بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر کاربرد شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری می باشد که به صورت موردی در سازمان بنادر و دریانوردی مورد مطالعه واقع شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی250 نفر بوده و با استفاده از  جدول مورگان بصورت تصادفی ۱۴۸نفر بعنوان،  نمونه انتخاب شدند.  چارچوب نظری تحقیق  با استفاده از نظریه های ترکیبی و تلفیقی دانشمندان این حوزه می باشد. در این مدل سرمایه انسانی در  بعد توانایی و استعداد ، و تحصیلا ت و مهارت مورد بررسی واقع شده و برای بهره وری منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون  استفاده شده است . در آزمون فرضیه ها با توجه به تایید فرضیه فرعی و بدست آمدن تاثیر مستقیم فرضیه اصلی تحقیق نیز تایید است . در این پژوهش، همچنین مشخص گردید سه متغییر  فرعی شامل توانایی و استعداد، و تحصیلات و دانش و مهارت بر  بهره وری منابع انسانی تاثیر دارد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between human capital and productivity index of Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • M Soleiman pur 1
  • M Bagher pur 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of human capital on productivity index in PMO as the case study. The research method is descriptive. The population in this study were all employees (250) in the PMO and 148 of them were selected by Morgan table through random sampling. The framework of the study was the combination of theories in this area. In this model, human capital in terms of ability and talent, and education and skills were studied and for studying productivity of human resources, standardized questionnaire was used. To analyze the data, Pearson correlation and regression were used. In testing hypotheses and according to confirming the sub-main hypothesis the effects and direct impact of the main hypothesis is confirmed. In this study, three variables were also identified, sub-ability and talent, and education and knowledge and skills of human resources has an impact on productivity and finally the conclusions and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • productivity
  • human resources
ایران زاده، سلیمان؛ بیورانی حسین؛ غفاری؛ زنوزی، مهرداد(1393). بررسی زمینه های فشار روانی و آثار آن بر بهره وری عملکرد نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) شماره29،دوره8: 83-98 .

زارعی، بتول (1395).نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز، فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 31-46.

ساعتچی، محمود (1382). بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی" فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره 10، شماره 37.38:  78-117.

طهرانچیان، امیرمنصور ؛ عزیزی ثالث، ساعده؛ محمودی، آرزو. (1395). تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی (شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران. فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی. دوره۶،شماره۲۴

طیبی، سیدکمیل؛ عمادزاده، مصطفی؛  شیخ بهایی، آزیتا (1387). تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی). دوره ۵،شماره۲: 106-۸۵.

علی پور، حسین؛ جهاندیده؛ حسین (1392).بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل. مطالعات علوم اجتماعی ایران.دوره۱۰،شماره 37:‌148-121.  

کریمی، فریبا؛ سلیمی، محمدرضا(1394) نقش آموزش در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمانها ،همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه ، ص۱-۱۳

گودرزوندچگینی؛ مهرداد؛ یوسفی ثمین(1391). بررسی نقش خصوصی سازی بر عملکرد سرمایه انسانی در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانکهای استان گیلان).فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت.دوره ۳،شماره۱: 58-39.

متفکر آزاد، محمد علی؛ کریمی تکانلو،  زهرا؛ صادقی، سید کمال؛ رنج پور،رضا؛ روستا؛ زهره (1395).بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران. دوره 5، شماره 17: 109-129.

نوری نائینی، محمد سعید؛ قاسمی، حسام الدین؛ کاظمی تربقان، مریم سادات ( 1395)  بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی. فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی. دوره۶،شماره۲۴:

 Babaeinesami,Abdollah ; Babaeinesami,Mehdi .(2016) Factors affecting labor productivity in the government organization of Iran , American Journal of Research Communication,  2016, 4(2): 133-144.

Costa ,Roberta .(  2012).  Assessing Intellectual Capital efficiency and productivity: An application to the Italian yacht manufacturing sector, Expert Systems with Applications, Elsevier, 2012,8(39) , 15 : 7255–7261.

Eesley ,Charles.(2016). Institutional Barriers to Growth: Entrepreneurship, Human Capital and Institutional Change, 2016, 27( 5 ) : 1290- 1306

Joshua ,Owolabi Temitope ; Adekunle,  Amisu Oluwatobi.(2016). Manpower Development & Employee Job Performance in the Nigerian Public & Private Sectors: A Comparative Study of Lagos Broadcasting Corporation and Channels Television, European Journal of Business and Management, 2016.8(4),108-114 .

Lopez, E. & G. Serrano. (2005). Complementarity between Human Capital and Trade in Regional Technological Progress, Regional Quantities Analysis Research Group, University of Barcelona.

Shaker Ardakani, Mohammad; Abzari, Mehdi ; Shaemi, Ali; Fathi,Saied.(2016).Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of  perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan’s steel industry,  Iranian Journal of Management Studies (IJMS),  2016,9 (2)  407-432