahr Port

نویسندگان [English]

  • L Habibi 1
  • R Mousavi Mirkala 2
1 Assistant professor at university of Mazandaran
2 director of public affairs
چکیده [English]

The present study seeks to study the necessity of the formation of marine tourism in Nowshahr port. The purpose of the research is to identify all capacities, potentials and damages caused by marine tourism in Nowshahr. The research method in terms of the purpose of the research is applied. In terms of its nature and method, it can be considered as a descriptive-analytical research. In order to gather information, the documentary and library methods were used to get acquainted with the views, related theories, and the collection of literature and the research material. Also, for surveying the scope of the study, a survey method of observation and questioning was selected. After collecting data and selecting the data related to the SWOT model, a number of elites and authorities related to urban tourism were questioned about the strengths, weaknesses, threats and opportunities. In the SWOT model, after identifying the internal, external factors and determining the value of each factor, policies and strategies related to each sector were determined. The results of the research indicate that the strategies of Nowshahr are close to competitive strategies and this shows a very high potential of Noshahr in the formation and strengthening of marine tourism in the region, and Nowshahr Port can be converted to one of the centers of tourism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sea Tourism
  • Coastal Tourism
  • Tourism Ports
حیدرزاده، کامبیز و همکاران (1385). بررسی گردشگری دریایی در ایران. تهران: سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت بررسی بازار و بازاریابی،دفتر بررسی بازار کالا و خدمات.

حیدری­چیانه، رحیم، نصراله­زاده، زکیه. و عبداللهی، مهدی. (1391). تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات، برنامه­ریزی و توسعه­ی گردشگری، 1(1): 129-152.

قدمی، مصطفی ( 1394)؛ سند استراتژیک و اجرایی  توسعه گردشگری نوشهر 1395-1405، شهرداری نوشهر.

کمائی‌زاده یعقوب و رضایی، محمدرضا (1394)؛ تعیین استراتژی بهینه برای توسعه گردشگری دریایی با استفاده از رهیافت تلفیقی SWOT-ANP؛ (مطالعه موردی: جزیره کیش)؛ مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی،شماره51، 1394: 19-44.

ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ﻧﺴب، اشکان (1391)؛ ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر محیط زیست دریایی (مطالعه موردی: خلیج چابهار)؛ اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران-کنارک.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (1395)، آشنایی با اولین کشتی تفریحی در دریای خزر، قابل دسترس

در: www.IIKSS.com

Barle, P. F. and Chase, G. W. (2004). Sustainability on compose: stories and strategies for change, MIT press.

Chang, H. H., & Huang, W. C. (2006). Application of a quantification SWOT analytical method. Mathematical and Computer Modelling, 43(1–2), 158–169. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2005.08.016

Diakomihalis, M.N. (2007). Greek Maritime Tourism: Evolution, Structure and Prospects. In A. A. Pallis (ed.), Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics, 21, 419-455. doi:10.1016/S0739-8859(07)21013-3

Gramolini, R., Grati, F., Fabi, G., Schulze, T., 2013. COEXIST (FP7/2007-2013, Project Number 245178), Deliverable D 3.9, GRID GeoReference Interactions Database. Available at: http://coexistproject.eu/images/COEXIST/deliverables/WP3/ COEXIST_245178_D3.9_FINAL.pdf.

 Honey,M., &Krantz, D.(2007)    Global Trends in Coastal Tourism,  Center on Ecotourism and Sustainable Development A Nonprofit Research Organization Stanford University and Washington, DC.  Available in :http://www.responsibletravel.org/resources/documents/reports/global_trends_in_coastal_tourism_by_cesd_jan_08_lr.pdf

Jennings, G. (2007). Chapter 2 - Sailing/Cruising BT  - Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences. Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences, 23–45. http://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6181-2.50007-5

North West Region Cross Border Group (2007). A Strategy and action plan for the development of marine tourism and leisure Lough Foyle and  Carlingford Lough areas, available in: http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1471 .

Papageorgiou.,M.(2016), Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine Spatial Plannin,Ocean & Coastal Management,Volume 129,, Pages 44–48

Wilson, C., & Tisdell, C. (2003). Conservation and Economic Benefits of Wildlife-Based Marine Tourism: Sea Turtles and Whales as Case Studies. Human Dimensions of Wildlife, 8(1), 49–58. http://doi.org/10.1080/10871200390180145

Www. world Tourism Organization.