شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

2 استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی

4 استادیار مدیریت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگووشناسایی ابعاد ومولفه های توانمندسازی مدیران نیروی دریایی ارتش می باشد.
این پژوهش از نوع ترکیبی است .در بخش کیفی از روش تحلیل اسناد سازمان ومصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شده است ودر بخش کمی به آزمون اعتبار الگوی بدست آمده در بین مدیران وافسران نیروی دریایی ارتش می پردازد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 20 نفر از مدیران وافسران نیروی دریایی می باشد.و بخش کمی شامل مدیران نیروی دریاییارتش می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای 120 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ،در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ اعتبار و روایی دربخش کیفی از طریق دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان ومرور توسط خبرگان غیرشرکت کننده و دربخش کمی با استفاده ازآلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن0.91 بود.برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل اسناد سازمان ومصاحبه عمیق با خبرگان وبرای تایید و آزمون مدل مفهومی از تحلیل عاملی تاییدی واز روش معادلات ساختاری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and modeling effective factors in empowering managers.

نویسندگان [English]

  • ramin jalali 1
  • seyed mehdi alvani 2
  • AKBAR HASSANPOOR 3
  • yousef mohebzadegan 4
1 KHARAZMI UNIVERSITY,TEHRAN,IRAN
2 ALLAMEH UNIVERSITY,TEHRAN,IRAN
3 KHARAZMI UNIVERSITY,TEHRAN,IRAN
4 science and technology ministry,tehran,iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a template for the dimensions and factors of empowerment of IRI Navy managers. This research is of a mixed type. In the qualitative section, document analysis methodology and deep interview with experts have been used and in the quantitative part, we test the validity of the pattern obtained among the Navy's officers and managers. The statistical population of the qualitative section consists of 20 Navy administrators and officers. And a small part of them are Marine Force Managers who were selected by stratified random sampling of 120 people. Data was collected by the interview method in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part; reliability and validity in the qualitative section were calculated through two methods of review by contributors and the review by non-attending experts and in the quantitative section using the Cronbach's alpha which was 0.91. For analysis of qualitative data, organizational document analysis method and deep interview with experts were used and confirmatory factor analysis and structural equation method were used for confirmation and testing of conceptual model.The results of the research indicate 6 variables that are in the form of a structural model including: 1- Management effectiveness 2- Knowledge and skills 3- Risk acceptance 4. Access to information 5. Participation in decision making 6. Organizational culture 7. Faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " concept of empowerment
  • empowerment factors
  • navy managers in the army"
بلانچارد؛ کنت وکارلوس؛ جان و راندولف آلن(1381). مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران، انتشارات مدیران، چاپ دوم.

وتن؛ دیوید وکیم اس، کمرون(1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران، چاپ اول، ص 37-38.

رابینز، پ .( 1381). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

اورعی یزدانی، حمید(1381). نگرش بر توانمندسازی، چاپ اول، مطالعات بازرگانی، تهران.

اسکندری، مجتبی(1381). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران کاروان­های حج و اوقاف، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران.

عبدالهی، بیژن؛ عبدالرحیم، نوه ابراهیم(1386). توانمندسازی کارکنان (کلید طلایی مدیریت منابع انسانی)، تهران: نشر ویرایش.

ابطحی، سید حسین؛ عابسی، سعید(1386). توانمندسازی کارکنان، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

بلانچارد، کن؛ جان کارلوس و آلن راندولف(2011 ). سه کلید توان افزایی، فضل الله نبی، نشر رسا، تهران، چاپ اول ، 1390.

Bowen, D.E, Lawler, I.E.(1992).The empowerment of service workers, what, why, how and When. Sloan management review , 33(3) , 31-39.

Bowen , D.E, and E.E.Lawler(1995).” Empowering service employees.” Sloan management .vol.36.pp.87-95.

Robbins T.L ,crino M.D, Fredendal L.D.(2002). An integrative model of the empowerment, Process ,Human resource management review.vol.12.

Blanchard, k.H&carlos,J.P and Randolph ,A.(2003). Empowerment takes more than One minute, Barrett Koehler sanfrancisco.

Armstrong, Michael, (2007), A hand book of employee reward management and practice, 2nded ,London and Philadelphia.

Roy, N. (2008).Empowering people at work. Cambridge: Gower.

Thmas,andVelthouse (2010)((Cognitive Elements of Empowerment: an Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation.))Academy of management journal.vol.15, no.4, pp.666-681.

GAO.(2011).Human  Resource Management in The Hospitality Industry,wiley.