نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده فارابی، تهران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی می باشد. بی شک تحقق توسعه پایدار برای هر کشوری در پرتو توسعه و پیشرفت دانش و تولید علم میسر خواهد بود بطوریکه در عصر کنونی دانائی محوری مهم ترین راهبرد موثر در حرکت به این سمت می باشد.
پیشرفت سریع علم و تکنولوژی موجب گردیده تا فاصله زیادی بین کشورهای پیشرفته با سایر کشورها ایجاد شود که پر نمودن این شکاف مستلزم بهره گیری از مدل های میانبر و جهشی به خصوص در امر تولید دانش و دانائی که توسعه در سایر ابعاد را نیز به دنبال خواهد داشت می باشد. بکارگیری تکنیک ها و مدلهای خلاقیت از جمله رویکردهای موثر برای توسعه دانش علوم دریایی و طی مسیری میانبر در این راستاست. از این رو سوال اصلی در این مقاله این است که چگونه می توان با بهره گیری از مدل های خلاقیت مرز دانش علوم دریایی را در نوردیده و تولید علم نمود؟ این مقاله بصورت مروری انجام گردیده است که نگارنده با تبیین تکنیک های خلاقیت که متناسب با نیاز  نیروی دریایی ترسیم شده است مدل های خلاق گونه ای به عنوان راهبرد در پاسخ به سوال اصلی ارائه نموده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Innovation Models In Marine Science Knowledge Breakthrough

نویسنده [English]

  • H.R Nadi
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the role of innovation models in marine science knowledge breakthrough. Undoubtedly, sustainable development and production for each country happens in the light of the development of knowledge-based science so it is the most effective strategy to move through this direction in the current era. The rapid development of science and technology have led to a large gap between developed countries with other countries and filling this gap involves using the shortcut and jump model, especially in knowledge production that will follow development in other dimensions. Technique and creativity reasons, including effective approaches for the development of marine science knowledge and the shortcut path in this direction. So the main question in this article is how we can take advantage of the creativity models to pass the knowledge of maritime boundaries and to produce the production of knowledge? This study has been done by a review approach and the researcher presented creativity models as strategies to answer the main question by mentioning creativity techniques according to the needs of Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Knowledge
  • Marine Sciences
  • Strategy
  • model
ادوارد و مونیکا لامزدین (1386).حل خلاق مسئله(مهارت های فکری برای جهان در حال تحول)– مترجمین بهروز ارباب شیرانی ، نصر آزادانی – اصفهان نشر ارکان دانش

اسمیت جی، فلیپ و هولفیش اچ گوردون.(1373). تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت ، ترجمه علی شریعتمداری، تهران، انتشارات سمت

حسن بیگی ، ابراهیم(1387) نوآفرینی در علوم دفاعی، امنیتی ، تهران نشر دانشگاه عالی دفاع ملی ،

دانایی‌فرد, ح., خائف الهی, ا. و حسینی, م (1390). تأملی بر ارتقای تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری). پژوهش­های مدیریت عمومی, 14, 63-84.

رابرت گانیه(1394). شرایط یاد گیری، ترجمه جعفر نجفی زند ، ص 206.

سادات حسینی افضل(1385).یاد گیری خلاق و رویکردهای نوین در آموزش.

سید حسن فیروز ابادی(1387). تحلیل گفتمانی  جنبش نرم افزاری  تولید علم در کشور ،  تهران نشر دانشگاه عالی دفاع ملی، صص 30-34

سیف، علی اکبر.(1386).روانشناسی پرورش , ص 544.

شریعتمداری، علی (1380).نقد و خلاقیت در تفکر .  تهران . نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ( موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر )

کیا مهدی سعدی(1384).اصول و مبنای کار افرینی. تهران، نشر کیا

 

Bejan D A, Clair, HD, Sally Sambrook .(2013). "Leadership and knowledge management in UK ICT Organization ", Journal of Management Development, Vol. 32 ISS: 1, pp.4 – 17.

Carmeli, A., Atwater, L., & Levi, A. (2011). How leadership enhances employees’ knowledge sharing: the intervening roles of relational and organizational identification. Journal of Management Development, 5, 257–274.

John D. Polities. (2001). "The relationship of various leadership styles to knowledge management", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 22 ISS: 8, pp.354 – 364.

Urso, G., Stoeva, L., Stoeva, Y., Migliardi, F., Ankang, G., & Yijan, S. (2009). Knowledge Sharing is Power. Transit Stud Rev, 16, 352–367.