الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

چکیده
دغدغه‌ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تأکید فرماندهان و مسئولان بر اصلاح نظام آموزشی شد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اصلاح نظام، وجود یک الگوی مطلوب برنامةدرسی است که برای طراحی برنامه‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، محققان با توجه به شناخت خود از این حوزه درصدد، رفع خلأ الگوی مطلوب در سازمان برآمدند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی برنامةدرسی، با روش اکتشافی و با استفاده از روش «تمام شمار» انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظرات 14 نفر صاحب‌نظر و محاسبه ضریب لوشه حدود 9/0 و پایایی پرسشنامه براساس نظرات 30 نفر از افراد نمونه با ضریب آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. تعداد کل نمونه 110 نفر بود که پس از تکمیل با استفاده از نرم‌افزارهای «SPSS» و «PLS» داده‌های حاصل براساس یافته‌ها نشان داد که الگوی نهایی شامل مبانی، رویکردها و راهنمای برنامةدرسی، منابع نیازسنجی، طراحی و تدوین، عناصر طراحی و تدوین برنامةدرسی، تولید مواد آموزشی، اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامةدرسی می‌باشد و مدل نهایی از استحکام بالایی برای سنجش برنامةدرسی نیروی دریایی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Navy design curriculum model

نویسندگان [English]

  • Alireza Poorsharieh 1
  • H Bakhtiari 2
  • H Hatami 2
  • S Nosrat panah 2
چکیده [English]

The Navy's core concerns and concerns have urged commanders and authorities to reform the educational system. One of the most important factors in reforming the system is the existence of a desirable curriculum model used to design curricula. In this regard, the researchers, in light of their knowledge of this field, sought to resolve the vacuum of a desirable pattern in the organization. The present study was carried out with the aim of achieving a patterned curriculum using exploratory method through the "whole number" method. The content validity of the researcher-made questionnaire was based on the opinions of 14 experts and the calculation of Lusheh coefficient was about 0.9 and the reliability of the questionnaire was confirmed based on the views of 30 sample subjects with 0.77 Cronbach's alpha coefficient. The total number of samples was 110. Data analysis was done using the SPSS and PLS software. The obtained data based on the findings showed that the final model includes the basics, approaches and guidance of the curriculum, the need for resources, design and compilation, elements of drawing up and designing a curriculum, producing teaching materials, implementing and evaluating and reviewing the curriculum, and the final model has a high degree of robustness for assessing the IRI Navy's curriculum.
 
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • curriculum model
  • navy
افراخته، سقا (1393). طراحی فرایند جامع برنامه­ی درسی نظام تربیت و آموزش سپاه، معاونت تحقیقات غیر صنعتی، طرح شهید مطهری.
ایزدی طامه، احمد (1393). مطالعه و تدوین مبانی زیست‌شناختی، مبانی فلسفی و مبانی فن‌شناختی تربیت و آموزش در سپاه، معاونت تحقیقات غیر صنعتی، طرح شهید مطهری.
پورظهیر، تقی (1379). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه.
دیباواجاری و همکاران (1390). مفهوم­پردازی الگوهای برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها)، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شماره 30.
رجبی­پور، محمود (1390). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه­ی درسی دروس حقوق مقطع کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظاهی، رساله دکتری تخصصی رشته علوم تربیت، برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی(تربیت مربی).
طالبی، سعید و همکاران (1393). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: دانشگاه پیام نور.
عباس زادگان، سیدمحمد (1376). اصول و مفاهیم اساسی در برنامه‌ریزی درسی، انتشارات اسوه.
فتحی واجارگاه، کوروش (1393). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی،  تهران: علم استادان.
لوی، الف(1369). برنامه‌ریزی درسی مدارس ، ترجمه فریده مشایخ انتشارات مدرسه، چاپ چهارم.
ملکی، حسن (1388). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل )، انتشارات مدرسه، چاپ نهم.
ملکی، حسن (1391). مقدمات برنامه‌ریزی درسی، انتشارات سمت، چاپ ششم.
مومنی مهموئی و همکاران (1387). برنامه­ی درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی؛ پژوهش­نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شماره هفدهم.
Butler, G., Heslup, S. and Kurth, L. (2015) A Ten-Step Process for Developing Teaching Units: americanenglish.state.gov/english-teaching-forum
Goldfinch, T. (2008) Intiating curriculum Review: The Chilean Experience
Hewitt, Thomas, W. (2006) Understanding and Shaping Curriculum, Sage press, Inc.
Hicks, K. (2007) Curriculum in higher education in Australia– Hello? Paper presented at 30th HERDSA Annual Conference. 8-11 July 2007 Adelaide,  Australia. Available at: www. herdsa. org. au/wpcontent/uploads/ conference /2007/PDF/R/p227. pdf.
Oliva, Peter, F. (2010) Developing curriculum, Pearson Education, Inc
Seel, N. M. and Dijkstra, S (2008) Curriculum, Plansand Processes of Instructional Design: International Perspectives. Taylor & Francis e-Library.
Smith  and Kelly(2005) Curriculum Theory and Practice (4ed) , London: Paul Chapman.
Soleymanpoor, J. (2012). Presenting a Model for Compiling Teacher Training Curriculum Development, Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. Vol., 3 (S), 2853-2860.
Strunga A. , Bunaiasu C. , Stefan M. (2013). Curriculum Preferences Patterns of Education Sciences Students from the University of Craiova, Procedia - Social and Behavioral Sciences 78 , 140 – 144
Wolf, P. (2007) Curriculum Development in Higher Education: Faculty-Driven Processes and Practices. Jossey-Bass