تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر می باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی - همبستگی می باشد.از پرسشنامه‌ استاندارد یادگیری سازمانی (نیفه) و پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی کارکنان (شوفلی و همکاران) استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل می دهند که تعداد ایشان 220 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج حاکی از آنست که یادگیری سازمانی و هفت مولفه آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری گروهی، به اشتراک گذاشتن دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی های کارکنان) بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational learning on the job a passion for Ocean Science University, Imam Khomeini (RA) Branch

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kohansal 1
  • S. Shahab Hejazi 2
  • Gholamreza Tahani 3
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to investigate the effect of organizational learning on job enthusiasm among employees of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr. This research is an applied study and based on the descriptive data collection method, and it is a correlational study. The standard organizational learning questionnaire (negation) and employability standard of employment of employees (Shafily et al.) Have been used. Data analysis was performed using regression method. The statistical population of the study was 220 staff of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr, of which were140 selected, according to Morgan's table as samples. Sampling was done by simple random method. The results indicated that learning organization and its seven components (vision integration, learning organization culture, group work learning, knowledge sharing, systematic thinking, participatory leadership and employee competence development) has a significant effect on job enthusiasm for employees of Imam Khomeini Naval Academy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning
  • Work Engagement
  • Employees
آخربین، پیمان؛ بابلان، زاهد؛ نقی­زاده­باقی، عباس (1393). نقش سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران، توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11 (1) ، ­ 98-91.

پورعباس، علی (1387). اثربخشی شرکت درکارگاه­های خودکارآمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید؛ خاتون­خاکی، سکینه (1390). بررسی رابطه میان متغیرهای نگرش شغلی، احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان مقطع راهنمایی کهریزک، نوآوری­های آموزشی، 11 (42).

رضاییان، علی؛ سکینه، حاتمی؛ دستار، حسین (1390). بررسی رابطه بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی در یک واحد نظامی، طب نظامی، 13 (4)، 221-217.

سادات مرعشیان، فاطمه؛ صفرزاده، سحر (1392). نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان، روان­شناسی اجتماعی، 8 (29)، 98-85.

صفری­صوفان، غلامرضا؛ جوانمرد، حبیب­الله (1394). بررسی رابطه اشتیاق شغلی با یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری اهواز، دومین همایش بین­المللی فرهنگ و مدیریت توسعه.

قربانی زاده، وجه الله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، چاپ اول، تهران : انتشارات بازتاب.

کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم؛ یوسفی، نوریه (1391). بررسی رابطه سبک­های یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی، تحقیقات روانشناختی، 2 (5).

کردی، الهه؛ ناستی­زایی، ناصر (1394). رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی، مشاوره شغلی و سازمانی، 7 (23)، 91-68.

میرحیدری، اشرف؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ عابدی، محمدرضا (1391). رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت، 3 (2).

ناستی­زایی، ناصر؛ جنابادی، حسین (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت‌گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پژوهشی در آموزش علوم پزشکی، 8 (1)، 12-21.

نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (1390). بررسی رابطه بین ابعاد انگیزش شغلی، خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، مشاوره شغلی و سازمانی، 2 (3)، 41-23.

Curado, C (2006). organizational learning and organizational, design,Emerald Group publishing limited, Vol 13.

Dawes. p (2003). A model of the effects of technical consultants on organizational learning in high- technology purchase situations, the journal of the high technology management research, Vol 14.

Falconer,Liz, (2006) Organizational learning , tacit information and learning :a review, the learning organization ,Vol 2 .

Jimnez. D , Sanz-Valle R (2010) Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research,vol , Contents lists available at ScienceDirect.

Neefe. D (2001). Academic quality improvement project comparing levels of organaizational learnin maturity of colleges universities participating in traditional and non traditional processes,vol 45.

PoorAbbas, A.(2008) Effectiveness of participation in professional efficacy workshops upon occupational engagement among employees at University of Isfahan . M.A. thesis, career counseling university of Isfaan.

Salanova, M; Agut, S & Peiro, J. M (2005) Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation fo service climate. Journal of Applied Psychology. Vol. 90, No. 6.

Schaufeli, W. & Salanova, M (2007). Work engagement: an emerging psychological concept and its implications for organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner, & D. P. Skarlicki(Eds.), Research in Social Issues in Management (Volume5). Managing Social and Ethical Issues in Organizations. Greenwich, CT: Information. Age Publishers.

Schaufeli, W. B; Bakker, A & Salanova, M (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measuremen. Vol. 66.

Skerlavaj . M, Hoon Song . j, Lee. Y (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms, Journal Expert Systems with Applications,Vol 37.

Tohidi, Hamid, Jabbari, Mohammad Mehdi (2012). The relationship between self-learning and organized learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences,vol 31.

Zhang. Li, Tian. Yezhuang, Zhongying Qi, A (2009). A conceptual model of organizational learning based on knowledge sharing, School of Management, Harbin Institute of Technology, China.