اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش بهروری در دانشگاه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر تهیه مقیاسی معتبر برای سنجش بهره­وری در دانشگاه ها است. در این پژوهش، ‌جامعه­ی آماری را کلیه­ی کارکنان بخش­های مختلف دانشگاه ها، واحدها و مراکز آموزشی دریایی از جمله: رودهن، دماوند، فیروزکوه، پردیس، بومهن و نوشهر تشکیل داده اند. گروه نمونه تعداد 270 نفر برآورد شده است که از روش طبق بندی متناسب با حجم آماری استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسش نامه بهره­وری که براساس مدل اچیو هرسی و گلد اسمیت تهیه شده است و دارای ابعاد توان، وضوح نقش، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط (93/0= α ) می­باشد. نتایج حاصل از روش تحلیل عامل نشان داد که بهره­وری در دانشگاه ها از ابعاد اعتبار (سؤالات 24-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-47)، توان (سؤالات 1-2-4-5-6-8-18-21)، انگیزه (سؤالات 9-26-27-28- 29)، ارزیابی (سؤالات 15-30-31 )، کمک (سؤالات 11-13-14)، محیط (سؤالات 19-23-46) و وضوح (سؤالات 3- 7) تشکیل شده است و بعد اعتبار بیشترین نقش را در شکل گیری بهره­وری در دانشگاه داشته است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود که تصمیمات مدیران در رابطه با مسیر حرفه­ای افراد (مانند تجزیه و تحلیل شغل، استخدام، ارزیابی، آموزش، ارتقاء و جدایی از سازمان) مستند و قانونی باشد. افراد نحوه انجام کار را بدانند و با توافقی که از قبل روی اهداف انجام شده است برای شناخت بیشتر و محقق کردن آنها به پرسش کردن تشویق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of a measure of productivity in universities

نویسنده [English]

  • F Nazem
چکیده [English]

The main objective of this study is to provide a valid scale for measuring productivity in Universities. In this research, the statistical society is all employees of different departments of Universities and maritime unites of Roodehen, Damavand, Firouzkooh, Pardis and Bomehen and Nowshahr branches. The sample group is estimated to be 270, using a categorical method. The present study is an applied study and based on exploratory method. The instrument used in this study was a productivity questionnaire based on the Achho Hersey and Gold Smith model, with dimensions of power, resolution, role, aid, motivation, evaluation, validity and environment (α = 0.93). The results of the factor analysis showed that the dimensions of the efficiency of Islamic Azad University are validity (Questions 24-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-47), power (Questions 1- 2-4-5-6-8-18-21), motivation (questions 9-26-27-28- 29), evaluation (questions 15-30-31), help (questions 11-13-14), environment (Questions 19-23-46) and clarity (Questions 3-7). And credit has played the most roles in the formation of productivity at the university. Regarding the results of this study, it is suggested that managers' decisions regarding the professional paths of individuals (such as job analysis, employment, evaluation, training, promotion of the organization) are documented and legal. People know how to do work and are encouraged to learn more about them through an agreement that has already been made on the goals.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • Factor analysis
  • Islamic Azad University
اعظم پور، فریبا (1394). بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی با بهره­وری در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

اکرامی، محمد (1380). تدوین یک الگوی ریاضی برای رهبری اثربخش در دانشگاه­های دولتی. پایان­نامه دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

اولیایی، صائب (1393). بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره­وری کارکنان شهرداری پردیس، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

حب عسگری، نجمه (1393). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره­وری کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

حقیقت جو، زهرا؛ ناظم، فتاح (1386). خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره­وری کارکنان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 1، ص 151- 143.

سازمان ملی بهره­وری ایران، مجموعه بهره­وری (2)، ‌اندازه­گیری بهره­وری، ‌وزارت صنایع سنگین (معاونت آموزش و تحقیق)، 1372، ص 50.

شعبانی، بهار؛ صفایی، غلامرضا؛ عرفانی، ایمان (1389). رابطه سلامت سازمانی با بهره­وری حوزه ستادی سازمان تربیت بدنی کشور از دیدگاه کارشناسان، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 29، ص 82-69.

قرایی، نوشین (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه­ی فکری با بهره­وری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

ناظم، فتاح؛ شیخی، محسن (1388). بررسی رابطه موضع کنترل و جو سازمانی با بهره­وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران، فصلنامه مدیریت، شماره 13.

هیأت ملی بهره­وری سنگاپور(1374).  مفاهیم اساسی بهره­وری، ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه­ریزی بنیاد مستضعفان، ‌تهران: انتشارات بنیاد مستضعفان، 1374، ص 21.

Alazzaz, F (2015). Linking employee empowerment with productivity in off-site construction, Engineering, Construction and Architectural Management, 22 (1 ): 37-21.

Asgarsani, H.; Duostdar, O.; Rostami, A. G (2006). Empowerment and its impact on the organization productivity, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 4(11 ): 738-744.

Belcher, G. Jr (1987). Productivity plus: How today's best-run companies are gaining the competetive edge. Houston texas' Gulf Publishing Company.

Buttner, E. H.; Lowe, K. B (2017). The relationship between perceived pay equity, productivity, and organizational commitment for US professionals of color, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal; 36(1): 73-89.

Delaney, M. L (2015). The joint effects of climates for empowerment and rewards on organizational productivity and innovation, UMI Dissertations, Northern Illinois University.

Feizi, M. MohebiAzar, G.R (2013). Learning organization and productivity in Islamic Azad University, International Journal of Management Research and Reviews; 3(3): 2485-2496.

Frazier, K (2014).Utilization review software: The impact on productivity and structural empowerment in case management nurses in an Acute Care Setting, UMI Dissertations, Gardner-Webb University.

Gomez, C. M (2007). Knowledge management and employee productivity, Proquest Dissertations and theses, [M.S. dissertation]. United States California: San Jose State University.

Hasham, E. S (2004).The extent to which satisfaction is a prerequisite for employee motivation to enhance productivity/performance in Lebanese institutions of higher education: A case study of Notre Dame University, University of Leicester (United Kingdom), ProQuest Dissertations Publishing, U601290.

Hersey, P. Blanchard, K (1989). “Management of organizational behavior, PHI, 1988

Honeycutt, A (1989). Maximizing the employee productivity factor, International Journal of Manpower, 10( 4):  24 -28.

Kim, K. Choi, S. B (2017) Influences of creative personality and working environment on the research productivity of business school faculty, Creativity Research Journal; 29(1): 10-20.

Kopelman, R. E)  1986(. Managing productivity in organizations. McGraw-Hill. Inc.

Lucky O. A. Oyovwe,T.; Gloria, O (2016).Influence of job rotation on employee productivity in Federal University libraries in Southern Nigeria, The Information Technologist; 13(2): 1.

McNeese, S. D (1996). Increasing employee productivity, job satisfaction, and organizational commitment, Hospital & Health Services Administration, 41(2): 160 -176.

Nayudamma' Y (1980). Factors which hinder or help productivity improvement in the Asian Region, Asian productivity Organization. Tokyo.

Prokopenko, J. North, K. (1996). Productivity and quality management, ILO, APO, International Labour Organization, PP.2-50, 94.

Salimi, S., Saeidian, N (2013). Studying predictability capacity of employee productivity through quality of work life and  psychological empowerment, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 5(4): 504-513.

Segun, A.; Chidi, D (2015).Leadership Styles and Job Productivity of University Library Staff: Interrogating the Nexus, Library Philosophy and Practice; 0(1):1-10.

Seok, Hwi. S (2006). Workplace friendship and employees’ productivity, International Review of Public Administration, 11(1).

Sumanth, D. J (1998). Total productivity management, CRS press LLC.

Tisdell, C (2017). Information technology's impacts on productivity and welfare: a review, International Journal of Social Economics; 44(3): 400-413.