بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه هوائی شهید ستاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه فرماندهی و ستاد

2 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری

3 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری(وابسته به نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران) پرداخته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به جهت شیوه تحقیق از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوائی شهید ستاری بوده اند و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. در مرحله اول برای شناسائی عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها استفاده شد و داده‌های حاصل از 9 مصاحبه با کارآفرینان دانشگاهی، مبنای تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوای داده‌های کیفی نشان داد که عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی عبارتند از: ساختار سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، راهبرد سازمانی، فرآیندهای کاری، سامانه نظارتی، سامانه پژوهشی، سامانه پرداخت، سیستم مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اطلاعاتی. در مرحله دوم، پرسشنامه بین 113 نفر از اعضاء هیئت علمی توزیع گردید و داده‌های حاصل از پرسشنامه نشان داد که وضعیت عوامل ساختاری و همچنین وضعیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی در حد نسبتا مطلوب است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of The Status of Structural Factors and Entrepreneurship at Army Universitie (Case Study: Shahid Satari Air Force Academy)

نویسندگان [English]

  • I Pur Shariat 1
  • h mahjub 2
  • M Mostafaei 3
2 faculty member
چکیده [English]

This paper examines the structural factors and entrepreneurship at Shahid Satari Air Force Academy (dependent on the Islamic Republic of Iran Air Force). The type of research in terms of purpose is practical and in terms of method is mixed. The study sample were faculty members of Shahid Satari Air Force Academy and interviews and questionnaires were used as tools for data collection. In the first stage to identify structural factors affecting academic entrepreneurship interviews and content analysis of data from nine interviews with academic entrepreneurs, were used. A content analysis of qualitative data showed that structural factors influencing entrepreneurship at the University of Aerial includes: organizational structure, equipment and physical facilities, corporate strategy, business processes, regulatory systems, management systems, payment systems, financial systems, human resource management and administration Information Resources. In the second phase, a questionnaire was distributed among 113 faculty members and questionnaire data showed that structural factors, as well as academic entrepreneurship at the university level is relatively high at Shahid Satari Air Force Academy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Factors
  • Academic Entrepreneurship
  • Advantage-Seeking
  • Innovation
  • Opportunity-Seeking
  • Shahid Satari Air Force Academy
ابراهیم پور، سمیرا؛ قبادی، سروش و خزایی،کامیان(1391).دانشگاه نسل سوم،گامی به سوی کارآفرینی. مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان. دانشگاه مازندران.

احمدپورداریانی، محمود(1381). کارآفرینی (تعاریف، نظرات و الگوها). چاپ چهارم. تهران: انتشارات پردیس.

آیین نامه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻛﺸﻮر(کاراد)(1385). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

دل‌انگیزان، سهراب؛ عماد زاده، مصطفی و بختیاری، صادق(1383). نقش دانشگاه‌ها در جهان در حال تحول، اولین همایش جهانی‌شدن اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

  ﺳﻌﻴد نیا، سجاد(1387). ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳـﺮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻘـﺶ داﻧﺸـﮕﺎه در اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه تهران.

ﺷﺠﺎﻋﻲ، منوچهر؛ زﻳﻮﻳﺎر، فرزاد؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ زاده، رضا و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪی، حسن(1384). ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ حاکم براﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﻜﺪه  ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﭘﺮدﻳﺲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،  ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 3 (11): 17-5.

شفیعی، مسعود(1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه و کنگره سه‌جانبه. مجموعه مقالات هفتمین کنگره سراسری همکاری‎های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، اصفهان.

ﻣﻮﻏﻠﻲ، علیرضا(1389).تاثیر عوامل سازمانی ﺑﺮ کارآفرینی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳـﺮان، 5(19): 118-103.

میرزائی اهرنجانی، حسن و مقیمی، سیدمحمد(1382). ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی: فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران. مقاله 6، دوره 16، شماره 2.

میرزائی اهرنجانی، حسن و امیری، مجتبی(1381). ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت: فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران. مقاله 1، دوره 56.

یدالهی فارسی، جهانگیر؛ زالی، محمدرضا و باقری فرد، سیدمرتضی(1390). شناسائی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه جامع علمی کاربردی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 1.

 ﻳﺪاﻟﻬﻲ ﻓﺎرﺳﻲ، جهانگیر(1384). ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ.

Azulay, I.; Lerner, M. &  Tishler, A.(2002). “Converting military technology through corporate entrepreneurship”, Elsevier, 31 (1) 419–435.

Brennan, M.C. & McGowan, P. (2006). “ Academic entrepreneurship: an exploratory case study”, Int. J. Entrepreneurial Behaviour & Research, 12 (3):144-164.

Clark, B.R., 1998, “The entrepreneurial university demand and response”, Tertiary education management, 4(1), pp. 5-16.

Etzkowitz, H., 2003, “The Invention of the entrepreneurial university”, Research Policy, 32(1), pp. 109-121.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B.R., 2000, “The future of the university and the University of the Future”, Research Policy, 29(2), pp. 313–330.

Gibb, A.A. (2005), "Towards the entrepreneurial university.Entrepreneurship education as a lever for change".National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE). Retrieved from www.ncge.org.uk.

Kuratko, Donald F. , (2003) “Entrepreneurship Education: Emerging trends and challenges for the 21’th century”, Coleman Foundation White Paper Series.

Oshea,R,P &Allen ,T.J(2005).Creating the entrepreneurial university, the case of MIT, presented at the academic of management conference Hawaii.

Regan, P., 2006, “The Relationships Between Entrepreneurial Orientation, Organization Structure And Ownership in The Europian Airport Industry”, Ireland, Dublin: Department of Management, Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin, Blackrock.

Shane, S., 2004, Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation, USA, Massachusetts Edward Elgar Publishing.

Yusof, M.; SaeedSiddiq, M. & MohadNor, L.(2012) “Internal Factors of Academic Entrepreneurship: the Case of Four Malaysian Public Research Universitie”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 8( 1): 84-115.