ارائه مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تاکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل دریایی با بهره گیری از روش دلفی فازی و پرومته (مطالعه موردی:صنایع کشتی سازی نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

نگهداری و تعمیرات که آن را به اختصار نت می­نامند یکی از مفاهیم اساسی در سازمان­های پیشرفته و در حال حرکت به سمت کلاس جهانی است که از جایگاه ویژه­ایی در سطح مدیران به ویژه مدیران ارشد و کارکنان سازمان برخوردار است. شاید در گذشته سازمان­ها مفهوم نگهداری را در قالب تعمیرات مستتر می­دیدند، اما امروزه با گسترش مفاهیم علمی و پیشرفت­های حوزه دانش و ساختارهای دانایی محور، تفکر نسبت به تعمیرات به طور کلی متحول گردیده و رویکردها به سمت شکل­گیری نگهداری به جای تعمیرات تغییر یافته است. هدف از انجام این پژوهش ارائه­ی مدل نگهداری و تعمیرات چابک در صنایع حمل و نقل دریایی و به طور خاص صنعت کشتی سازی نظامی می­باشد. جامعه اماری تحقیق کلیه متخصصان حوزه نگهداری و تعمیرات در نیروی دریایی راهبردی ارتش بوده و به منظور نمونه­گیری با استفاده از رابطه کوکران 59 نفر از این متخصصین به روش هدفمند انتخاب گردیده­اند. به منظور شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و به منظور ربته بندی آن­ها در راستای ارائه مدل از روش پرومته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت تعمیر پذیری، یادگیرندگی سازمانی و در نهایت نگهداری و تعمیرات خود کار به عنوان سه عامل اصلی تأثیرگذار بر چابکی نت در صنایع حمل و نقل دریایی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maintenance agile model with an emphasis on training in maritime transport industry using the fuzzy Delphi method and Promethee (Case Study: military shipbuilding)

نویسندگان [English]

  • soleyman Iranzadeh 1
  • E Taghi pur 2
1 Director of Azad university of Tabriz
2 Marine science lecturer at Imam Khomeini
چکیده [English]

Maintenance and repair, which is abbreviated as (MR), is one of the basic concepts in advanced and moving organizations to a world class, which has a special place in the level of managers, especially senior executives and staff members of the organization. In the past, organizations have the concept of maintenance in the form of repairs, but nowadays, with the development of scientific concepts and advances in the field of knowledge and knowledge-based structures, thinking about repairs has generally changed, and approaches to the formation of maintenance instead of repairs have been changed. The purpose of doing this research is to present an agile maintenance model in the shipping industry in particular, the military shipbuilding industry. The community is a survey of all specialists in the field of maintenance in the IRI navy. For sampling, 59 of these experts have been selected by means of the Cochran relationship. They are targeted in order to identify the factors were used by the Fuzzy Delphi method in order to list them in line with the ProMet's method. The results of the research showed that the ability to be repaired, organizational learning and, finally, maintenance and repair work as the three main factors affecting the agility of the MR in the shipping industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Model
  • "maintenance
  • "agile
  • "Education
  • "sea shipping"
اصلی­زاده، احمد؛ "کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسئله اشتغال از طریق مدیریت بهینه آموزش مهارت"؛ اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی؛ 1390.

آقایی،رضا،آقایی،اصغر،ناجی زاده،محمد حسین.شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر تعمیرات و نگهداری چابک با رویکرد دلفی فازی و دی متل فازی،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،دوره 7،شماره 4،زمستان 1394.

جعفر نژاد، احمد (1389). مدیریت تولید و عملیات نوین، انتشارات دانشگاه تهران.

جعفرنژاد ،احمد،شهابی،بهنام،(1386)،مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک.تهران:موسسه کناب مهربان نشر

خلج،مهران،استراتژی های تغییر و تحول در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمانها، سومین ملی کنفرانس تعمیر و نگهداری،آبان 1387.

سید حسینی،سید محمد(1395)،مدیریت سیستم های تعمیر و نگهداری ناب،انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

صنیعی منفرد، محمدعلی؛ افتخار اردبیلی، مریم؛ "اتوماسیون سیستم­های نگهداری و تعمیرات خودرو به کمک شبکه­های عصبی مصنوعی"؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات؛ 1393.

فارسیجانی، حسن (1389). روش­های تولید و عملیات در کلاس جهانی، انتشارات سمت.

فارسیجانی، حسن (1386). کلاس جهانی سازمان­ها و مدیریت کیفیت جامع، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

فتوحی فیروزآبادی، محمود؛ افشار، کریم؛ "تعیین حساسیت شاخص­های قابلیت اطمینان سیستم تولید نسبت به مشخصات سیستم"؛ مجموعه مقالات هیجدهمین کنفرانس بین­المللی برق؛1394

فقیه، نظام الدین؛ باقرپور، مرتضی؛ حسنلی، سمانه؛ "برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات"؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی؛ چاپ اول؛ 1393.

فقیه، نظام الدین؛ باقرپور، مرتضی؛ حسنلی، سمانه؛ "برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات"؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی؛ چاپ اول؛ 1391.

کاظمی عباس، کسایی مسعود (1385)، مدیریت تولید و عملیات، چاپ دوم، انتشارات سمت

محمودی،محمود،بکارگیری روش های خطاناپذیری در سیستم های نگهداری و تعمیرات سایت های کوچک و بزرگ صنعتی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1385.

موبری، جان؛ (1395)"نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان"؛ ترجمه زواشکیبایی. علی و آزادگان. رضا؛ انتشارات آریانا قلم.

وحیدی، امین؛ "روش ترکیبی بر اساس مدل سیستم­های زیبنده و پویایی سیستم­ها برای تحلیل و طراحی سیستم­ها"؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1390.

 

 

 

Boschian, V., Rezg, N. & Chelbi, A. (2014). Contribution of simulation to the optimization of maintenance strategies for a randomly failing production system. European journal of operational research, 197, 1142-1149.

Brian, M. (2001). The age of agile manufacturing, supply chain management, an International Journal, 5, 1.

Chatterjee, S., Bandopadhyay, S., (2012). Reliability estimation using a genetic algorithm-based artificial neural network: An application to a load-haul-dump machine. Expert Systems with Applications 39, 10943–10951.

Fan, C., ShuFan, P., ChannChang, P., (2010) .A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system.  Int. J. Production Economics 128, 457–469.

Egilmez, G., Omer Tatari, O., (2014). A dynamic modeling approach to highway sustainability: Strategies to reduce overall impact; Transportation Research Part A, 46, 1086–1096.

Feng, Y., (2012). System Dynamics Modeling for Supply Chain Information Sharing; 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials Science; Physics Procedia 25, 1463 – 1469.

Gebauer, H., Putz, F., Fischer, T., Wang, C. & Lin, J. (2014). Exploring maintenance strategies in Chinese product manufacturing companies. Management research news, 31(12), 941-950

Hsu C.W. (2012).Using a system dynamics model to assess the effects of capital subsidies and feed-in tariffs on solar PV installations. Appl Energy, doi:10.1016/j.apenergy.2012.02.039.

Keed, E., Feng, Q., (2016). A physics of failure based reliability and maintenance modeling framework for stent deployment and operation; Reliability Engineering and System Safety 103, 94–101.

Madu, C. N. (2014). Competing through maintenance strategies. International journal of quality & reliability management, 17(9), 937-948.

Manno, G., Chiacchio, F., Compagno, L., D’Urso, D., Trapani, N., (2012). MatCarloRe: An integrated FT and Monte Carlo Simulink tool for the reliability assessment of dynamic fault tree. Expert Systems with Applications 39, 10334–10342.

Pintelon L. M., Gelders L. F. (2011). Maintenance management decision making. European journal of operational research, 58(3), 301-317.

Sharif H and Zhang, Z (2001): Agile manufacturing in practice: Application of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No6/5, pp.794-811

Utne, I. B. (2010). Maintenance strategies for deep sea offshore wind turbines. Journal of quality in maintenance engineering, 16(4), 367-381.

Vaterz, D. (2005). Global logistics and distribution planning, Global logistics and distribution planning, University of Imam Hussein Publication

Wanga, Y., Li, L., Huang, Sh., Chang, Q., (2012). Stochastics and Statistics Reliability and covariance estimation of weighted k-out-of-n multi-state systems. European Journal of Operational Research 221, 138–147.