بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه ای تدریس در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران. ایران

2 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران. ایران

3 مربی، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

رعایت اخلاق آموزشی تضمین‌کننده‌ سلامت فرایند یاددهی- یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می‌شود. هدف این پژوهش سنجش میزان کاربست اخلاق حرفه‌ای تدریس از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌(ره) نوشهر می‌باشد. در بخش تحلیل اسنادی این پژوهش از فرم فیش‌برداری و در بخش پیمایشی، از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته، حاوی 50 مؤلفه اخلاق حرفه‌ای تدریس احصاء شده از منابع داخلی و خارجی، استفاده شد. روایی پرسشنامه از دید متخصصان مورد تأیید قرار‌گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 88/0تعیین گردید. نمونه آماری با توجه به آمار تفکیکی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده‌ها و با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه‌ای و سهمیه‌ای، 366 نفر تعیین شد. با توجه به یافته­های پژوهش و با عنایت به شرایط متفاوت دانشگاه­های افسری، بعد سازمانی به عنوان یکی از ابعاد اخلاق حرفه­ای تدریس افزون بر ابعاد مطرح در سایر مراکز آموزش عالی شناسایی شد. همچنین مشخص شد که از دید دانشجویان میزان کاربست اخلاق حرفه‌ای تدریس از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه با میانگین 17/4 در حد بالایی قرار دارد. مهم­تر آنکه در مواردی که بین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای تدریس و نظامی‌گری همپوشانی وجود داشته است مولفه‌ها در بالاترین سطح رعایت شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Application of Professional Teaching Ethics among Faculty Members of Imam Khomeini Naval Academy at Noshahr

نویسندگان [English]

  • m sobhaninejad 1
  • M Baghaei 2
  • H Najafi 3
1 Department of Education, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran. Iran
2 Department of Education, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran. Iran
3 Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Compliance with teaching ethics is a guarantee of the health of the learning-learning process and it increases the commitment of instructors to responding to the needs of the students. The purpose of this study was to investigate the application of ethical professional teaching among faculty members of Imam Khomeini Naval Academy of Nowshahr. In this research, note taking form was used in the document analysis section and a questionnaire was used in the survey section. A questionnaire containing 50 components of teaching ethics was used and 366 students were randomly selected (statistical sample using the Cochran method was determined to be 366 people). Regarding the findings of the research, and considering the different situations and conditions of the space of the army universities and in addition to the dimensions raised in other higher education institutions the organizational dimension was identified as one of the dimensions of professional ethics in teaching. It was also found that in terms of students, the degree of professional ethics of the teaching of the Imam Khomeini Naval Academy was at a high level of 4.17. Most importantly, the components that are common between the ethics of teaching and militaristic professional ethics or in the other words in the cases where there was a coherence between the ethical components of teaching and military militarism the highest level is observed, which is the most important reason for the rules and regulations governing the university and proper supervision of the implementation of the law. Therefore, it can be considered as a solution in other universities in the formulation of rules and regulations of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Professional Ethics
  • Faculty
  • Students' opinions
آراسته ح ر. جاهد ح. ، رعایت اخلاق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاط علم ، دوره اول، شماره 2، ص 31-40 ،1390.

امیدوار الف، اخلاق تدریس ، چاپ چهارم، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ، انتشارات دفتر نشر معارف، 1390.

ایمانی پور، معصومه، اصول اخلاق حرفه ای در آموزش، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، شماره 6،1391.

بوذر جمهری فتح اله، منصوریان مهسا، هرندی یاسمن، بوذر جمهری حسین، ارزیابی اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، دوره هشتم، شماره 3، شماره پیاپی 11،1392.

 بهنام جام لیلا، فرمهینی فراهانی محسن، رهنما اکبر،، بررسی اخلاق حرفه ای آموزش در دانشکده‌های دانشگاه شاهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،1389.

حائری تهرانی، مهدی و شبّر، عبد ا..، بنیادهای اخلاق اسلامی (ترجمة الاخلاق)، تهران: بنیاد فرهنگی المهدی (عج)، چاپ دوم،1369.

حسینی دهشیری افضل السادات،  نگرشی به تربیت اخلاقی در دیدگاه اسلام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،1370.

جان براکستون و ناثانیل بری، اخلاق در آموزش عالی، ترجمه حمیدرضا آراسته، دایرةالمعارف آموزش عالى، زیر نظر نادرقلى قورچیان، حمیدرضا آراسته و پریوش جعفرى،  تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسى،1383.

جبّاران محمد رضا،  ترجمه اخلاق سید عبدالله شبّر، چاپ شانزدهم، مؤسسه انتشارات هجرت، 1389.

رشید زاده فتح الله، تبیین فراز هایی از اندیشه های نظامی – دفاعی فرماندهی معظم کل قوا، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)،1393.

سازمان عقیدتی سیاسی آجا، شاخص های نظامی مسلمان،تهران، مدیریت طرح و برنامه ریزی،1387.

سبحانی نژاد مهدی،  نجفی حسن، جعفری هرندی رضا ،فرمهینی فراهانی محسن، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم،دو ماهنامه راهبردی در علوم پزشکی،دوره 7، شماره6 ،1393.

سلطانی، ایرج (بی تا)، نگاهی به توسعه ی منابع انسانی در سلامت نظام اداری، تحول ادار ی، دوره هفتم، شماره 35 و 36 ، ص 95-106.

علاقه بند، علی،  سلامت سازمانی مدرسه،  فصلنامه مدیریت در آموزش و پرور ش دوره 6، شماره 21  ص 14-33،1378.

فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه ای، تهران، انتشارات مجنون،1383.

قرائتی محسن ،اخلاق آموزش،  چاپ چهارم، نشر مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن،1391.

کرمپوریان آرزو، ایمنی بهزاد، ترک زبان پرویز، بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391 ، مجله تحقیق در علوم دندان پزشکی، شماره اول ، بهار 1392، شماره پیاپی 35،1392.

گل محمدی ر، مطهری پور م، چراغی م ع، میراسماعیلی ا ف.، بایسته های اخلاق در آموزش دانشگاهی، همدان: انتشارات دانشگاه  علوم پزشکی همدان؛  ص 51-55،1389 ، 1389.

لیاقتدار محمد جواد ، شانظری جعفر ، مسلمی معصومه ، بررسی ویژگی های علمی، حرفه ای و شخصیتی اساتید دروس عمومی معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان شهرکرمان، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره پانزدهم، زمستان 1387 ، صص 57- 84،1387.

ماکسول، جان، اخلاق حرفه ای در مدیریت، ترجمه شمس آفاق یاوری، (بی نا) (بی تا)، تهران: فرا،1386.

مطلبی فرد علیرضا ، نوه ابراهیم عبدالرحیم ، محسن زاده فرشاد ،  بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال ششم، شماره 4،1390.

معاونت تربیت و آموزش آجا، نظام مدرسین مراکز آموزشی آجا، 1391.

نعمتی مع، محسنی ه ، اخلاق در آموزش عالی: مولفه‌ها ، الزامات و راهبردها، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک؛  ص 26-28،۱۶ ،۱۴،1389 .

Abuelmatti, M., Higher Engineering Education: Which type o f  Higher Engineering  Education is ReallyNeeded? Engineering Science or Engineering Technology?The 6th Saudi Engineering Conference, Saudi Arabia,2002.

Brennan, John, Managing quality in higher, education, An international perspective on institutional assessment and change. Buckingham, OECD, SRHE and Open University Press, 2000, p 20-24,2002.

Campbell Elizabeth, The Ethics of Teaching as a Moral Profession, University of Toronto Canada,2009.

Catherine Fallona , Manner in teaching: a study in observing and interpreting teachers’ moral virtues, Available online at www.sciencedirect.com,2000.

Kenneth A. Strike, Teaching ethics to teachers: What the curriculum should be about, Available online at www.sciencedirect.com,2002.

Yuksel S. Kohlberg and hidden curriculum in moral education: an opportunity for students’ acquisition of moral values in the new Turkish primary education curriculum. Educ sci Theory Pract; 5(2): 329-38,2005.

M. Professional ethics in teaching: The training and development challenge; training and development directorate's nsw department of education and training. Available from: http://www.cetl.gtu.ge/./Professional%20Ethics% 20for%20Teachers /Professional%20Ethics%20In %20Teaching.doc,2012.