ارائه مدل تاثیر دانشگاه بر اقتصاد مقاومتی به واسطه نقش زیرساخت های فرهنگی، منابع انسانی، سیاسی-اجتماعی و اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

2 استادیار گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

از مهمترین مسائل پیش روی کشورهایی که در زمینه اقتصادی با مشکلات و فشارهای خارجی و داخلی زیادی روبه‌رو هستند، تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی است به‌عبارتی تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی در کشورهایی که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد هجوم کشورهای دیگر می‌شوند اهمیت دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش دانشگاه‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق زیرساخت‌های منابع اتسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. جامعه پژوهش اساتید دانشگاه‌های مازندران با تاکید بر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می باشند که تعداد آنها حدود 3500 نفر است. پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی این تحقیق، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، در بین470 نفر از اعضاء جامعه توزیع که تعداد 420 پرسشنامه‌ی صحیح، جمع‌آوری شد. به منظور تحلیل داده‌ها از رویکرد معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج  پژوهش نشان داد که دانشگاه بر زیرساخت‌ها تاثیر معناداری بالاتر از حد متوسط دارد. از طرفی زیرساخت ها نیز بر اقتصاد مقاومتی تاثیر دارند. همچنین زیرساخت‌های فرهنگی، منابع انسانی و سیاسی- اجتماعی- اقتصادی نقش میانجی‌گیری ناقص را در ارتباط بین دانشگاه و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Impact Model of University on Resistance Economics Due to the Role of Cultural Infrastructure, Human Resources, Political-Social and Economic

نویسندگان [English]

  • J Amozadeh 1
  • V Fallah 2
  • S Saffarian 3
1 Department of management, PhD Candidate of Educational management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Department of management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Department of management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

One of the most important issues in countries with economy problems, is facing large domestic and international pressures to realize a resilient economy. In other words achieving a resilient economy in countries hit by other countries in the economic, political and cultural context. The purpose of this research is to investigate the role of universities in realizing the resilient economy through the infrastructure of resourcefulness, cultural, political, social and economic resources. The research community is the faculty members of Mazandaran Universities, with emphasis on Imam Khomeini Naval Academy, whose number is about 3500 people. A researcher-made questionnaire was distributed among 470 members of the community who were selected through Cluster random sampling method and 420 correct questionnaires were collected. In order to analyze the data, the structural equation approach and PLS software were used. The results of the research showed that the university has a significantly higher than the average impact on infrastructures. On the other hand, infrastructure also affects resilience. Also, cultural infrastructure, human, socio-political, and economic resources play the role of incomplete mediation in the relationship between the university and the realization of a resilient economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Cultural Infrastructure
  • Human Resources Infrastructure
  • Political Infrastructure
  • Realization of Resilient Economics
اکبری، ا.؛ میرزا حسینی ، ح. (1394). بررسی نقش مدیریت جهادی و دانشگاه ها در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی،همایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران، شیراز، خرداد ماه        

بهبودی، د.،  امیری، ب. (1389). رابطه بلند مدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه سیاست علم وفناوری

حشمتی مولایی، ح. (1394). ریشه های هنجاری در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 71 ،ص 192-169

درخشان، م. (1393). تبیین ابعاد سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید، چهارمین جلسه از سلسله نشست های اقتصاد اسلامی، 15 آذر

فکور، ب.، حاجی حسینی ، ح.(1387).کارافرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران، سیاست علم و فناوری،ص 59-70

معصومی نیا،م. (1391). چیستی اقتصاد مقاومتی، نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

میرباقری،س.ف (1393). نقش دانشگاه در اجرایی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در تحریم،تهران

واعظی، س.ک؛  فدایی، م. (1394). بررسی و تبیین مؤلفه های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، مدیریت در دانشگاه اسلامی ،4(1)،59-39

 

Briguglio, L., & Stephen P. (2009), growth and resilience in east asia and the impact of the 2009 global recession, Available at: http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_ Resilience_in_Asia_ 5Dec2011.pdf.

Clark, B. R. (1998). The Entrepreneurial University: Demand and Response, Tertiary Education and Management, 4(1), 5-16.

Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations, Social science information, 42(3), 293-337.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations, Research policy, 29(2), 109-123.

Islamic World Science Citation Center( 2014).

Lundvall, B. A. et al, (2002), National systems of production, Innovation and comperence building.

Lundvall, B. A., Rasmussen, P., & Lorenz, E. (2008). Education in the Learning Economy: a European perspective. Policy futures in education, 6(6), 681-700.

Montazar, M. H. (2016). Resistance economy and ways to achieve this goal, international journal of humanities and cultural studies,

Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C; Lupton, G., (2011), “The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions”, Technovation, 31, 161-170.

Rao, B., & Mulloth, B. (2016). The Role of Universities in Encouraging Growth of Technology-Based New Ventures, International Journal of Innovation and Technology Management, 14(4), 17500141- 175001422.

Stiglitz, J. (1998),“ Towards a New Paradigm for Development”, UNCTAD.

Sveiby, E.K. (2001), “A knowledge based theory of the firm to guide in strategy formulation”, Journal of Intellectual Capital, 2(4), 344-358.

Van Bergeijk, P. A. G., Brakman, S., & Marrewijk, C. V. (2016). Heterogeneous economic resilience and the great recession’s world trade collapse, Papers in Regional Science, 1-10, doi:10.1111/pirs.12279.

World Bank site(2014).

Zaman, G., & Vasile, V. (2014). Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at national and regional levels, Romanian Journal of Economics, 2, 5-18.